
           
      
  62158
   26
   2019-02-14
   2020-01-01
  4
 
 
ᠬᠡᠳᠦᠷᠡᠮᠡᠬᠡᠢ
  ᠪ ᠂ ᠷᠢᠡᠴᠢᠨ
   2019-08-02 15:12
  351 
0
          

                   ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ


ᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠴᠤᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠭᠡᠳ᠂

ᠬᠡᠢ ᠨᠢ ᠲᠦᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠰᠢᠭ︔


ᠭᠡᠲᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠭᠠᠳ᠂

ᠬᠡᠳᠡᠰᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠯ ᠰᠢᠬ︔᠎


ᠴᠢᠭᠢᠨᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠮᠢᠷᠢᠶᠠᠭᠠᠳ᠂

ᠴᠡᠨᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠯᠳᠡ ᠰᠢᠭ︔

                  

    
 
0
( 1 ~ 100 )

  



  

 

      
             
   13684719585   altanhurdu@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15010502000302  