ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ
  ᠠᠯᠳᠠᠨᠰᠠᠡᠭ       
         
  71229
   39
   2019-01-11
   2020-06-29
  6
 
 
ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ1993 ᠣᠨ ᠤ4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ20 ᠡᠳᠦᠷ
 
   2019-06-14 21:24
  4947 
0
ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠶᠢ ᠣᠯᠬᠣ᠂

ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠣᠡᠭ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠲᠦᠷᠤᠭᠦᠤ ᠭᠡᠳᠣᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠳ ᠲᠦ ᠭᠦᠴᠢᠷ ᠦᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠰᠠᠭᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠲᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠨᠡᠷᠡᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠦᠷᠯᠤᠭᠡ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠤᠷᠤᠢ ᠪᠠᠷᠣᠭ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠳᠡ ᠳᠦ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠬᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠦ ᠦᠯᠤᠰᠴᠦ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠰᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠵᠦᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠨ᠃

ᠵᠤᠪᠡᠵᠦ ᠲᠦᠷᠤᠳᠡᠭ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ

ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠢ ᠠᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠢ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠦᠴᠢᠷ ᠢ ᠠᠮᠰᠠᠮᠠᠨᠵᠢᠨ ᠨᠡᠡᠭ ᠤᠯᠠᠨ ᠭᠦᠴᠢᠷ ᠢ ᠲᠠᠪᠠᠬᠤ ᠰᠦᠰᠣ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠢ ᠲᠠᠪᠳᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠵᠢᠮᠰᠢᠭᠦ ᠳᠦ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠵᠢᠮᠰᠢᠮᠡᠨᠵᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ︵ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠣᠷ︶ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠣᠷ ᠬᠣᠣᠳᠣᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠣᠴᠢᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠬᠢᠯᠪᠡᠷ ᠪᠦᠳᠦᠨ᠎ᠠ᠃

    
 
0
( 1 ~ 100 )

  



  


      
             
   13684719585   altanhurdu@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15010502000302  