ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ
  ᠠᠯᠳᠠᠨᠰᠠᠡᠭ       
         
  69093
   39
   2019-01-11
   2020-02-19
  6
 
 
ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ1993᠂5᠂2 ᠦ ᠡᠳᠦᠷ
 
   2019-06-16 21:11
  10893 
0
ᠴᠡᠡᠭᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠭᠦᠪᠪᠦᠯᠵᠡᠨ᠂ ᠮᠦᠡᠭᠭᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠴᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠣᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠠᠭᠠᠷ ᠳᠤ ᠲᠣᠳᠣᠬᠠᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠣᠯᠠᠰ ᠦᠳᠡ ᠲᠦᠭᠦᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠢᠯᠡᠨ ᠴᠤᠬᠣᠷᠳᠠᠨ᠂ ᠤᠷᠤᠢᠢᠬᠠᠨ   ᠭᠢᠷᠢ ᠨᠢ ᠭᠣᠤ ᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠰᠣᠣᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠴᠠᠰᠦ ᠬᠠᠢᠢᠯᠤᠪᠠ᠃

ᠭᠦᠴᠢᠷ ᠪᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠳᠦ ᠲᠠᠪᠳᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠠᠮ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠢᠳᠦᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠭᠡᠳᠡᠯᠡᠵᠦ ᠲᠡᠪᠵᠢᠭᠦ ᠵᠠᠮ ᠪᠣᠢ᠂ ᠮᠠᠭᠣ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭᠢᠬᠦ ᠵᠠᠮ ᠴᠦ ᠪᠣᠢ᠂ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠵᠠᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠩᠬᠣᠯ ᠲᠣᠩᠬᠣᠯ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠲᠣᠷᠡᠢᠢᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠣᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠣᠬᠠᠮᠰᠠᠷᠳᠠᠢ ᠠᠯᠬᠤᠬᠤ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠲᠠᠩᠳᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠦᠷᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠴᠦ ᠮᠤᠷᠤᠢ ᠠᠯᠬᠤᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠠᠯᠬᠤᠵᠦ ᠴᠤ ᠮᠡᠳᠠᠨ᠎ᠡ᠃

         
                                                          ᠭᠦᠪᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠢᠭᠢᠨ

                                                          ᠦᠢᠯᠡᠤᠨᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ

    
 
0
( 1 ~ 100 )

  



  


      
             
   13684719585   altanhurdu@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15010502000302  