ᠲᠤᠯᠢ
  ᠲᠤᠯᠢ       
       
  5218
   5
   2019-08-19
   2019-10-24
  0
 
 
ᠨᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠭ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ‍ᠣ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠬᠠᠨ ᠰᠢᠪᠡᠨᠡᠭᠡ
  ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠤᠯᠢ
   2019-08-19 19:44
  3596 
6
      ᠬᠠᠷᠠᠵᠠ ᠪᠤᠯᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠤᠰᠤ ᠨᠢ

ᠤᠷᠭᠢᠯᠤᠨ ᠤᠷᠭᠢᠯᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠤ ᠪᠡᠷ

ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ‍ᠢᠢᠡᠨ

ᠤᠶᠠᠷᠠᠨ ᠤᠶᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠤ ᠶᠤᠮ

ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠪᠤᠵᠢᠭᠢᠨᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ‍ᠥᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ‍ᠤᠨ ᠭᠤᠢᠢᠳᠠᠬᠠᠨ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠯᠠ ᠮᠢᠨᠢ

ᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠤᠰᠤ ᠨᠢ

ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠡᠷ

ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ‍ᠢᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ‍ᠢᠢᠡᠨ

ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯ᠎ᠠ

ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ

ᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠦᠶᠦᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ

ᠦᠭᠡᠯᠡᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠢᠩᠭᠢᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ

ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ‍ᠢᠢᠡᠨ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠬᠦ ‍ᠢᠢ

ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ‍ᠣ ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠲᠦ ᠴᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ


ᠬᠦᠬᠡ ᠪᠤᠯᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠤᠰᠤ ᠨᠢ

ᠬᠦᠭᠡᠷᠡᠨ ᠬᠦᠭᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠤ ᠪᠡᠷ

ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ‍ᠢᠢᠡᠨ

ᠬᠦᠰᠡᠨ ᠬᠦᠰᠡᠨ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠬᠦ ᠶᠤᠮ

ᠬᠦᠪᠴᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ

ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠦᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ‍ᠢᠢᠡᠨ

ᠬᠦᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠎ᠠ

    
 
0
( 1 ~ 100 )

   
ᠨᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠭ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ‍ᠣ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠬᠠᠨ ᠰᠢᠪᠡᠨᠡᠭᠡ
  



  


    
      
             
   13684719585   altanhurdu@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15010502000302  