ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠵᠢᠭᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ
  ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠬᠤᠸᠠᠷ
   2019-03-25
ᠨᠠᠬᠦᠳᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ  ᠳᠤ
ᠲᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ
ᠲᠡᠷᠡ    ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠮᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠤᠮᠢᠨ
ᠲᠡᠨᠳᠡᠭᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠴᠠᠢᠢᠯᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠴᠠᠢᠢᠯᠭᠠᠨ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠵᠢᠭᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠡᠨᠳᠡ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ
      
             
   13684719585   altanhurdu@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15010502000302  