ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ
  ᠠᠯᠳᠠᠨᠰᠠᠡᠭ       
         
  53341
   38
   2019-01-11
   2019-12-02
  6
 
 
ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ
 
   2019-06-30 20:58
  3597 
0
ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠣᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢ ᠶᠢᠰᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠦᠪᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠯᠠᠭᠠᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠯᠡ ᠣᠯᠭᠣᠬᠣ ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠰᠦᠨᠢᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠣᠳᠣᠭᠳᠠᠢ ᠠᠮᠣᠷᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣ ᠴᠣᠯᠡ ᠭᠦᠷᠳᠡᠵᠦ᠂ ︵ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠭᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠪᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠨᠣᠭᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠮᠡᠨᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠪᠠᠵᠦ᠂ ᠭᠣᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠨᠣᠭᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠣ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠮᠦᠡᠭᠭᠡᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠪᠠᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠨᠣᠭᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨᠳᠣᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠪᠠᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠨᠣᠭᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠤ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠪᠠᠵᠦ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠣᠳᠦᠭᠠᠷ ᠨᠣᠭᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠦ ᠪᠠᠳᠦᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠪᠠᠵᠦ᠂ ᠲᠣᠯᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠨᠣᠭᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠰᠦᠨᠢᠣᠨ  ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨᠳᠣᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠪᠠᠵᠦ᠂ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠨᠣᠭᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠦ ᠲᠠᠶᠠᠡᠭ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣ ᠴᠠᠭᠠᠨᠵᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠪᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃︶

ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠪᠥᠭᠡ ᠠᠮᠣᠷᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠮᠠᠨᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣ ᠴᠣᠯᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠵᠦ ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠤᠨ ᠣᠳᠣᠨ ᠪᠣᠯᠣᠯ᠎ᠠ᠃

    
 
0
( 1 ~ 100 )

  



  

      
             
   13684719585   altanhurdu@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15010502000302  