ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ
          
      
  31869
   51
   2018-02-01
   2019-07-08
  5
 

ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ
  ᠰᠠᠢᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ
   2019-07-08 16:12
  679 
1


            ᠬᠤᠶᠠᠷ 

   2019  6      

   1894                     

   19377 7               1945  8 15     8   

 1951     68      

                                 

ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠ᠂ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ2240 ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠵᠣᠭᠣᠰ

2019 ᠣᠨ ᠤ6 ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ15 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠸ᠋ᠩ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠳᠥ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠯ᠎ᠠ᠃

ᠬᠠᠷᠮᠠᠨ ᠳᠥ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ2240 ︵175 ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠣᠭᠣᠰ ︶ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠥ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠰᠣᠯᠢᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠥ ᠬᠡᠲᠦᠷᠬᠡᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠴᠠᠪᠠᠯ ᠰᠣᠯᠢᠵᠤ ᠥᠭᠬᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬ᠎ᠠ︖ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠥ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠦᠮᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢ ᠪᠣᠯ ᠰᠣᠯᠢᠵᠤ ᠥᠭᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠣᠯᠪᠠ︖ ᠪᠢᠳᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠦ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠳᠠ᠃ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠡᠳᠦᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠢ ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠷ ᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠰᠢᠤ︖ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠬᠤ ᠯᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠵᠤ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠣᠨᠳᠣᠣ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠳᠡᠢᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠴᠢᠭᠳᠠᠵᠤ 560 ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠬᠦᠷᠬᠦ 4 ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠪᠣᠣᠪᠣ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠪᠡ᠃

ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠵᠣᠭᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠢᠢᠵᠠ ᠨᠠᠷ  ᠲᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠢᠰᠢ ᠳᠥ ᠲᠠᠪᠠᠭᠯᠠᠵᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠥ ᠲᠡᠳᠡ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠪᠣᠭᠣᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠠᠯᠳᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠥ ᠴᠢᠰᠤ ᠳᠤᠰᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭᠬᠡᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭᠲᠦ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠵᠤᠤᠬ᠎ᠠ ᠳᠥ ᠬᠤᠷᠰᠢᠭᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃ ᠬᠠᠭᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠭᠠᠨ  ᠳᠥ ᠬᠠᠭᠤᠷᠴᠤ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠯᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠣᠭᠣᠭ ᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠ᠃

ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠨ ᠤ2240 ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠮᠢᠨᠢ ᠢᠩᠬᠢᠵᠦ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃

    
 
0
( 1 ~ 100 )

   
ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠰᠠᠭ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ
  



  

 
      
             
   13684719585   altanhurdu@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15010502000302  