ᠲᠤᠯᠢ
  ᠲᠤᠯᠢ       
       
  5264
   5
   2019-08-19
   2019-10-24
  0
 
 
ᠡᠮᠧ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠡᠪᠡᠯ
 
   2019-10-24 10:39
  49 
0


      ᠡᠮᠧ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠡᠪᠡᠯ

ᠡᠪᠦᠯ ᠨᠠᠮᠥᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠪᠡᠯ

ᠡᠮᠧ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠡᠪᠡᠯ

ᠡᠮᠦᠰᠭᠡᠯ ᠵᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠭᠠᠩᠬᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠪᠡᠯ

ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ

ᠤᠨᠴᠠ ᠯᠠ ᠡᠮᠧ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠢᠢᠷᠰᠠᠭ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠦ ᠲᠠᠢ

ᠤᠳᠤ ᠴᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠭᠤᠶᠤᠮᠰᠤᠭ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ ᠰᠢᠭ ᠭᠤᠢᠢᠳᠠ ᠦᠩᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠤ

ᠤᠨᠴᠠ ᠡᠮᠧ ᠳ᠋ᠥ ᠮᠢᠨᠢ ᠯᠠ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠡ


ᠡᠮᠧ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠡᠪᠡᠯ

ᠡᠪᠦᠯ ᠨᠠᠮᠥᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠪᠡᠯ

ᠡᠮᠧ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠡᠪᠡᠯ

ᠡᠮᠦᠰᠭᠡᠯ ᠵᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠭᠠᠩᠬᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠪᠡᠯ


ᠬᠦᠬᠡ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠮᠧ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠢᠡᠨ ᠬᠤᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ

ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠨ ᠠᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠵᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ

ᠬᠦᠷᠪᠡᠵᠢᠵᠦ ᠲᠤᠮᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ

ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠡᠮᠧ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠴᠤ ᠯᠠ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ


ᠡᠮᠧ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠡᠪᠡᠯ

ᠡᠪᠦᠯ ᠨᠠᠮᠥᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠪᠡᠯ

ᠡᠮᠧ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠡᠪᠡᠯ

ᠡᠮᠦᠰᠭᠡᠯ ᠵᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠭᠠᠩᠬᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠪᠡᠯ


ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ‍ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠡᠷ

ᠵᠢᠩᠨᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠤᠭᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠡᠴᠠ ᠬᠤᠢᠢᠰᠢ

ᠬᠦᠬᠡ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠬᠦᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠡᠴᠠ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ

ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ


ᠡᠮᠧ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠡᠪᠡᠯ

ᠡᠪᠦᠯ ᠨᠠᠮᠥᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠪᠡᠯ

ᠡᠮᠧ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠡᠪᠡᠯ

ᠡᠮᠦᠰᠭᠡᠯ ᠵᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠭᠠᠩᠬᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠪᠡᠯ    
 
0
( 1 ~ 100 )

   
ᠡᠮᠧ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠡᠪᠡᠯ
  



  

 
      
             
   13684719585   altanhurdu@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15010502000302  