ᠲᠤᠯᠢ
  ᠲᠤᠯᠢ       
       
  5406
   5
   2019-08-19
   2019-10-24
  0
 
 
ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ‍ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ
  ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠤᠯᠢ
   2019-08-19 18:03
  851 
22


      ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠯᠠ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ ᠠᠪᠤ ᠯᠠ ᠡᠵᠢ ‍ᠢᠢ ᠪᠡᠨ

ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ‍ᠣ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠰᠡᠪᠡᠯᠵᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ

ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠤᠶᠠᠬᠠᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠮᠰᠦᠭᠯᠡᠯ

ᠰᠡᠷᠮᠡᠭᠦᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠷᠢᠭᠳᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ

ᠰᠦᠷᠯᠢᠭᠬᠡᠨ ᠠᠪᠦ ᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠭᠭᠢᠶᠡᠮᠦᠷ ᠳᠦᠷᠢ

   

ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠭᠦ ᠯᠠ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ ᠠᠪᠦ ᠯᠠ ᠡᠵᠢ ‍ᠢᠢ ᠪᠡᠨ

ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠬᠢᠷᠠᠭᠤ ᠰᠠᠨᠴᠢᠭ ᠲᠦ ᠨᠢ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ

ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠤᠶᠠᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ ‍ᠢᠢ ᠪᠡᠨ

ᠮᠦᠰᠦᠨ ᠳᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠨ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢ ᠮᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ

ᠦᠨᠢᠳᠡ ᠢᠨ ᠬᠠᠩᠬᠠᠭᠠᠷ ᠲᠡᠨᠢᠭᠦᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷᠬᠠᠨ ᠠᠪᠦ ‍ᠢᠢ ᠪᠡᠨ


ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠤ ᠯᠠ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ ᠠᠪᠦ ᠯᠠ ᠡᠵᠢ ‍ᠢᠢ ᠪᠡᠨ

ᠲᠤᠭᠤᠨᠤᠳᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠵᠤᠯᠠ ᠪᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠠᠵᠤ

ᠳᠤᠲᠤᠨᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠪᠤᠷᠢᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ ‍ᠢᠢ ᠪᠡᠨ

ᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠬᠢᠯᠢᠭᠬᠠᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ

ᠲᠤᠷᠮᠤᠭᠤᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠳᠤ ᠠᠪᠦ ‍ᠢᠢ ᠪᠡᠨ


ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠯᠠ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ ᠠᠪᠦ ᠯᠠ ᠡᠵᠢ ‍ᠢᠢ ᠪᠡᠨ

ᠪᠤᠳᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠤᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ

ᠪᠤᠷᠤᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠦ

ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠵᠢᠭᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ

ᠪᠤᠯᠵᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠪᠦ ᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠮᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ

    
 
0
( 1 ~ 100 )

   
ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ‍ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ
  



  

 
      
             
   13684719585   altanhurdu@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15010502000302  