ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠤᠭᠡ
  ᠬᠤᠩᠬᠢᠷᠠᠳ ᠪᠦᠬᠡᠬᠡᠷᠡᠯ       
   
  4011
   3
   2019-05-26
   2019-07-03
  0
 
 
ᠬᠡᠰᠡᠭᠬᠡᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ
  ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ
   2019-06-28 11:57
  3386 
0
      ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠤᠷᠤᠢᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠲᠠᠯᠬᠠᠴᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠵᠦᠳᠡᠭᠦᠦ ᠦᠯᠦᠰᠭᠦᠯᠡᠩ 20 ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠄ ︿ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠮᠠᠨᠤᠰ ᠲᠦ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠦᠭᠴᠦ ᠪᠠᠢᠢᠶ᠎ᠠ︕﹀ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠦᠷᠯᠦᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠦᠯᠦᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠵᠦᠭᠡᠢ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠦᠭᠡᠮᠨᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠨ᠂ ᠬᠡᠨ ᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠴᠦ ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠲᠠᠯᠪᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠬᠡᠨ ᠴᠦ ᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠤᠳᠤᠳᠠᠭ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠳᠤ ᠲᠠᠯᠬᠠᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ ︿ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ﹀ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠦ ᠬᠡᠯᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠩᠳᠠ ᠮᠠᠩᠳᠠ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠵᠸᠢᠢᠨ ᠭᠷᠢᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠵᠦᠳᠡᠭᠦᠦ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠯᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠤᠭᠰᠤᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠣᠳ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠴᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ᠂ ᠲᠠᠯᠬᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠢ ᠦᠨᠦᠰᠴᠦ᠂ ︿ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ﹀ ᠢᠶᠡᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠡᠳ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠪᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠢ ᠴᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭᠬᠡᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠦᠨ ᠲᠠᠯᠬᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠢ ᠦᠨᠦᠰᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠦ᠋ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠴᠢᠰᠬᠢᠭᠡᠳ᠄ ︿ ᠬᠡᠤᠬᠡ ᠡ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠢ ᠲᠠᠯᠬᠠᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠯᠠᠪ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠤᠬᠤᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠠᠨᠠᠮᠰᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠨᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠬᠤᠷᠳᠤᠬᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠭᠠᠷᠠᠢ︕﹀ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠵᠸᠢᠢᠨ ᠭᠷᠢᠨ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ᠂ ᠲᠠᠯᠬᠠᠴᠢᠨ ᠡᠴᠡ᠄ ︿ ᠳᠡᠢᠢᠮᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠪᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠢ ᠴᠢᠨᠤ ᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠳᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠂ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠣᠶᠣ ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠪᠤᠢ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠢ ︵ ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠵᠣᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠤ︕ ︶ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠲᠠ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠦᠷᠦᠪᠴᠢ ᠨᠢᠩᠵᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ᠂ ᠦᠭᠭᠢᠶᠡᠮᠦᠷᠴᠢ ᠨᠠᠢᠢᠷᠰᠠᠭ ᠵᠠᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠨᠳᠢᠩᠨᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ︕ ᠬᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠡᠵᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠵᠤᠭᠤᠰ ᠪᠤᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠷᠡᠢ︕ ﹀ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃


                                                       --- ︿ ᠬᠠᠸᠠᠷᠳᠧ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ﹀ ᠭᠡᠬᠦ

                                                               ᠨᠤᠮ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

    
 
0
( 1 ~ 100 )

   
ᠬᠡᠰᠡᠭᠬᠡᠨ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ
  



  

      
             
   13684719585   altanhurdu@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15010502000302  