ᠲᠤᠯᠢ
  ᠲᠤᠯᠢ       
       
  5435
   5
   2019-08-19
   2019-10-24
  0
 
 
ᠨᠠᠮᠤᠷ ‍ᠤᠨ ᠤᠢᠢᠳᠬᠠᠷᠯᠠᠯ
  ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠤᠯᠢ
   2019-08-19 18:29
  560 
0
   

ᠨᠠᠷᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠨᠠᠮᠤᠷ ‍ᠥᠨ ᠮᠢᠨᠢ

ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭ ‍ᠥᠨ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ

ᠨᠠᠷᠭᠢᠭᠠᠳ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯᠳᠤ ᠡᠳᠦᠷ ‍ᠦᠳ ᠮᠢᠨᠢ

ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠭᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠳᠤ ᠠᠢᠢᠵᠠᠮ


ᠨᠠᠮᠤᠷ ‍ᠥᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠪᠡᠷᠡᠨ ᠰᠢᠪᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ᠂ ᠰᠢᠪᠡᠷᠡᠨ ᠰᠢᠪᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ

ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠳᠤᠭᠳᠤᠯᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯᠳᠤ ᠡᠳᠦᠷ ‍ᠦᠳ

ᠨᠠᠢᠢᠭᠤᠨ ᠬᠡᠢᠢᠰᠬᠦ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠨᠠᠪᠴᠢᠰ ‍ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ

ᠬᠤᠯᠠᠳᠤᠨ ᠬᠤᠯᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠬᠤᠯᠠᠳᠤᠨ ᠬᠤᠯᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ

ᠨᠠᠮᠤᠷ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠡᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠦᠮ᠎ᠡ ᠤᠢᠢᠳᠬᠠᠷᠳᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ

ᠪᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠩ ᠴᠤ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ ᠡᠪᠦᠷᠯᠡᠮᠡᠷ ᠭᠤᠨᠢᠭᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠢᠢᠳᠬᠠᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠪᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠪᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠷᠮᠤᠤᠰᠤ ᠴᠢᠭᠢᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ

    
 
0
( 1 ~ 100 )

  



  

      
             
   13684719585   altanhurdu@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15010502000302  