ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ
  ᠠᠯᠳᠠᠨᠰᠠᠡᠭ       
         
  71230
   39
   2019-01-11
   2020-06-29
  6
 
 
ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ
 
   2019-07-01 21:09
  5868 
0
ᠬᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠶᠠᠭᠠᠰᠦ ᠶᠢ ᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠦ ᠮᠠᠢᠢᠯᠠᠯᠳᠣᠨ ᠴᠣᠷᠣᠢᠢᠯᠴᠠᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢᠷᠠᠯᠳᠣᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ  ᠤᠳ ᠪᠦᠷ︽ ᠡᠵᠢ︾ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠢᠨ ᠭᠦᠶᠣᠯᠳᠣᠪᠡ᠃ ᠲᠦᠯᠯᠡᠭᠡᠣᠨ ᠭᠡᠳᠣᠭᠡᠨ ᠬᠣᠨᠤᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠡᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠣᠯᠣᠭᠠᠳᠣᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠰᠣᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠵᠦ ᠨᠦᠳᠦᠷᠴᠦ ᠮᠦᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠨ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠲᠣᠣᠭᠣᠷ ᠰᠢᠷᠭᠣᠨ ᠮᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠭᠦᠶᠤᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠨ ᠭᠣᠪᠰᠢᠵᠦ ᠮᠦᠮᠦᠭᠦ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ︽ ᠬᠣᠨᠢ ᠡᠵᠢ︾ ᠨᠢ ᠡᠨᠡᠷᠢᠡᠭᠭᠦᠢ ᠰᠢᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠷᠣ ᠠᠴᠠ ᠦᠨᠦᠷᠯᠡᠨ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠨᠢᠭᠠᠳᠦᠢ ᠪᠣᠯᠣᠯᠳᠠᠢ᠃ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠪᠣᠰᠤ ᠬᠣᠨᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠦ ᠭᠦᠶᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠷᠠᠢ ᠯᠡ ᠮᠦᠮᠦᠭᠦ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠦ ᠦᠨᠦᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠨᠢ ᠦᠰᠦᠷᠦᠨ ᠵᠠᠢᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ︽ ᠬᠣᠨᠢ ᠡᠵᠢ︾ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠣᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠢᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠯᠳᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠵᠣᠭᠰᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠭᠦᠭᠡᠣᠨ ᠴᠠᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠳᠣᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ︽ ᠬᠣᠨᠢ ᠡᠵᠢ︾ ᠨᠢ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠬᠣᠨᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠢᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠣᠨ ᠡᠬᠡ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠨᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠣᠪᠳᠦᠭ᠌ᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠣᠭᠣ ᠣᠷᠣᠭᠣ ᠨᠢ ᠨᠣᠳᠣᠴᠢᠬᠤ ᠳᠤ ︽ ᠬᠣᠨᠢ ᠡᠵᠢ︾ ᠨᠢ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠡ ᠭᠦᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠷᠣᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠯᠭᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ︽ ᠬᠣᠨᠢ ᠡᠵᠢ︾ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ  ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠨᠣᠷᠯᠡᠨ ᠦᠨᠦᠷᠯᠡᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠣᠩᠭᠠᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠯᠢᠶᠠᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ︽ ᠬᠣᠨᠢ ᠡᠵᠢ︾ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠲᠣᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠨᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠣᠯᠳᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠭᠡᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠰᠤ᠂ ᠬᠠᠭ᠂ ᠰᠠᠯᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠨᠢ ᠭᠡᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠣᠣᠭᠣᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠳᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠣᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠰᠠᠯᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠯᠢᠶᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠯᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠭᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠦᠢᠳᠡᠨ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠮᠣᠯᠵᠢᠭᠣᠷ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠡ ᠭᠢᠵᠦ ᠭᠡᠪᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠮᠠᠨᠳᠣᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ︽ ᠬᠣᠨᠢ ᠡᠵᠢ︾ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠰᠣᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠡᠬᠣ ᠳᠤ ᠲᠦᠯᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠨ ᠪᠣᠴᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠳᠡᠭ᠃ ︽ ᠬᠣᠨᠢ ᠡᠵᠢ︾ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠦᠷᠭᠦᠭᠦ᠂ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠡ ᠬᠥᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠪᠰᠡᠯᠭᠦ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠰᠤᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠣᠷᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠰᠢᠦ︕    
 
0
( 1 ~ 100 )

  



  

ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠬᠤᠸᠠᠷ

      
             
   13684719585   altanhurdu@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15010502000302  