ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ
  ᠠᠯᠳᠠᠨᠰᠠᠡᠭ       
         
  55036
   39
   2019-01-11
   2019-12-09
  6
 
 
ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠣᠷ ᠲᠡᠭᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠳᠡ
 
   2019-05-20 21:25
  7130 
0
ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠢᠳᠡᠬᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠮᠯᠡᠮᠣᠢ᠃ ᠡᠰᠡ ᠪᠦᠬᠡᠰᠦ ᠣᠷᠳᠣ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠳᠡ ᠬᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠮᠣᠢ᠃ ᠬᠡᠳᠣᠢ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡᠴᠦ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠦᠷᠢᠰᠣᠯᠳᠣᠭᠡᠨ ᠮᠦᠨ︽ ᠦᠨᠡᠭᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ︾ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠣᠨ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠦᠷᠢᠰᠣᠯᠳᠣᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠵᠡᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠴᠠ ᠰᠢᠷᠣᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠣᠢ᠃ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠦ᠂ ᠦᠷᠢᠰᠣᠯᠳᠣᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨᠠᠮ ᠠᠵᠣᠭᠣ᠃ ᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠣᠨ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠬᠡᠯᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ︽ ᠸᠠᠩ︾ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠴᠢᠤᠨ ᠨᠢ︽ ᠪᠠᠭᠣᠵᠦ ᠦᠭᠬᠦ︾ ᠪᠣᠰᠣ ᠪᠦᠭᠡᠰᠦ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠬᠡᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠣᠬᠣᠷᠢᠨ ᠭᠠᠷᠣᠭᠠᠣᠨ︽ ᠲᠣᠭᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠪᠰᠢᠨ ᠲᠠᠭᠢᠨ ᠪᠣᠰᠬᠣ︾  ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠢ᠃ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠬᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ︽ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠢᠭᠠᠰᠣ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠢᠬᠣ︾ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠪᠣᠢ᠃ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠴᠢᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷᠡᠭᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠣᠨ ᠠᠨᠣ ᠣᠢ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠰᠦᠰᠣ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠶᠡᠬᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠶᠠᠳᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠳᠣᠯᠴᠡᠭᠦᠯᠣᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠪᠦᠯᠣᠬᠡ᠃ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠣᠨ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠣᠯ ᠢ ᠲᠠᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠭᠢᠳᠠᠣᠨ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠣᠴᠣᠣᠯ ᠳᠤ ᠮᠦᠨ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠢᠩ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ︽︖︾ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠡᠮᠭᠢᠯᠡᠨ ᠲᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ︽ ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ︾ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠢᠳᠡ︽ ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ︾  ᠶᠢ ᠵᠣᠷᠪᠣᠰ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠬᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠴᠠᠭᠣ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠳᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠣᠭᠦᠣᠨ ᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠠᠪᠴᠦ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠴᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠣᠨ ᠲᠤ ᠲᠣᠰᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠣ ᠲᠡᠳᠣᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ︽ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ︾᠂ ︽ ᠰᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠨᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠨᠣᠬᠳᠠᠬᠣ︾ ᠮᠡᠳᠥ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠣᠯ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠷᠢᠭᠣᠯᠣᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠭᠦ ᠢᠨᠣ ᠪᠣᠯᠡᠢ᠃


︽ ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ︾  ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠣᠩᠭᠡᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢ


ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠣ᠋ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ᠂ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ᠃ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠵᠣᠭᠢᠯᠳᠣᠬᠣᠶ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠢᠶᠠᠯ ᠠᠨᠣ ᠬᠣᠭᠣᠰᠣᠨ ᠳ᠋ᠣ᠋ ᠠᠮᠤᠢ᠃ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠣᠭᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠪᠠᠰᠦ ᠣᠨᠣᠴᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠣᠮᠤᠢ᠃ ﹇ ᠣᠣᠨᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ﹈ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠪᠠᠯ ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠰ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠬᠣᠭᠣᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠣᠨ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠰ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠣᠰᠣᠣᠨᠴᠢ ᠶᠣᠰᠣ ᠣᠴᠢᠷ ᠪᠣᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯᠳᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡᠳᠣᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯᠳᠦᠭᠴᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠡᠬᠣ ᠴᠠᠭ ᠲᠣᠭᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠷᠣᠢ ᠪᠠᠭᠣᠷᠠᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠡᠯᠡᠣᠨᠬᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠶᠣ ᠬᠣᠭᠣᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠠᠳᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠦᠯᠦ ᠡᠭᠦᠰᠣᠨ ᠬᠡᠢ ᠬᠣᠭᠣᠰᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠡᠣᠨᠬᠢᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠦ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠡᠢ ᠬᠣᠭᠣᠰᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠡᠣᠨᠬᠢᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠵᠣᠭᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠪᠣᠳᠠᠳᠠᠦ ᠠᠬᠣᠢ ᠳᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠣᠯᠬᠣᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠷᠬᠡ᠃


ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠰᠢᠶᠠᠬᠣ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠢᠵᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠣᠳᠡᠭ ︵ ᠡᠢᠢᠨᠬᠥ︽ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠶᠥ)᠃ ᠨᠢᠭᠡᠳᠣᠭᠡᠷ ᠢᠵᠢ ᠨᠢ ᠢᠯᠠᠬᠣ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠴᠦᠨ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠷᠣᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠢᠵᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯᠳᠣᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠦᠴᠣᠨ ᠲᠠᠩᠴᠡᠭᠦᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠣᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠢᠵᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠣ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠲᠣᠪᠳᠣᠯᠬᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠣᠭᠡᠷ ᠢᠵᠢ ᠨᠢ ᠬᠣᠣᠨᠬᠣᠯᠳᠣᠨ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠣᠬᠣ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠣᠣᠨᠬᠣᠯᠳᠣᠨ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠣᠬᠣ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠰᠠᠮᠠᠭᠣᠨ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠣᠯᠬᠣ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠠᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠢᠵᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡᠣᠨᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠣᠬᠣ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠬᠡᠤᠨᠬᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠣᠯᠬᠣ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠢᠷᠭᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠢᠵᠢ ᠨᠢ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠣ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠴᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠪᠠᠭᠣᠯᠢᠭ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠣ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠣᠯᠬᠣ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠳᠣᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠯ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠨᠢ ᠯᠠᠪᠳᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠬᠣᠮ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨᠴᠦ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ ᠲᠣᠣᠱᠯᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠢ ᠦᠳᠣᠬᠡᠭᠴᠢᠥᠨ ᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠂ ᠦᠷᠢᠰᠣᠯᠳᠣᠭᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠡᠭᠣᠯᠬᠣ᠂ ᠠᠰᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠠᠣᠨ ᠡᠴᠣᠰᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠡᠳᠡᠭᠡᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠠᠬᠣ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ︽ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ︾ ᠪᠣᠯᠣᠨ︽ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ︾  ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠡᠷᠢᠯᠳᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠭᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠠᠭᠣᠷᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠷ ᠴᠦ ᠬᠠᠷᠢᠴᠡᠯᠰᠢᠭᠦᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠣᠮ ᠃ ᠬᠡᠨ ᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠭᠠᠳᠦ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠪᠠᠭᠣᠷᠠᠢ ᠴᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠦᠴᠣᠷᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠨ ᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠭᠠᠳᠦ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ  ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠡᠷᠨ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠣ ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠦᠷᠳᠦᠭᠦ ᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠃


ᠨᠢᠭᠡᠳᠣᠭᠡᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠣᠵᠦ ᠲᠠᠡᠭᠭᠢᠰ ᠢ ᠬᠡᠳᠣᠯᠭᠦ

ᠪᠡᠯᠡᠣᠨᠬᠡᠯ ᠪᠦᠷᠢᠣᠨᠪᠡᠰᠣ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢᠪᠣᠰᠢᠷᠡᠮᠣᠢ᠂ ᠣᠯᠠᠨᠳᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠰᠦ ᠦᠯᠦ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠮᠦᠢ᠃ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠢᠨᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠰᠣ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯᠳᠣᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠣ ᠪᠣᠰᠣ᠃ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠢᠢᠯᠳᠠᠪᠠᠰᠣ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠲᠣᠷ ᠣᠯᠠᠷᠢᠮᠣᠢ᠃

﹇ ᠣᠣᠨᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ﹈ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠦᠬᠦᠷ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠲᠣᠰᠣᠮ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢᠢᠪᠣᠰᠢᠷᠠᠨ ᠰᠡᠣᠨᠬᠢᠯ ᠠᠮᠣᠷᠴᠦ᠂ ᠣᠯᠠᠨᠳᠠ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠣᠨ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠭᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠣᠯ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠣᠴᠠ ᠭᠡᠮᠡᠭᠴᠢ ᠢᠯᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠣᠭᠠᠣᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠢᠯᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ          ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠲᠠᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯᠳᠣᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠣ ᠪᠣᠰᠦ ᠠᠵᠢ᠃   ᠢᠯᠡ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠡᠳ ᠲᠣᠢᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠪᠠᠯ ᠲᠣᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠪᠠᠯ ᠲᠣᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠣᠴᠠ ᠶᠢ ᠠᠬᠣᠭᠣᠯᠬᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

︽ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠣᠵᠦ ᠲᠠᠩᠭᠢᠰ ᠢ ᠬᠡᠳᠣᠯᠭᠦ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠨ ᠣᠣᠯ ᠣᠣᠨᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠣᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠵᠣᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠣᠵᠦ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢᠢᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠩᠭᠢᠰ ᠬᠡᠳᠣᠯᠣᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ ᠃︽ ᠨᠢᠭᠣᠬᠣ︾ ᠪᠣᠯ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂︽ ᠲᠠᠩᠬᠢᠰ ᠭᠡᠳᠣᠯᠭᠦ︾ ᠪᠣᠯ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠬᠠᠭᠣᠷᠮᠠᠭᠯᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠨᠠᠨ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠥ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠣᠷᠮᠠᠭ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠵᠣᠭᠢᠶᠠᠬᠣ᠂ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠴᠦ ᠠᠵᠢᠭ ᠠᠪᠣᠭᠣᠯᠣᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠣᠭᠣᠯᠬᠣ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠳᠡᠭ ᠡᠨᠡᠭᠥ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠯᠠᠨᠳᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠣᠪᠴᠡᠰᠣᠨ ᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠣᠨ ᠰᠦᠢᠣᠨ ᠪᠣᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ︽ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠪᠣᠷᠳᠠᠭᠠᠣᠨ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠨ ᠠᠪᠣᠭᠴᠢᠣᠨ ᠣᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯ  ᠢ ᠪᠢᠳᠡᠭᠡᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠪᠠᠰᠦ ᠲᠠᠭᠢᠭᠠᠣᠨ ᠢᠷᠡᠭᠥ ᠦᠭᠡᠢ︾ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠠᠷᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠡᠯᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠠᠭᠢᠭᠠᠣᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ  ᠦ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠯᠠᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ︽ ᠶᠡᠭᠡᠪᠡᠷ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠣᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠯ᠎ᠠ᠂ ᠪᠡᠯᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠭᠦ ᠮᠡᠳᠥ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠰᠭᠢᠷᠴᠦ᠂ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠢ ᠦᠳᠣᠭᠡᠨ ᠠᠪᠣᠭᠣᠯᠳᠠᠭ᠃


ᠬᠣᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠸᠸᠢ ᠣᠯᠣᠰ ᠢ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠨ ᠵᠣᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠢ ᠠᠪᠣᠷᠡᠬᠣ

ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠯᠬᠣ ᠠᠨᠣ ᠪᠣᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠯᠬᠣᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠦᠯᠦ ᠭᠦᠷᠣᠮᠣᠢ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠯᠬᠣ ᠠᠨᠣ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠯᠬᠣᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠦᠯᠦ ᠭᠦᠷᠣᠮᠣᠢ᠃

﹇ ᠣᠣᠨᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ﹈ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠭᠦᠴᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠢ ᠲᠣᠪᠳᠣᠯᠬᠣ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠬᠣ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠪᠣᠳᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠰᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠣᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠰ ᠠᠰ ᠳᠣᠨᠢ ᠴᠣᠭᠢᠨ ᠣᠰᠠᠣᠨᠬᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠃ ᠣᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠭᠦᠴᠣᠷᠭᠡᠭ ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠯᠬᠣ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠣᠷᠠᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠰᠦᠨᠣᠭᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠃

ᠡᠨᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠡᠳᠡᠭᠡᠣᠨ  ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠭᠦᠰᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠠᠮᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠲᠣᠪᠳᠣᠯᠵᠦ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠴᠠ ᠰᠦᠷᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨᠳᠦ᠂ ᠪᠣᠳᠠᠷᠠᠮᠠᠯ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠣᠭᠠᠣᠨ᠂ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠵᠦᠳᠠᠵᠦ ᠮᠣᠬᠣᠬᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠮᠵᠢᠨ ᠰᠦᠨᠦᠭᠡᠭᠦ ᠳᠦ ᠪᠣᠢ᠃ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠶᠡᠷᠣᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠦᠷ ᠣᠮᠣᠭᠳᠠᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠨ ᠪᠣᠵᠡᠭᠠᠢᠢᠷᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠡᠭᠡᠣᠨ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠴᠠ ᠰᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠢᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠣᠶᠣ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠦ ᠪᠡᠯᠡ ᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠣᠭᠣᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠣᠨ ᠪᠡᠯᠡ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠠᠪᠠᠭᠣᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠡᠪᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠴᠦᠰ ᠳᠣᠨᠢ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠦᠨᠦᠭᠡᠭᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭ᠃


ᠭᠣᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠣᠯᠬᠣ

ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠢᠯᠡ᠂ ᠨᠦᠭᠦᠷ ᠲᠣᠭᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣᠯ᠎ᠠ ᠨᠦᠭᠦᠷ ᠢ ᠣᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠨ ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠨᠦᠭᠡᠭᠡᠣᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠦᠴᠦ ᠦᠯᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠢᠨᠦ︽ ᠬᠣᠭᠢᠷᠠᠯ︾ ᠲᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠣᠯᠠᠷᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃

﹇ ᠣᠣᠨᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ﹈ ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠪᠦᠷᠢᠮᠣᠰᠣᠨ ᠢᠯᠡ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠣᠨ ᠨᠢ ᠣᠪᠣᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠢᠯᠡᠤᠨᠬᠡᠬᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠳᠠᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠨ ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠦᠨᠣᠭᠡᠪᠡᠯ ᠵᠣᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠵᠢᠷᠣᠬᠠᠢᠢᠳᠦ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠡᠭᠢ︽ ᠬᠣᠭᠢᠷᠠᠯ︾ ᠲᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠠᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠠᠷᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

︽ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠣᠯᠬᠣ︾ ᠨᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ  ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠪᠣᠰᠣᠣᠨ  ᠢ ᠬᠣᠣᠷᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠷᠭᠥ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠦᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠢᠳᠠᠣᠨ ᠭᠡᠯᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠮᠢᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠪᠠᠯ︽ ᠭᠢᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠨ ᠭᠦᠮᠣᠨ ᠠᠯᠠᠬᠤ︾ ᠭᠡᠮᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ︽ ᠭᠢᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠬᠦ︾ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ︽ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠬᠦ︾᠂︽ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠩᠵᠣᠨ ᠢ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠬᠦ︾᠂︽ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠬᠦ︾ ᠮᠡᠳᠥ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ᠃ ᠭᠢᠳᠠᠣᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠴᠢᠣᠨ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠡᠨᠡᠭᠥ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠨ ᠲᠣᠡᠭ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠵᠦ᠂︽ ᠲᠠᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠯᠡᠨ ᠦᠨᠳᠡᠭᠡ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠯᠬᠦ︾᠂︽ ᠪᠣᠰᠣᠣᠨ  ᠦᠨ ᠣᠰᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠳᠠᠵᠦ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠦ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ︾᠂ ᠮᠡᠳᠣᠴᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠰᠣᠣᠨ  ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠮᠦᠩᠭᠦ᠂ ᠪᠡᠯᠡᠤᠨᠬᠡᠯ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠷᠤᠮᠵᠢ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢᠳᠠᠨ᠂ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ᠂ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠡᠭᠭᠢ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠮᠡᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠥᠷᠳᠡᠭ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠣᠢᠢᠯᠠᠯ ᠭᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠳᠣᠷᠠᠨ ᠡᠵᠡᠡᠭᠨᠡᠭᠦ ᠡᠳᠡᠭᠡᠣᠨ ᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠨᠡᠭᠥ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠡᠭᠭᠢᠭᠦ ᠳᠦ︽ ᠭᠢᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠬᠦ︾ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ︽ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ︾   ᠨᠢ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯ︽ ᠭᠢᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠬᠦ︾ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ︽ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠠᠯᠠᠭᠴᠢ︾ ᠴᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠦ ᠦᠯᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠨᠴᠤᠭᠣᠢᠢᠯᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ︽ ᠭᠢᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠯᠠᠬᠤ︾ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠵᠦᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠰᠠᠨ᠃


ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠣᠭᠡᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠦᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠲᠣᠯᠬᠣ

ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠤ ᠭᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠮᠣᠬᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠯᠦ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠣᠬᠣ ᠪᠦᠬᠡᠰᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠣ ᠠᠨᠦ ᠮᠣᠬᠣᠨ ᠵᠦᠬᠡᠯᠡᠨ ᠢᠨᠣ ᠳᠡᠭᠵᠢᠮᠦᠢ᠃


﹇ ᠣᠣᠨᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ﹈ ᠭᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠤ ᠭᠦᠴᠣᠨ ᠢ ᠪᠠᠭᠣᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠦ ᠠᠰᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠣᠷᠣᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠬᠣ ᠡᠷᠭᠡᠪᠡᠰᠢ ᠭᠦᠴᠦᠳᠠᠢ ᠰᠢᠷᠣᠭᠦᠨ ᠲᠣᠪᠳᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠭᠥ ᠯᠡ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠭᠢᠵᠦ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠢᠭᠠᠣᠨ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠣᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠣ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠴᠠ ᠰᠦᠷ ᠢ ᠮᠣᠬᠣᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠦᠬᠡᠯᠡᠨ ᠲᠣᠷᠣᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠪᠴᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠨ  ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠬᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

︽ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠦᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠲᠣᠯᠬᠣ︾ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠴᠠ ᠰᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠢᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠣᠨᠬᠠᠨ᠂ ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠤ ᠭᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠠᠯᠭᠣᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠣᠬᠣᠭᠠᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠭᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠣᠷᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠣᠪᠳᠣᠯᠤᠯᠳᠠ ᠭᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠣᠢ᠃ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ ᠭᠢᠬᠦ  ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠡᠨᠡᠭᠥ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠩᠳᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠪᠣᠭᠳᠠᠬᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ᠂ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳᠦ ᠶᠡᠷᠣ ᠠᠴᠠ ᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠯᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠣᠯᠣᠭᠴᠢ ᠣᠯᠣᠰ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠲᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠬᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠣᠯᠳᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠠᠳᠣᠭᠣᠰᠣ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠲᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠬᠣ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ ᠭᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠣ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠳᠣᠶ᠎ᠠ᠂ ᠨᠦᠭᠦᠭᠡ ᠡᠳᠡᠭᠡᠣᠨ  ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠣᠷᠴᠠ ᠰᠦᠷ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠩᠬᠦᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠦ᠂ ᠠᠯᠬᠣᠮ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠴᠢᠣᠨ ᠢ ᠰᠢᠬᠠᠮᠳᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠣᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠲᠥᠪ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠳᠣᠭᠦ ᠶᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠲᠠ ᠨᠦᠭᠦᠭᠡᠳᠡᠭᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠠᠳᠠᠢ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠣ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠨᠦᠭᠦᠷᠰᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠯᠡ ᠲᠣᠪᠣᠢᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠲᠠᠢᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠣᠭᠠᠴᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠡᠭᠦ ᠠᠵᠢᠯᠠᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠬᠡᠨ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠰᠣᠨᠣᠰᠳᠠᠬᠣ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠦ ᠪᠣᠶᠤ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠣᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠣᠨ ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠨᠦᠭᠦᠬᠡ ᠡᠳᠡᠭᠡᠣᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠯᠠᠪᠳᠠᠢᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠳᠣᠷᠣᠨ ᠪᠠᠴᠢᠮᠳᠠᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠥ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠨ ᠠᠮᠢᠰᠬᠣᠵᠦ ᠦᠨᠳᠣᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠦᠩᠭᠡᠢᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠳᠡ ᠭᠣᠸᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠴᠠ ᠰᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢᠮᠣᠰᠣᠨ ᠠᠷᠢᠯᠣᠭᠠᠣᠨ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠭᠠᠳᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠡᠳᠡᠭᠡᠣᠨ  ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠳᠠᠵᠦ ᠴᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠᠴᠢᠮᠳᠠᠨ ᠰᠠᠨᠳᠣᠷᠬᠣ ᠲᠣᠭᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠠᠮᠵᠢᠨ ᠣᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ᠂ ᠭᠦᠴᠦᠳᠠᠢ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠲᠣᠪᠳᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠬᠢᠪᠡᠯ ᠡᠴᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠲᠤ ᠴᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠣᠯᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠶᠤᠮ᠃


ᠲᠠᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠳᠣᠷᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠨᠣᠳᠣᠷᠬᠣ

ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠣᠷ ᠶᠡᠬᠡᠣᠨᠪᠡᠰᠦ ᠲᠣᠭᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠠᠮᠵᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠣᠯᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠮᠣᠢ᠃ ᠬᠠᠳᠠᠭᠣ ᠠᠨᠦ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠣᠢ᠃


﹇ ᠣᠣᠨᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ﹈ ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠡᠳᠡᠬᠡᠣᠨ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠬᠣᠷᠴᠠᠳᠣᠨ ᠰᠠᠮᠠᠭᠣᠷᠠᠯ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠠᠮᠵᠢᠨ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠨ ᠪᠣᠵᠠᠭᠠᠢᠢᠷᠬᠣ ᠨᠢ ᠢᠮᠠᠬᠠᠳᠠ ᠪᠦᠷ ᠲᠣᠷᠣᠢ ᠪᠠᠭᠣᠷᠠᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠠᠨ ᠲᠡᠪᠴᠢᠭᠥ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃


︽ ᠪᠦᠳᠦᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠨᠣᠳᠣᠷᠬᠣ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠨ ᠭᠢᠳᠠᠣᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠤᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠣᠯ︽ ᠲᠦᠢᠮᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠨᠣᠬᠤ ︾ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠠᠢᠢᠯ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠲᠦᠢᠮᠡᠷ ᠣᠷᠣᠭᠠᠣᠨ᠂ ᠠᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠢᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠭᠠᠯ ᠣᠨᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠣ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠣᠨ ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠣᠷᠠᠨ ᠲᠡᠪᠵᠡᠶᠡᠷᠡᠭᠦ ᠲᠣᠭᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠨ ᠡᠳ᠋ ᠬᠣᠬᠰᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠴᠦᠯᠪᠡᠨ ᠲᠣᠨᠣᠬᠣ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠮᠠᠭᠣᠷᠠᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠲᠣᠪᠳᠣᠯᠵᠦ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠣᠯᠬᠣ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠴᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠣᠷᠣᠢ ᠪᠠᠭᠣᠷᠠᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠣᠨᠬᠣᠨ ᠠᠪᠴᠦ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭᠣᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠶᠡᠭᠡᠪᠡᠷ ᠠᠰᠢᠭ ᠣᠯᠬᠣ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠦ ᠪᠣᠢ᠃


ᠵᠢᠷᠭᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠲᠠᠯᠠᠢᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨᠰᠢ ᠴᠣᠭᠢᠬᠣ

ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠣᠬᠣᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠡᠯᠡᠤᠨᠬᠡᠨ ᠲᠡᠪᠵᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠥᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠷᠣᠯᠴᠡᠬᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠵᠦ᠂ ᠦᠨᠳᠣᠷ ᠲᠣᠷ ᠬᠣᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠣᠰᠣᠨ ᠮᠡᠳᠤ᠂ ᠡᠵᠡᠭᠦᠢ  ᠶᠢ ᠢᠨᠦ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠠᠪᠣᠪᠠᠰᠦ ᠵᠣᠭᠢᠮᠤᠢ᠃


﹇ ᠣᠣᠨᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ﹈ ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠣᠨ ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠣᠷᠠᠨ ᠲᠡᠪᠵᠢᠶᠡᠷᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠨᠳᠣᠷᠣᠨ ᠪᠡᠯᠡᠤᠨᠬᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ᠂ ᠯᠠᠪᠳᠠᠢᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠮᠠᠭᠣᠳᠡᠢ ᠬᠣᠭᠣᠰᠣᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠰᠤᠨ ᠮᠡᠳᠥ᠂ ᠪᠢᠯᠬᠠᠷᠠᠨ ᠣᠷᠣᠰᠬᠣ ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠯᠳᠦᠷᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠢᠢᠰᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠪᠵᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠡᠷᠡᠰ ᠰᠢᠭᠣᠣᠨᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠤᠨ ᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠡᠭᠦᠨᠰᠢ ᠲᠠᠯᠠᠢᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨᠰᠢ ᠴᠣᠭᠢᠬᠣ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ ᠭᠢᠬᠥ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠡᠳᠡᠭᠡᠣᠨ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠣᠯ ᠢ ᠲᠡᠳᠡᠯᠡᠬᠥ ᠠᠰᠠᠭᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠭᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠳᠠᠳᠠᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠠᠰᠠᠭᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠣᠮᠳᠣᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠣ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠡᠨᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠡ᠃


ᠲᠣᠯᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠣᠷᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠬᠠᠬᠣ

ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠂ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ ᠪᠣᠰᠤ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠦ ᠳᠣᠯᠠᠲᠠ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠢᠨᠦ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃ ᠦᠴᠦᠬᠡᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠂ ᠲᠣᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠂ ᠲᠣᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠶᠤ᠃


﹇ ᠣᠣᠨᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ﹈ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ᠎ ᠬᠠᠭᠣᠷᠠᠮᠠᠭ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠵᠣᠭᠢᠶᠡᠨ ᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠦᠪ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠠᠭᠣᠷᠮᠠᠭᠯᠠᠨ ᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠭᠣᠷᠮᠠᠭᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠣᠳᠠᠳᠠᠦ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ᠂ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠬᠠᠭᠣᠷᠮᠠᠭᠯᠠᠨ ᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭᠣᠨ ᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠬᠡᠦᠨ ᠲᠣᠢᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠷᠪᠡᠯ ᠲᠣᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠣᠷᠮᠠᠭ ᠨᠢ ᠲᠣᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠬᠣ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

︽ ᠣᠷᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠬᠠᠬᠣ︾ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠳᠦ᠂ ᠬᠠᠭᠣᠷᠮᠠᠭ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠷᠢᠰᠣᠯᠳᠦᠭᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠦ᠂ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠣᠳᠠᠯ ᠦᠨᠠᠨ ᠢ ᠬᠣᠣᠨᠬᠣᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠣᠨ᠂ ᠬᠠᠭᠣᠷᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠡ ᠦᠨᠡᠨ  ᠢ ᠠᠭᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ︽ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠰᠣᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠷᠣᠮ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠣᠯᠭᠠᠨ︾ ᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠮᠡᠢ ᠣᠳᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠦᠮᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠣ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠣᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠣᠪᠣᠣᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠦᠨ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠴᠢᠨ︽ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠰᠣᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠷᠦᠮ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠣᠯᠭᠠᠵᠦ︾ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠣᠳᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠠᠤᠨ ᠮᠣᠨᠳᠠᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠣ ᠴᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃1985 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠰᠣᠷᠭᠡᠭ ᠭᠣᠸᠠᠯᠢᠭ ᠳ᠋ᠠᠢᠢᠨᠠ᠂ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠴᠠᠷᠯᠧᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠷᠢᠮᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠢᠨ ᠢ ᠲᠣᠩᠰᠣᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠤᠨᠬᠢᠯ ᠢ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠ᠃ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠡᠭᠦ ᠰᠣᠪᠣᠣᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠦᠨ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠴᠢᠨ ᠲᠣᠣᠷᠡᠬᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠣᠵᠦ ᠣᠯᠣᠭᠠᠣᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠣᠭᠳᠠᠢ ᠳ᠋ᠠᠢᠢᠨᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠦᠰᠣᠭᠡᠷᠭᠡᠦ ᠲᠦᠷᠣᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠣᠯᠵᠦ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠭᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠭᠢᠯᠭᠡᠭᠡᠣᠨ︽ ᠸᠠᠩ  ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠣᠭᠳᠠᠢ ᠳ᠋ᠠᠢᠢᠨᠠ︾ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠣᠪᠣᠣᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠦᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠤᠨ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠵᠦ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠵᠢᠮᠰᠡᠭ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠨ ᠠᠪᠴᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠬᠢᠪᠡ᠃ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠡᠨᠡᠭᠥ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠡᠭᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠣᠷᠢ ᠴᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠭᠥᠷ ᠭᠥᠭᠵᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠣᠷ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠣᠪᠣᠣᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠦᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠ ᠶᠢ ᠯᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠢᠨ ᠡᠨᠡᠭᠥ ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠮᠠᠭᠴᠠ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠩᠰᠣᠯᠵᠦ ᠳ᠋ᠠᠢᠢᠨᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠳᠦᠨ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠲᠣᠰ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢᠷᠠᠨ ᠴᠣᠭᠯᠠᠷᠠᠭᠠᠣᠨ︽ ᠳ᠋ᠠᠢᠢᠨᠠ︾  ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠢ ᠪᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠦᠨ ᠠᠪᠴᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠢᠢᠨᠬᠥ ᠰᠣᠪᠣᠣᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠦᠨ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠦᠭᠠᠴᠢᠨ ᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠨ ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠡ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠡᠳᠣᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠠᠢᠢᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠴᠦ ᠲᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠨᠳᠠᠭ ᠶᠡᠭᠡ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠦᠭ᠌ᠳᠠᠢ ᠳ᠋ᠠᠢᠢᠨᠠ ᠲᠡᠷᠡᠭᠦ ᠰᠣᠪᠣᠣᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠣᠭᠲᠣ ᠣᠴᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠣᠨ ᠰᠣᠪᠣᠣᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠦᠨ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠴᠢᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠣᠳᠠᠨ ᠵᠢᠮᠡᠯᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ

ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠴᠢᠨ ᠭᠣᠸᠠᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ᠄︽ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠮᠠᠨᠢ ᠰᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡᠭᠦ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠢ ᠳ᠋ᠠᠢᠢᠨᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢ ᠶᠡᠷᠤᠨᠢ ᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠯᠡ ᠳ᠋ᠡ᠃ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠦᠷᠢ ᠴᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠦ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠯᠡ ᠲᠡᠷᠡᠭᠦ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢ ᠳ᠋ᠠᠢᠢᠨᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠣᠰᠣᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠤᠤ ᠳ᠋ᠠ︾ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃


ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠸᠡ ᠽᠠᠩ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠨᠢᠭᠣᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ

ᠦᠩᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠦ ᠠᠪᠴᠦ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠰᠢᠭ ᠣᠯᠬᠣ ᠠᠨᠣ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠣᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃

﹇ ᠣᠣᠨᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ﹈ ᠦᠩᠬᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠢ ᠲᠣᠪᠳᠣᠯᠬᠤ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠯᠳᠠᠭᠣᠷ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠭᠡᠣᠨ ᠪᠦᠷ ᠬᠣᠯᠡ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠣᠪᠠᠯ ᠠᠰᠢᠭ ᠣᠯᠵᠦ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠰᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

︽ ᠴᠸᠡ ᠽᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠨᠢᠭᠣᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ︾ ᠶᠢ ᠤᠭ ᠨᠢ︽ ᠢᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠵᠦ᠂ ᠨᠢᠭᠣᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠸᠡ ᠽᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠ᠃ ᠴᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠴᠦ᠋ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠯᠢᠦ ᠪᠠᠡᠭ ᠬᠠᠨ ᠵᠦᠩ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠦ᠂ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠰᠢᠳᠠᠭᠠᠵᠦ ᠭᠣᠸᠠᠨ ᠵᠦᠩ ᠳᠦ ᠲᠠᠭᠢᠨ ᠪᠣᠴᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠢᠤᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠢᠢᠪᠣᠰᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠴᠢ ᠸᠠᠩ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠵᠤᠤ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠢᠤᠢ ᠶᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠨ ᠪᠣᠰᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠯᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠯᠢᠤ ᠪᠠᠡᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠭᠢᠨᠳᠠ ᠭᠣᠸᠠᠨ ᠵᠦᠩ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠯᠢᠤ ᠪᠠᠡᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠵᠦᠨ ᠬᠠᠨ ᠰᠢᠨ ᠦᠩᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠭᠦᠮᠣᠨ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠨ ᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠳᠠᠭᠠᠵᠦ ᠣᠷᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠲᠠᠭᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠶᠠᠩᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠣᠨ ᠲᠠᠯᠳᠠᠭᠣᠷ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠸᠡ ᠽᠠᠩ ᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠴᠦ᠋ ᠵᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠨᠡᠤᠨᠳᠡ ᠭᠠᠷᠴᠦ   ᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠴᠦ᠋ ᠵᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ  ᠢ ᠶᠡᠭᠡᠪᠡᠷ ᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠦᠭᠦᠢᠢᠯᠡ ᠭᠣᠸᠠᠨ ᠵᠦᠩ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠭᠡᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠯᠣᠰᠯᠠᠨ ᠭᠠᠯ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠣ

ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠪᠢᠰᠣᠨ ᠰᠠᠮᠠᠭᠣᠷᠠᠪᠠᠰᠣ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠬᠣᠪᠢᠰᠬᠣ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠷᠴᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠯᠠᠮᠠᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠨ ᠰᠢᠷᠳᠡᠯᠴᠡᠪᠡᠰᠤ ᠶᠡᠷᠢᠭ᠌ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠪᠡᠰᠣᠪᠡᠨ ᠮᠦᠭᠦᠮᠤᠢ᠃ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠣᠯᠪᠠᠰᠦ ᠠᠰᠢᠭ ᠣᠯᠬᠣᠢ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠶᠠᠰᠳᠠᠭᠣᠯᠪᠠᠰᠦ ᠵᠣᠭᠢᠮᠣᠢ᠃

﹇ ᠣᠣᠨᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ﹈ ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠣᠨ  ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠰᠠᠮᠠᠭᠣᠷᠠᠯ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠡᠯᠳᠠ ᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠤ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠬᠣᠷᠴᠠᠰᠣᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠴᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯᠳᠣᠭᠦ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠯᠠᠪᠳᠠᠢᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠪᠡᠰᠤᠪᠡᠨ ᠮᠦᠭᠦᠭᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠠᠶᠠᠰᠳᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠪᠠᠯ ᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠰᠢᠭ ᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠠᠶᠠᠰᠳᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠪᠡᠶᠡᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠦᠰᠢᠭᠡᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠤᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠢᠡᠭᠭᠢᠭᠦ ᠨᠢ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠣᠣᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃


︽ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠨ ᠭᠠᠯ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠦᠢᠮᠡᠷ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠵᠦ ᠤᠨᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠣ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠨᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠦ ᠰᠠᠭᠣᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠤᠨ  ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠪᠠᠷᠰ ᠦᠬᠡᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠤᠭᠡᠤᠨ ᠦᠨᠡᠭᠡ ᠨᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠰᠢᠭ ᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠴᠦ ᠰᠠᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠳᠤ᠂ ᠦᠨᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ︽ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠯᠣᠰᠯᠠᠨ ᠭᠠᠯ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ︾ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ᠠᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠣᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠡ ᠭᠢᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠣᠬᠣ

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯ ᠢ ᠢᠨᠦ ᠣᠯᠵᠦ ᠠᠮᠣᠷᠯᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠠᠣᠨ ᠲᠠᠯᠳᠠᠭᠣᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭᠢᠯᠠᠭᠳᠣᠨ᠂ ᠪᠡᠯᠡᠤᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠦᠳᠡᠯᠪᠡᠰᠦ ᠬᠣᠪᠢᠰᠣᠯ  ᠳ᠋ᠤᠷ ᠨᠠᠢᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠮᠤᠢ᠃ ᠬᠠᠳᠠᠭᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠡ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠢ ᠨᠢᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠯᠤᠭᠡ᠃

﹇ ᠣᠣᠨᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ﹈ ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠴᠠᠭᠣ ᠲᠠᠯᠳᠠᠭᠣᠷ ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠪᠳᠡᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ ᠣᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠭᠡᠣᠨ ᠪᠡᠯᠡᠤᠨᠬᠡᠯ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠪᠡᠯ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠣᠯᠤᠨ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠣᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠡᠨᠡ ᠶᠤᠮ᠃

ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ︽ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠢᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠬᠤ︾ ᠨᠢ ᠦᠩᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠣᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠢ ᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠨ᠂ ᠲᠠᠯᠳᠠᠭᠣᠷ ᠱᠠᠯᠠᠪᠳᠠᠨ ᠪᠡᠯᠡᠤᠨᠬᠡᠯ ᠭᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠤᠨ ᠲᠣᠭᠢᠶᠠᠯ ᠢᠷᠡᠮᠡᠭᠴᠡ ᠭᠡᠨᠡᠣᠨᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠯᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠨᠦᠭᠡᠭᠦ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ︽ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠶᠣᠣᠯᠢᠬᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠳᠠ ᠲᠠᠢ︾ ᠭᠡᠮᠡᠵᠦ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠦᠨ ᠲᠤᠡᠭ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃


ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠣᠭᠡᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠭᠣᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠬᠤ

ᠡᠷᠬᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠭᠢᠷᠡᠬᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤᠯ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠢ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠡᠮᠦᠢ


﹇ ᠣᠣᠨᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ﹈ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠡᠦᠨ ᠬᠤᠭᠢᠷᠠᠯ ᠣᠴᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠣᠰᠠ  ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠬᠡᠦᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠣᠰᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃


︽ ᠲᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠬᠤ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠨ︽ ᠰᠢᠯᠣᠭ᠍ᠯᠡᠯᠳᠦ ᠨᠣᠮ︾ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠯᠳᠠᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠤᠭ ᠨᠢ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠬᠣᠶᠠᠭᠣᠯᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠣᠷᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠤᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠠᠮᠳᠤᠪᠡᠷ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ᠋ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠰᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠰᠤᠯ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠦ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠭᠡ  ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠣᠯᠭᠠᠵᠦ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠷᠡᠬᠤ᠂ ᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠤᠭᠠᠣᠨ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ ᠮᠡᠳᠥ ᠶᠢᠨ ᠣᠣᠨᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠦ ᠠᠭᠣᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠴᠦᠭᠡᠭᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠦᠴᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠢ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠨ ᠤᠰᠠᠤᠨᠬᠠᠯᠳᠠ ᠭᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃   ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠣᠳᠡ ᠳᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠡᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠪᠠᠢᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠤᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠭ ᠲᠠᠩᠳᠡ ᠯᠠ︽ ᠲᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ︾ ᠪᠣᠷᠭᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠭᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠠᠶᠠᠭᠦᠢᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠵᠦ ᠵᠣᠳᠣᠯᠳᠣᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠦ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭ ᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ︽ ᠲᠠᠢᠢᠨ︾ ᠦ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠨᠦᠭᠦᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠥᠷᠳᠡᠭ ᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠣᠬᠣᠷ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠣᠷᠠᠭᠣᠯᠳᠠᠭ︽ ᠰᠤᠯᠢᠶᠠᠳᠦ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ︽ ᠠᠰᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠢᠵᠦ ᠠᠮᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠣᠷᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠦᠷᠢᠰᠤᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ  ᠭᠢᠮᠳᠠ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠰᠣᠯᠢᠭ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠬᠣ ᠲᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠡᠰᠤᠪᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠨᠵᠢᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠪᠤᠳᠦᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠡᠯᠳᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠣᠭᠣᠰᠤᠯᠠᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠴᠦ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠠᠯ᠎ᠡ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠵᠦ᠂ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠪᠯᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠨ  ᠢ ᠬᠠᠭᠣᠷᠳᠠᠭ ᠢ ᠬᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ︖ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠢᠯᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ︽ ᠳᠣᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠬᠤ︾ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠡᠦᠨ30 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠴᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠡᠢ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠭᠠᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃


ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠪᠠᠷ ᠬᠣᠨᠢ ᠭᠦᠳᠦᠯᠭᠦ

ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠᠰᠦ ᠡᠷᠭᠡᠪᠡᠰᠢ ᠵᠠᠪᠰᠢᠮᠤᠢ᠂ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠤᠭᠢᠶᠠᠯᠳᠦᠪᠠᠰᠦ ᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠪᠤᠮᠤᠢ᠃ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠂ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠃

﹇ ᠣᠣᠨᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ﹈ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠯ ᠪᠣᠶᠣ ᠵᠠᠢ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠮᠡᠭᠴᠡ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠴᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠯᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠡᠷᠭᠡᠪᠡᠰᠢ ᠵᠠᠪᠳᠦᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃︽ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠨᠢ ᠭᠦᠳᠦᠯᠭᠦ ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠠᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠳᠦᠯᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠯᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠪᠠᠷ ᠰᠢᠭᠦᠷᠴᠦ ᠠᠪᠤᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠦᠭ᠌ᠴᠢᠤᠨ ᠢᠮᠠᠬᠠᠳᠠ ᠲᠤᠭᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠨ ᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠯᠡ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ᠂︽ ᠲᠠᠢᠢᠯᠠᠯᠳᠦᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠢᠭ ᠦᠵᠡᠪᠡᠰᠦ ᠠᠪᠦᠮᠦᠢ︾ ᠭᠡᠮᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠷᠢᠰᠤᠯᠳᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ︽ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠪᠠᠷ ᠬᠣᠨᠢ ᠭᠦᠳᠦᠯᠭᠦ︾ ᠡᠴᠡ ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯ ᠲᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠦᠴᠢᠷᠡᠳᠡᠢ᠃ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠴᠣᠭᠢᠵᠦ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡᠭᠦ

ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠪᠡᠰᠦ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠳᠦᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠦᠳᠡᠯᠪᠡᠰᠦ ᠵᠤᠬᠢᠮᠤᠢ᠃ ᠤᠯᠠᠨᠳᠠ ᠲᠠᠪᠳᠠᠭᠳᠤᠨ᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠵᠠᠭᠣᠴᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃


﹇ ᠣᠣᠨᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ﹈ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠯᠳᠡᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠢ ᠡᠷᠭᠡᠪᠡᠰᠢ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠠᠳᠠᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠭᠣᠷᠮᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠪᠳᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠠᠭᠢᠨ ᠲᠠᠪᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠨᠦᠭᠦᠭᠡ ᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠦ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠬᠥ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃


︽ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠴᠤᠭᠢᠵᠦ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡᠭᠦ︾ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠯᠳᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠭᠠᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠢᠨ᠎ᠡ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠡᠨᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠤᠪᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠲᠤᠪᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠭᠠᠯ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠦᠭᠦᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ︽ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠴᠤᠭᠢᠬᠤ︾ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ︽ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡᠵᠦ︾᠂︽ ᠨᠦᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ︾ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠷᠤᠨ᠎ᠡ᠃ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠭᠦᠷ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠨ ᠠᠮᠢᠯᠠᠭᠣᠯᠬᠤ

ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠦᠯᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠤᠢ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠦ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠥ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠭᠦ ᠢᠨᠦ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠪᠦᠭᠡᠰᠦ ᠪᠢ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠰᠦ᠂ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠠᠨᠦ ᠨᠠᠮᠠᠶᠢ ᠡᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠠᠢ᠃

﹇ᠣᠣᠨᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ﹈ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠵᠦ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠮᠦᠭᠦᠯ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠦᠢᠷᠡᠳᠦᠵᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠪᠣᠯ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠢᠷᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠠᠰᠢᠭ ᠤᠯᠬᠣ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠲᠤᠷᠤᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠨ ᠭᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠲᠤᠷᠤᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠨ ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃


︽ᠭᠡᠭᠦᠷ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠨ ᠠᠮᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠦᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠰᠬᠠᠨ ᠠᠮᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠭᠣᠷᠠᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠢᠷᠴᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠣᠨ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠤᠯᠬᠣ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠷᠭᠥ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠪᠡᠯᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠰᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠭᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠲᠠᠭᠢᠨᠳᠠ ᠮᠠᠨᠳᠦᠭᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠮᠡᠢ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠭᠢᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃


ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠰ ᠢ ᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠠᠭᠣᠯᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠭᠠᠬᠤ


ᠲᠡᠭᠷᠢ  ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠭᠠᠨ ᠪᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠦᠳᠦᠬᠡᠮᠦᠢ᠂ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠰᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠲᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠯ᠎ᠠ ᠤᠬᠤᠷᠢᠪᠠᠰᠦ ᠵᠤᠬᠢᠮᠤᠢ᠃


﹇ ᠣᠣᠨᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ﹈ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠣᠭᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠭᠠᠨᠨ ᠪᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠤᠭᠡᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠦᠳᠦᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠯᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠨ ᠲᠤᠪᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠠᠰᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠪᠡᠷ ᠤᠬᠤᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤᠯ᠎ᠠ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠤᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠᠷᠰ ᠢ ᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠢ ᠦᠳᠤᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠪᠳᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠡᠵᠡᠡᠭᠨᠡᠨ ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠵᠡᠡᠭᠨᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠩᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠶᠠᠵᠦ ᠤᠷᠭᠢᠭᠠᠤᠨ ᠤᠭᠳᠣ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠬᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠢᠨ ᠤᠷᠤᠵᠦ ᠪᠤᠯᠲᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠯᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠃


ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠤᠭᠡ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠳᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ


ᠰᠢᠬᠠᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠭᠦᠴᠦᠯᠡᠨ ᠲᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠠᠢ᠂ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠪᠠᠰᠦ ᠭᠦᠴᠣᠨ ᠢᠨᠦ ᠬᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠮᠣᠢ᠂ ᠨᠡᠭᠡᠭᠦ ᠪᠦᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠢᠬᠠᠷ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠭᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠢᠨᠦ ᠮᠤᠬᠤᠭᠠᠨ᠂ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠢ ᠠᠨᠦ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠪᠣᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠨᠦ ᠪᠠᠷᠢᠪᠠᠰᠦ ᠭᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠷ ᠴᠢᠰᠦ ᠪᠢᠯᠳᠠᠬᠤ ᠪᠦᠯᠤᠭᠡ᠃ ᠠᠶᠠᠰᠳᠠᠭᠣᠯ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠤ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠢᠳᠠᠢ᠃


﹇ ᠣᠣᠨᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ﹈ ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠢ ᠲᠤᠪᠳᠣᠯᠤᠨ ᠰᠢᠬᠠᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠦ ᠭᠦᠴᠤᠯᠡᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠣᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠳᠠ ᠴᠢᠯᠤᠭᠡ ᠤᠯᠭᠤᠪᠠᠯ ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠤ ᠭᠦᠴᠦᠨ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠮᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠬᠡᠤᠨ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠠᠯᠳᠠᠵᠦ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠮᠦᠨ ᠴᠦ ᠭᠡᠳᠦᠷᠭᠡᠢ ᠰᠢᠬᠠᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠴᠦ ᠪᠤᠯᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠢᠡᠭᠭᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠳᠠᠳᠦ ᠭᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠮᠠᠭᠣᠣᠨᠬᠠᠨ᠂ ᠲᠠᠮᠡᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠣᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠰᠦᠷ ᠪᠠᠭᠣᠷᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠢ ᠰᠦᠢᠣᠨᠬᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠯᠤᠭᠡ ᠤᠯᠭᠤᠨ ᠠᠶᠠᠰᠳᠠᠭᠣᠯ᠂ ᠯᠠᠪᠳᠠᠢᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠲᠡᠰᠢ ᠪᠡᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠭᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠪᠠᠰᠤ ᠯᠠᠪ ᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠪᠢᠯᠡ᠃


︽ ᠣᠯᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠳᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ︾  ᠶᠢᠨ︽ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠷᠢᠮᠤᠰᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠴᠢᠯᠤᠭᠡ ᠤᠯᠭᠤᠨ ᠦᠭᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠳᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃︽ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠵᠦ ᠭᠧ ᠯᠢᠶᠠᠡᠭ ᠮᠸᠡᠭ ᠬᠤᠸᠠᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨᠳᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠡᠨᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠢᠯᠡ︵ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ︽ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ︾ ᠶᠢ ᠡᠮᠬᠡᠣᠨᠬᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠬᠣᠯᠪᠣᠷᠢ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠥ ᠪᠤᠯᠬᠣ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠡᠬᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠢ ᠭᠦᠡᠭᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠵᠠᠢ︶᠃ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ︽ ᠤᠷᠳᠤ ᠰᠢᠵᠢᠮ ᠬᠠᠶᠠᠵᠦ ᠲᠤᠮᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠦ ᠭᠦᠭᠢᠳᠠᠭᠦ︾ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃


ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠰᠢᠳᠡᠵᠦ ᠬᠠᠰ ᠢ ᠤᠳᠦᠷᠢᠳᠦᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ

ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠦᠳᠦᠭᠡᠨ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠳᠦᠷᠢᠳᠦᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠮᠤᠢ᠃


﹇ ᠣᠣᠨᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ﹈ ᠦᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠳᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠳᠦᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃


ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠰᠢᠳᠡᠵᠦ ᠬᠠᠰ ᠢ ᠤᠳᠦᠷᠢᠳᠦᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠢ ᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ  ᠭᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠠᠮᠦ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠮᠡᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠢ ᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ ᠪᠦᠭᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠢᠢᠯᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠣᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠦ ᠳᠦ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠢᠣᠨᠬᠡᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠠᠰᠢᠭ ᠤᠯᠭᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠦᠭᠭᠥ ᠪᠡᠷ ᠠᠮᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠯᠡ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠰᠢᠳᠡᠵᠦ ᠬᠠᠰ ᠢ ᠤᠳᠦᠷᠢᠳᠦᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠦᠭᠠᠴᠢᠤᠨ  ᠤᠨ︵ ᠦᠴᠦᠭᠡᠨ ᠪᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠤᠯᠬᠣ︶ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠤᠨᠴᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃


ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠣᠯᠠᠭᠠᠢ  ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ

ᠬᠠᠳᠠᠭᠣ ᠶᠢ ᠠᠨᠦ ᠰᠦᠨᠤᠭᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠤ ᠶᠢ ᠢᠨᠦ ᠪᠠᠷᠢᠪᠠᠰᠦ ᠶᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠮᠤᠢ᠃ ᠬᠠᠭᠣᠷᠠᠢ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠷ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠯᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠮ ᠠᠨᠦ ᠮᠤᠬᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠪᠦᠯᠤᠭᠡ᠃


﹇ ᠣᠣᠨᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ﹈ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠦᠨ ᠰᠦᠨᠦᠭᠡᠵᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠣᠬᠣ ᠯᠤᠤ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠦᠨᠦᠭᠦ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠶᠤᠮ᠃


ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠨᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠲᠤᠪᠳᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠶᠣ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠮᠠᠭᠣᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠪᠳᠡᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠤᠢᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠠᠢ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡᠳᠠᠢ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠳᠠᠲᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ᠂ ᠴᠢᠳᠡᠪᠦᠷᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠠᠯᠢ ᠴᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠦᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠤᠨ  ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃


ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠤᠳᠦᠭᠡᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠯᠡᠭᠡ ᠰᠤᠭᠤᠯᠬᠤ


ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠦᠴᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠦᠯᠦ ᠲᠤᠯᠬᠤ ᠠᠭᠠᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠰᠤᠯᠬᠤ ᠠᠨᠦ ᠨᠠᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠰᠦ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠲᠦ᠋ᠷ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯᠠᠢ᠃


﹇ ᠣᠣᠨᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ﹈ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠭᠤᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠴᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠰᠦᠷ ᠭᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠭᠢᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠨ ᠣᠰᠠᠣᠨᠬᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠦᠬᠡᠯᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠣ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠭᠥ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃


︽ ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠯᠡᠭᠡ ᠰᠤᠭᠤᠯᠬᠤ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠷᠭᠢᠯᠤᠨ ᠪᠤᠴᠠᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠤᠴᠤᠵᠦ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠲᠦᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠶᠠᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ ᠣᠰᠦ ᠪᠤᠴᠠᠯᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠢᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦ ᠭᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠰᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦ ᠭᠦᠴᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠰ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠯᠠᠵᠦ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠦ ᠭᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠣᠰᠠᠤᠨᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠶᠤᠰᠦ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠡᠩ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢᠳᠡᠨ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ ᠲᠦᠭᠦᠭᠡᠢ ᠮᠠᠲᠸ᠋ᠷᠢᠶᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠯ︽ ᠲᠦᠯᠡᠭᠡ︾   ᠪᠣᠯᠴᠢᠬᠠᠬᠤ ᠠᠵᠠᠢ᠃


ᠬᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠯᠠᠡᠭᠭᠢᠷᠳᠦ ᠣᠰᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠦ ᠱᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠬᠦ


ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠢᠨᠦ ᠰᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠭᠣᠷᠠᠵᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠠᠨᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠮᠤᠢ᠃ ᠠᠶᠠᠰᠳᠠᠭᠣᠯ᠂ ᠪᠦᠷᠦᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣᠶ᠎ᠠ ᠠᠮᠣᠰᠭᠢᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠢᠷᠡᠮᠤᠢ᠃

﹇ ᠣᠣᠨᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ﹈ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯᠢᠮ ᠢ ᠦᠵᠡᠨ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠦ ᠲᠡᠪᠳᠦᠭᠡᠤᠨ ᠡᠭᠡᠭᠡ ᠲᠤᠮᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠶᠣᠰᠦ ᠪᠠᠢᠢᠵᠦ᠂ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠪᠦᠷᠦᠡᠭᠭᠦᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠢᠯᠡ᠃


︽ ᠪᠤᠯᠠᠩᠭᠢᠷᠳᠦ ᠣᠰᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠦ ᠱᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠬᠦ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠲᠣᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠣᠰᠦ ᠶᠢ ᠬᠣᠣᠨᠬᠤᠨ ᠪᠤᠯᠠᠩᠭᠢᠷᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠦ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠤᠯᠵᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠣ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠨᠢ ᠭᠠᠷ ᠰᠤᠩᠭᠠᠨ ᠱᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ᠃


ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠢᠷ᠎ᠡ ᠵᠤᠯᠪᠣᠳᠠᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠭᠦ


ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠠᠰᠦ ᠨᠦᠭᠦᠷ ᠦᠯᠦ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠨ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠦᠯᠦ ᠭᠦᠳᠡᠯᠤᠮᠤᠢ᠃ ᠠᠶᠠᠰᠳᠠᠬᠤᠢ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠷ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠣᠷᠣᠭᠳᠤᠨ᠃


﹇ ᠣᠣᠨᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ﹈ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠴᠤ ᠬᠦᠩᠭᠡᠨ  ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠯᠦ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠡᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦ ᠡᠷᠭᠡᠪᠡᠰᠢ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠢ ᠬᠠᠭᠤᠷᠤᠨ ᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃


︽ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠢᠷ᠎ᠡ ᠵᠤᠯᠪᠦᠳᠠᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠭᠦ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠢᠷ᠎ᠡ ᠵᠤᠯᠪᠤᠳᠠᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠲᠦᠯᠵᠢᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠰᠤᠭᠤᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠤᠳᠤᠭᠠᠤᠨ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠵᠤᠯᠪᠣᠳᠠᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠯᠠ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠰᠠᠯᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠦᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠰᠦᠳᠠᠢ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠦ ᠤᠷᠭᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠯᠳᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠳᠦ᠂ ᠶᠡᠷᠤᠳᠡᠭᠡᠨ ᠯᠡ ᠬᠠᠭᠣᠷᠮᠠᠭᠯᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠯᠳᠤᠷᠤᠨ ᠭᠠᠷᠣᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠤᠬᠤᠷᠢᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠥᠷᠳᠡᠭ᠃ ᠣᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠨᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠩᠲᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠢᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ︽ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠺᠤᠮᠫᠡᠨᠢ︾ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠪᠡᠯᠡ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠡᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠺᠤᠮᠫᠡᠨᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠵᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠮᠲᠠ︵ ᠶᠡᠭᠡ ᠵᠢᠭᠠᠰᠦ ᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠠᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠢᠬᠤ︶ ᠳᠦ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ︽ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠢᠷ᠎ᠡ ᠵᠤᠯᠪᠤᠳᠠᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠭᠦ︾ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠠᠪᠴᠦ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡᠪᠡᠷ ᠦᠰᠭᠡᠭᠦ ᠳᠦ ᠭᠦᠮᠤᠰ ᠴᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠢ ᠣᠴᠢᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠭᠠᠵᠦ ᠲᠡᠷᠪᠡᠭᠡᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠥᠰᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠦᠨᠥ︽ ᠲᠤᠮᠤᠴᠤᠤᠯ︾ ᠨᠢ ᠰᠡᠪ ᠰᠡᠮᠡᠭᠡᠷᠬᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ ᠤᠷᠭᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠨᠡᠤᠨᠳᠡ ᠤᠨᠠᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠳᠠᠭ︽ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠲᠣᠭᠠᠳᠠᠨ︾ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠴᠦ ᠤᠯᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ᠃ ᠰᠲ᠋ᠣᠺ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ  ᠳᠦ ᠠᠶᠤᠮᠰᠢᠭ ᠵᠦᠩᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠴᠢᠤᠨ  ᠤᠨ︽ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠢᠷ᠎ᠡ ᠵᠤᠯᠪᠤᠳᠠᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠭᠦ︾ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠨᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠭᠳᠦᠨ︕


ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠭᠵᠢᠨ ᠬᠣᠯᠠᠭᠠᠢᠢᠴᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ


ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠪᠠᠰᠦ ᠵᠤᠭᠢᠮᠤᠢ᠃ ᠴᠦᠯᠪᠡᠭᠳᠦᠨ᠂ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ᠡᠴᠢᠭᠦᠯᠪᠡᠰᠦ ᠬᠤᠤᠷ ᠪᠤᠯᠤᠮᠤᠢ᠃


﹇ᠣᠣᠨᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ﹈ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠲᠠᠢᠢᠰᠦᠨ ᠢ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠨ ᠣᠰᠠᠤᠨᠬᠠᠪᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ ᠢᠯᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠠᠯᠤᠰ ᠬᠣᠣᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃


ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠪᠠᠯ ᠵᠢᠰᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ︽ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠭᠵᠢᠨ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢᠢᠴᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢᠢᠴᠢ ᠤᠷᠤᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠮᠡᠭᠴᠡ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠭᠵᠢᠵᠦ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠣᠯᠠᠭᠠᠢᠢᠴᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠢ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠨ ᠤᠰᠡᠤᠨᠬᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠪᠦᠷᠢᠮᠤᠰᠤᠨ ᠣᠰᠡᠤᠨᠬᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠭᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠤᠭᠢᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠡᠪᠰᠢᠯ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠷᠢᠰᠤᠯᠲᠥᠭᠴᠢᠦᠨ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠪᠰᠢᠬᠤ ᠲᠤᠭᠢᠶᠠᠯ ᠤᠯᠭᠣᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃


ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠣᠯᠠᠭᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠦᠭᠦᠷᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠢᠷᠡᠭᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠪᠳᠣᠯᠠᠬᠣ


ᠪᠠᠢᠢᠴᠠ ᠬᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠬᠢᠵᠡᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠲᠡᠪᠡᠰᠤ ᠦᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠨᠦ ᠠᠪ᠂ ᠬᠤᠯᠡᠤᠨᠪᠡᠰᠦ ᠬᠣᠣᠷ ᠪᠤᠢ᠃ ᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠰᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃


﹇ ᠣᠣᠨᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ﹈ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠯᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠴᠠᠷᠡᠪᠡᠯ ᠦᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠲᠤᠪᠳᠦᠯᠪᠠᠯ ᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠯᠠᠬᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠪᠳᠦᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠣᠣᠷᠳᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠰᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠡ ᠪᠦᠷ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠪᠢᠯᠡ᠃


︽ ᠬᠣᠯᠠᠭᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠦᠭᠦᠷᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠢᠷᠡᠭᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠪᠳᠣᠯᠠᠬᠤ︾ ᠨᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠠᠯᠣᠰ ᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠦᠭᠦᠷᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠭᠦᠷᠰᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠪᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ  ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠤᠴᠠᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠠᠰ ᠠᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠦᠨᠤᠭᠡᠭᠦ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠤᠨ  ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠢᠭ ᠢ ᠭᠦᠨᠳᠦᠣᠨᠬᠡᠵᠦ᠂︽ ᠦᠨᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠭᠦᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠦᠨᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ︾ ᠭᠡᠵᠡᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠬᠣᠯᠠᠭᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠦᠭᠦᠷᠯᠡᠵᠦ ᠦᠢᠷᠡᠭᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠪᠳᠣᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠦ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠰᠠᠨ᠃ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠮ ᠵᠢᠬᠡᠯᠡᠨ ᠬᠥᠧᠧ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠰᠦᠨᠦᠭᠡᠭᠦ


ᠬᠣᠶᠡᠷ ᠭᠦᠴᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠰᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠬᠣ ᠭᠡᠮᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠤᠨ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠪᠠᠰᠤ ᠦᠭᠡ ᠢᠳᠡᠬᠡᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃


﹇ ᠣᠣᠨᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ﹈ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠭᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ ᠦᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠭᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠢ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠳᠦ ᠣᠴᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠢᠳᠡᠪᠭᠢᠳᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠦᠪᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯ ᠠᠮᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠯᠡ ᠢᠩᠭᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠢᠡᠭᠭᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠢᠳᠡᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃


︽ ᠵᠠᠮ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠨ ᠭᠦᠧᠧ ᠣᠯᠣᠰ ᠢ ᠰᠦᠨᠦᠭᠡᠭᠦ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠴᠥᠨ ᠴᠢᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠵᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠤᠢ ᠣᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠮ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠲᠡᠪᠢᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠨ ᠭᠦᠧᠧ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠰᠦᠨᠦᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠪᠣᠴᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠤᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠴᠦ ᠰᠦᠨᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠳᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠵᠠᠮ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠤᠳᠣᠭ ᠲᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠡᠵᠡᠷᠭᠡᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠵᠦ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠯᠠᠨᠳᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠷᠡᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠳᠡᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠰᠤ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠤᠨ ᠲᠦᠰᠣᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠷᠭᠥ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠᠴᠦ ᠵᠠᠮ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠨ ᠭᠦᠧᠧ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠰᠦᠨᠦᠭᠡᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃


ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠯᠢᠬᠤ


ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠠᠨᠦ ᠤᠯᠠᠨᠳᠠ ᠰᠤᠯᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠢᠨᠦ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠴᠦᠨ ᠮᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠢᠨᠦ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠤᠨᠳᠠᠯᠠᠭᠳᠣᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠦ ᠢᠨᠦ ᠭᠦᠷᠳᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠷ ᠪᠤᠯᠠᠢ᠃


﹇ ᠣᠣᠨᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ﹈ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠨᠳᠠ ᠰᠤᠯᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠬᠤ ᠭᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠤᠬᠡᠤᠨ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠦᠷᠳᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠲᠤᠳᠦᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠤᠢᠢᠬᠠᠨ ᠵᠡᠪᠰᠢᠶᠡᠨ ᠢ ᠠᠮᠵᠢᠨ ᠴᠣᠭᠢᠨ ᠰᠦᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠦᠷᠳᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠴᠤ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃


︽ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠠᠭᠤᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠯᠢᠬᠤ︾ ᠨᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠵᠠᠢᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠭᠦᠴᠦᠨ ᠰᠤᠯᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ︽ ᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠤᠯᠢᠬᠤ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠡᠨᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠢᠳᠡᠪᠭᠢᠳᠡᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠢᠪᠡᠯ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠯᠢᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃


ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠢᠯᠡᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠦ ᠬᠣᠩᠭᠣᠷᠴᠣᠭᠳᠣ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠬᠤ


ᠶᠡᠭᠡ ᠢᠨᠦ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠭᠦᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠡᠷ ᠣᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠮᠣᠢ᠃ ᠬᠠᠳᠠᠭᠣ ᠠᠨᠦ ᠵᠣᠭᠢᠰᠳᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠦ ᠲᠠᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠪᠡᠷᠭᠡ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠰᠢᠷᠭᠣᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠰᠣᠨᠤᠰᠣᠮᠣᠢ᠃


﹇ ᠣᠣᠨᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ﹈ ᠭᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠣᠷᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠭᠦ ᠳᠦ ᠰᠦᠷ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠦᠭᠭᠥ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠣᠨ ᠭᠦᠳᠣᠯᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠳᠠᠭᠣ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠢ ᠵᠦᠢ ᠵᠣᠭᠢᠰᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠰᠡᠣᠨᠬᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠮᠠᠶᠢ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠠᠮᠡᠢ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠣᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃


︽ ᠢᠯᠡᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠦ ᠬᠣᠩᠭᠣᠷᠴᠣᠭᠳᠣ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠬᠤ︾ ᠨᠢ︽ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ︾᠂︽ ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠮᠣ ᠵᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠯᠡ ᠣᠣᠨᠬᠠᠳᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠷᠣᠢ ᠪᠠᠭᠣᠷᠠᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠢ ᠰᠦᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠲᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠣᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠢᠢᠯᠭᠦ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡᠯ︽ ᠲᠠᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠵᠦ ᠰᠠᠮᠵᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠭᠦ︾ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠤᠨ ᠭᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠢ ᠪᠣᠯ ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠯᠡᠳᠦᠨ ᠴᠣᠭᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠢᠳᠡᠤᠨ  ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ︽ ᠠᠭᠣᠯᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠯᠡᠤᠨᠴᠦ ᠪᠠᠷᠰ ᠢ ᠴᠣᠴᠢᠭᠠᠬᠤ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠡᠨᠡ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠤᠮᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠠᠪᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠣᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠪᠴᠠᠭᠠᠵᠦ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠨᠡᠤᠨᠳᠡ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢᠢᠴᠦᠦᠨ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠦ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠦᠳᠠᠭ ᠭᠡᠯᠳᠡᠰ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠤ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠣᠶᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠢᠭᠠᠤᠨ ᠶᠠᠭᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠣᠮᠣᠷᠣᠨ ᠬᠠᠷᠡᠵᠠᠭᠠᠵᠦ ᠡᠭᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠣᠣᠯ ᠨᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠮᠣᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠬᠣᠯᠠᠭᠠᠢᠢᠴᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠳᠦᠭᠢ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭᠣᠯᠬᠤ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠲᠡᠯᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠪᠡᠷ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠡ ᠬᠣᠯᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠢᠬᠠᠢᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠲᠡᠷᠡ︽ ᠬᠣᠯᠠᠭᠠᠢᠢᠴᠢ︾ ᠡᠴᠦᠰᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠰᠢᠯᠡ ᠬᠣᠶᠡᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠲᠦᠯᠭᠢᠭᠳᠡᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠵᠦ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠣᠴᠢᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠴᠡᠨ ᠰᠣᠴᠢᠨ ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠯᠳᠦᠵᠦ ᠬᠣᠴᠣᠷᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠬᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠭᠴᠠ ᠣᠷᠣᠵᠦ ᠣᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷᠴᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠤᠨ ᠱᠠᠹᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠣᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠯᠳᠦᠵᠦ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠣᠣᠯ ᠨᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠭᠢᠨ︽ ᠢᠯᠡᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠦ ᠬᠤᠩᠭᠣᠷᠴᠣᠭᠳᠣ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠬᠤ︾ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠦ᠂︽ ᠲᠠᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠯᠠᠵᠦ ᠰᠠᠮᠵᠠ ᠶᠢ ᠠᠶᠣᠯᠭᠠᠬᠤ︾ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠠᠢ᠃︽ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢᠢᠴᠢ︾ ᠭᠡᠮᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠭᠦᠯᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ ᠠᠪᠴᠢᠷᠡᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠵᠡᠭᠢᠷᠦᠯ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯ᠂ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠢᠨ᠂ ᠵᠣᠴᠢᠤᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠣᠰᠣᠮ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠢᠮᠣᠰᠳᠡᠨ ᠪᠣᠶᠤ ᠵᠠᠪᠰᠢᠭᠴᠢ ᠴᠦ ᠬᠣᠣᠨᠬᠣᠯᠳᠤᠨ ᠤᠷᠤᠵᠦ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠭᠢᠨ ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠬᠣᠯᠠᠭᠠᠢᠢᠴᠢ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠲᠡᠢᠢᠯᠤᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠨ ᠴᠦ ᠠᠮᠠᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠢᠯᠡ︖ ᠡᠢᠢᠨᠬᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ︽ ᠬᠣᠯᠠᠭᠠᠢᠢᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ︾ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠳᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠣᠯᠠᠭᠠᠢᠢᠴᠢ ᠶᠢ ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠤᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠴᠦ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠴᠦ ᠠᠱᠢᠭᠦᠢ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠨᠣᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠣᠯᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠩᠬᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠪᠯᠠᠪᠠᠴᠦ ᠮᠠᠭᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ


ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠣᠨ ᠦᠯᠦ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠰᠤ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠭᠴᠢᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠨ ᠭᠦᠩᠬᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠦᠳᠡᠯᠵᠦ ᠡᠰᠡ ᠪᠣᠯᠤᠮᠤᠢ᠃ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠣᠨ ᠠᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠯᠦ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠢᠨᠦ ᠠᠶᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠨᠦ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃


﹇ ᠣᠣᠨᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ﹈ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠦ ᠬᠤᠤᠳᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠪᠯᠠᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠡᠨ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠦᠭᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠦᠳᠡᠯᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠯᠠᠪᠳᠠᠭᠣᠨ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠣᠨ ᠪᠠᠢᠢᠵᠦ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠪ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠢᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠠᠶᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠢᠯᠭᠠᠨ ᠡᠪᠣᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠶᠤᠮ᠃


︽ ᠮᠠᠩᠬᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠪᠯᠠᠪᠠᠴᠦ ᠮᠠᠭᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠣᠳᠣᠣ ᠲᠡᠨᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠤᠪᠯᠠᠪᠠᠴᠦ ᠲᠤᠳᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠢ ᠲᠠᠢᠢᠪᠤᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠣᠨ ᠲᠤᠬᠢᠶᠡᠯ ᠤᠯᠤᠮᠠᠭᠴᠠ ᠲᠤᠪᠳᠦᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠨᠡᠭᠥ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠢᠮᠠᠬᠠᠳᠠ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠮᠡᠭᠴᠡ ᠲᠠᠷᠤᠢᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠭᠣᠷᠮᠠᠭᠯᠠᠨ ᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠭᠡᠷᠢᠭ᠌ᠳᠡᠭᠦᠯᠤᠭᠡᠤᠨ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠲᠣᠪᠳᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠯᠡᠣᠨᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠡᠷ ᠬᠤᠤᠳᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠪᠯᠠᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠭ ᠦᠭᠡᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠨ ᠢ ᠭᠦᠳᠦᠯᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠳᠦ ᠴᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠨᠢ ᠳᠤᠡᠭ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠠᠷᠣᠭᠠᠣᠨ ᠭᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠪᠳᠡᠭᠦ


ᠠᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠣᠷᠮᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ᠦᠭᠴᠦ᠂ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠣᠭᠠᠣᠨ ᠲᠣᠰᠡᠯᠡᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠠᠨᠣ ᠲᠠᠰᠣᠯᠣᠨ᠂ ᠦᠭᠦᠭᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠦ᠋ᠷ ᠬᠠᠭᠠᠮᠣᠢ᠃ ᠬᠣᠣᠷ ᠠᠮᠰᠠᠬᠤ ᠠᠨᠦ ᠬᠤᠪᠳᠣᠭ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭᠡ᠃


﹇ ᠣᠣᠨᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ﹈ ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠲᠣᠭᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠣᠳᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ᠦᠭᠴᠦ᠂ ᠦᠳᠦᠭᠡᠵᠦ ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠣᠭᠠᠣᠨ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢᠷᠡᠭᠥ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠰᠣᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠨ ᠣᠰᠠᠣᠨᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠦᠭᠦᠭᠦ ᠳᠦ ᠭᠦᠷᠣᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠦᠷᠭᠡᠢ ᠬᠣᠪᠳᠣᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃


ᠡᠨᠡᠭᠥ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠢ ᠠᠰᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠳᠤᠭᠡᠭᠦ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠡ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠣᠢ᠃ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠦ ᠭᠦᠴᠦ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠣᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠭᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ᠦᠭᠭᠥ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠭᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠠᠷᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠣᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳᠣᠭᠦᠯᠡ  ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠭᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠠᠷᠣᠭᠠᠣᠨ ᠭᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠪᠳᠡᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠡᠭ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠣᠯᠠᠡᠭᠭᠢ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠴᠢᠦᠨ ᠪᠣᠯ ᠡᠭᠢᠯᠡᠡᠭᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷ︽ ᠭᠦᠴᠦ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ︾ ᠪᠣᠶᠤ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠷᠰᠢᠬᠤ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠡᠭ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠣᠭᠠᠣᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠳᠥ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠮᠡᠭᠴᠡ ᠠᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠭ ᠪᠣᠰᠬᠠᠨ ᠭᠢᠭᠡᠣᠨ ᠡᠭᠢᠯᠡᠴᠢᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠡᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠡᠢᠢᠮᠣᠷᠭᠦ ᠰᠢᠯᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ ᠰᠢᠭᠠᠷᠤ ᠨᠢ ᠠᠷᠴᠢᠭᠳᠠᠬᠣ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠣᠪᠣᠷ ᠰᠣᠷᠳᠠᠯ᠂ ᠶᠣᠰᠦ ᠰᠣᠷᠳᠠᠬᠣᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠨ ᠨᠢᠬᠡᠯᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠦᠯᠡᠵᠦ ᠰᠡᠪᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃


ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠣᠳᠦᠭᠡᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠮᠣᠷ ᠮᠣᠳᠣᠨ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ


ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠭᠦᠴᠦᠨ ᠮᠡᠭᠦᠰ ᠴᠦ ᠰᠦᠷ ᠢ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠣᠯᠣᠮᠤᠢ᠃ ᠭᠠᠯᠠᠭᠣ ᠨᠢᠰᠭᠦᠶ᠎ᠡ ᠦᠳᠥ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭᠡ᠃


﹇ ᠣᠣᠨᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ﹈ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠰᠣᠣᠨ  ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠭᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠨ ᠰᠦᠷ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠠᠣᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠡᠳᠦᠢᠢᠪᠡᠷ ᠪᠣᠳᠠᠳᠠᠦ ᠭᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠣᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠦ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠷᠴᠠ ᠰᠦᠷᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠃ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠲᠦ ᠨᠢᠰᠭᠥ ᠭᠠᠯᠠᠭᠣ ᠦᠳᠥ ᠰᠣᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠲᠦᠷᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠭᠠᠢᠢᠭᠠᠭᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃


︽ ᠲᠡᠮᠣᠷ ᠮᠣᠳᠣᠨ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠠᠢᠢᠴᠢᠯᠡᠨ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠣᠭᠠᠣᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠣᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠣ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ᠃ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠳᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠭᠦᠴᠦᠨ ᠪᠣᠶᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠨ ᠬᠠᠭᠣᠷᠮᠠᠭ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠵᠣᠭᠢᠶᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠨᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠢᠳᠠᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠣᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠷᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠᠳᠠᠢ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠵᠠᠰᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠣᠷ ᠠᠮᠢᠰᠡᠬᠣᠯ ᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ᠭᠣᠴᠢᠳᠣᠭᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠣᠴᠢᠣᠨ ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠦ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ


ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠪᠠᠰᠦ ᠰᠢᠷᠭᠣᠨ ᠣᠷᠣᠵᠦ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠨᠦ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠠᠯᠭᠣᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠪᠰᠢᠮᠤᠢ᠃


﹇ ᠣᠣᠨᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ﹈ ᠲᠤᠭᠢᠶᠠᠯ ᠭᠠᠷᠣᠮᠠᠭᠴᠠ ᠠᠮᠵᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠵᠦ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠣᠬᠣᠵᠦ ᠠᠪᠣᠪᠠᠯ ᠠᠯᠭᠣᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠭᠠᠳᠦ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠢᠮᠰᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃


ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠦ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠰᠤᠪᠡᠨ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠣᠴᠢᠯᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠨᠢ ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠦ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠦ ᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠦ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ᠄ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠦ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠡᠪᠣᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠰᠣᠨᠳᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠣᠪᠳᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠵᠦ ᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠣᠷᠪᠡ᠂ ᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦ᠂ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠣᠳᠣᠮ᠎  ᠤᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠪᠣᠶᠣ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠣᠢ᠂ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠳᠡ  ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠦᠷᠪᠠ ᠳᠤ ᠠᠤᠨᠬᠤᠬᠤ᠂ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠲᠣᠭᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠠᠤᠨᠬᠤᠨ︽ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠠᠯᠳᠠᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠪᠠᠰᠦ ᠲᠠᠭᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠥ ᠦᠭᠡᠢ︾ ᠭᠡᠮᠡᠭᠦ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠲᠠᠪᠣ ᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠥ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠭᠠᠳᠦ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠡᠣᠨ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠡᠷ︽ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ︾ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ︽ ᠵᠣᠴᠢᠨ︾ ᠢ ᠦᠯᠳᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠯᠳᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠠᠭᠢᠭᠠᠣᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠯᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭ᠃ ᠠᠯᠢ ᠴᠦ ᠨᠢᠭᠡ︽ ᠵᠣᠴᠢᠨ︾ ᠳᠦ ᠭᠡᠤᠨ︽ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠭᠡᠳᠡᠷᠭᠦ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ︾ ᠲᠣᠭᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠣᠯᠭᠣᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠲᠣᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠦ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠣᠣᠱᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦ ᠲᠠᠪᠣᠨ ᠠᠯᠬᠣᠮ ᠢ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠢᠵᠡᠭᠠᠷᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠢᠶᠠᠯ ᠣᠯᠭᠣᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃︽ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠨ︾ ᠭᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠪᠡᠯ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠦ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠳᠦ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠦ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠭᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃


ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠩᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ


ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠦ ᠵᠠᠩᠵᠦᠨ ᠢ ᠠᠨᠦ ᠲᠣᠪᠳᠣᠯ᠂ ᠵᠠᠩᠵᠦᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠳᠦ ᠪᠦᠭᠡᠰᠦ ᠰᠡᠣᠨᠬᠢᠯ ᠢ ᠢᠨᠦ ᠲᠡᠢᠢᠯᠡ᠃ ᠵᠠᠩᠵᠦᠨ ᠮᠠᠭᠣᠵᠢᠷᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠴᠠᠯᠭᠠᠢᠢᠳᠠᠪᠡᠰᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠡᠯ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠭᠣᠷᠡᠮᠤᠢ᠃ ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠤ ᠵᠠᠩᠵᠦᠨ ᠤ ᠣᠰᠤᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠠᠶᠠᠰᠳᠠᠭᠣᠯᠪᠠᠰᠦ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠮᠤᠢ᠃


﹇ ᠣᠣᠨᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ﹈ ᠭᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠠᠩᠵᠦᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠪᠳᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠢ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠣᠯᠠᠷᠠᠷᠡᠭᠣᠯᠬᠤ ᠲᠡᠰᠢ ᠨᠢ ᠠᠷᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠠᠩᠵᠦᠨ ᠨᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠣᠯᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠲᠣᠣᠷᠡᠭᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠳ ᠨᠢ ᠵᠠᠢᠢᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠰᠣᠯ ᠴᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠣᠷᠴᠠ ᠰᠦᠷ ᠨᠢ ᠮᠣᠬᠤᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠵᠡᠭ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠨᠣᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠪᠡᠯ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠡᠭᠢ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠨ ᠲᠣᠭᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠣᠪᠢᠷᠡᠭᠣᠯᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃


︽ ᠦᠩᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠨ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠤᠭ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ︽ ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠦᠭᠢᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠭᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠯᠠᠭᠣᠬᠤᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠳᠤ︽ ᠰᠢᠭᠢᠷᠳᠦ ᠰᠤᠮᠤ︾ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠣᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠣᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠪᠠ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠢᠢᠷᠠᠭᠣ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠭᠦᠴᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠪᠳᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠠᠷᠡᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠪᠣᠰᠦ ᠠᠷᠡᠯᠵᠢᠶᠡᠴᠣᠣᠨ ᠦᠩᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠨᠠᠵᠦ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠤᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠣᠨ ᠦᠩᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠪᠲᠠᠨ︽ ᠰᠢᠭᠢᠷᠳᠦ ᠰᠣᠮᠣᠨ︾ ᠳᠦ ᠣᠨᠣᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠰᠣᠷᠭᠠᠮᠵᠢ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠣᠢ᠃

ᠦᠩᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠡᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠭᠣᠯᠬᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠡᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠭᠦ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠨᠡᠢᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠤᠨᠬᠢᠴᠡ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠷᠡᠴᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢᠢᠴᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠠᠷᠡᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠦᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠣᠳᠤᠭᠠᠴᠢ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠵᠢᠰᠣᠷᠭᠡᠭ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠭᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠪᠣᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠠᠭᠣᠬᠠᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠯᠢᠭ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠣᠶᠠᠠᠭᠣᠯᠠ ᠢᠵᠢᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠡᠷ ᠯᠠᠩᠬᠦᠢ ᠲᠠᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠣᠭᠰᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠᠯ ᠵᠣᠴᠢᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯ︖ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠰᠦᠷᠭᠡᠭ ᠭᠣᠶᠣ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠪᠠᠰᠠᠴᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠴᠦ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠨᠣᠮ ᠭᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠣᠷ᠂ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠡᠯᠭᠦᠮᠡᠯ ᠬᠣᠸ᠋ᠩᠯᠡᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠷ ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠦᠭᠢᠨ ᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠴᠡ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠤᠨᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ᠂ ᠪᠠᠭᠣᠳᠠᠯ᠂ ᠵᠣᠭᠣᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠵᠢᠰᠤᠷᠭᠡᠭ ᠲᠦᠷᠣᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠡᠢᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠪᠠᠬᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠭᠡᠣᠭᠡᠨᠴᠣᠣᠨ ᠢ ᠭᠦᠯᠣᠰᠣᠯᠡᠨ᠂ ᠬᠣᠪᠴᠡᠰᠣᠨ ᠤ ᠦᠢᠢᠯᠡᠤᠨᠪᠣᠷᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠪᠣᠷ ᠰᠣᠨᠢᠷᠡᠬᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠴᠢ ᠭᠡᠣᠭᠡᠨᠴᠣᠣᠨ ᠡᠯᠰᠡᠳᠡᠭ ᠯᠡ ᠳ᠋ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠢᠢᠴᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠦᠷ ᠲᠤ ᠮᠠᠭᠣᠬᠠᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠤᠰ ᠢ ᠲᠣᠰᠡᠬᠠᠢᠢᠯᠡᠨ ᠡᠯᠰᠡᠴᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠦ ᠭᠦᠷᠭᠥ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠯᠠᠪᠳᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢᠢᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠯᠳᠠ ᠯᠠ ᠣᠨᠣᠭᠳᠠᠬᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃


ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠰᠣᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ


ᠬᠣᠭᠣᠰᠣᠨ ᠢ ᠨᠡᠡᠭᠳᠡ ᠬᠣᠭᠣᠰᠣᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠡᠵᠢᠭ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠡᠵᠢᠭ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠯ᠃ ᠬᠠᠳᠠᠭᠣ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠵᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠶᠠᠪᠣᠭᠣᠯᠣᠭᠳᠣᠨ᠃


﹇ ᠣᠣᠨᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ﹈ ᠬᠣᠭᠣᠰᠣᠨ ᠢ ᠨᠢᠬᠡᠮᠣᠰᠣᠨ ᠬᠣᠭᠣᠰᠣᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠯ ᠣᠣᠯ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠵᠢᠭᠳᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠨᠢ ᠨᠡᠡᠭ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠰᠡᠵᠢᠭ ᠲᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠡᠭᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠣᠨ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠦ ᠵᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠡᠢᠢᠮᠦᠷᠭᠦ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠲᠣᠰᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃


︽ ᠬᠣᠭᠣᠰᠣᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ︾ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠡᠤᠨᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠴᠦᠨ ᠮᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠭᠡᠣᠨ ᠬᠣᠲᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠭᠢᠬᠣᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠡᠯ᠂ ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠣᠳᠠ ᠬᠣᠭᠣᠰᠣᠨ ᠬᠣᠲᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠭᠡᠦᠨ ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠢ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠭᠣᠵᠡᠢ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠣᠬᠣᠷᠢᠬᠣ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠷᠡᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠣᠭᠣᠰᠣᠨ ᠬᠣᠲᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠰᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠳᠠᠯ ᠪᠣᠰᠬᠠᠭᠴᠢᠤᠨ  ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠲᠠᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠠᠪᠳᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠃


ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠭᠣᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷᠳᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠡᠵᠢᠭ ᠢ ᠰᠡᠵᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ᠃ ᠲᠣᠳᠣᠷᠡᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠵᠢᠭ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡᠰᠦ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠰᠡ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠡᠢ᠃


﹇ ᠣᠣᠨᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ﹈ ᠬᠣᠳᠡᠯ ᠢ ᠨᠡᠡᠭ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠬᠣᠳᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠯᠬᠣ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠣᠳᠡᠯ ᠶᠠᠭᠣᠮ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠪᠡᠳᠦ ᠢᠳᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠮᠠᠭᠠᠣᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠪᠡᠯ ᠪᠢᠳᠡ ᠯᠠᠪᠳᠡᠢ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠳᠠᠯ ᠲᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠯᠡ ᠣᠯᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠡᠯ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠡ ᠪᠢᠳᠡ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃


ᠵᠠᠪᠰᠠᠷᠳᠠᠭᠣᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠲᠣᠷᠰᠢᠭᠣᠯ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠡᠭᠳᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠷᠡᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠣᠳᠡᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠣᠯᠠᠡᠭᠭᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠵᠠᠡᠭᠭᠢ ᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠠᠪᠰᠡᠷᠳᠡᠭᠣᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠮᠦᠨᠴᠦ ᠰᠢᠭᠣᠣᠨ ᠨᠢᠭᠣᠷᠳᠡᠵᠦ ᠢᠯᠡ ᠳ ᠪᠡᠷ ᠠᠪᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠡᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠵᠠᠡᠭᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠳᠡᠡᠭ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠ︽ ᠴᠢ ᠨᠠᠮᠠᠶᠢ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠢ ᠴᠢᠮᠡᠢᠢ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠮᠡᠭᠴᠢ ᠯᠡ ᠰᠡᠶ᠋ᠢ ᠠᠰᠢᠭ ᠣᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃


ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠭᠠᠰᠢᠭᠣᠳᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ


ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠦᠯᠦ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠮᠤᠢ᠂ ᠭᠦᠨᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠪᠡᠰᠦ ᠯᠠᠪᠳᠡᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠣᠯᠡᠢ᠃ ᠬᠣᠳᠡᠯ ᠦᠨᠡᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠣᠳᠡᠯ᠂ ᠵᠠᠪᠰᠡᠷᠳᠠᠭᠣᠯᠪᠠᠰᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭᠡ᠃ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠣᠭᠡᠣᠨ ᠢ ᠬᠠᠭᠣᠷᠬᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠢᠯᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠡᠢ᠃


﹇ ᠣᠣᠨᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ﹈ ᠶᠡᠷᠣᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠡᠯ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠣᠣᠷ ᠭᠦᠷᠭᠡᠳᠡᠭ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠬᠣᠣᠷ ᠠᠮᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠦᠨᠡᠭᠡᠷ ᠬᠣᠣᠷ ᠠᠮᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠯᠠᠪᠳᠠᠢ᠃ ᠬᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠦᠨᠡᠨ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠬᠣᠳᠠᠯ ᠢ ᠣᠷᠣᠯᠠᠨ᠂ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷᠳᠠᠭᠣᠯᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠦ ᠭᠦᠷᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠳᠣᠴᠢᠯᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠤᠨᠬᠦ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠯᠡ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠤᠭᠡᠤᠨ ᠢ ᠬᠠᠭᠣᠷᠬᠤ ᠰᠢᠭ᠋ ᠭᠢᠯᠪᠡᠷ ᠶᠤᠮ᠃


︽ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠭᠠᠰᠢᠭᠣᠳᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠣᠣᠷ ᠭᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠣᠨ ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠢ ᠣᠯᠵᠦ ᠲᠣᠷᠰᠢᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠭᠥ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠷᠠᠬᠠᠯᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ


ᠵᠠᠡᠭᠵᠦᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠪᠦᠭᠡᠰᠦ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠵᠦ ᠦᠯᠦ ᠪᠣᠯᠣᠮᠤᠢ᠃ ᠶᠠᠳᠠᠷᠭᠠᠵᠦ ᠭᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠢᠨᠦ ᠪᠠᠭᠣᠷᠠᠭᠣᠯ᠃ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠵᠠᠭᠢᠷᠣᠨ᠂ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠣᠭᠣᠯᠬᠣᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠨᠦ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃


﹇ ᠣᠣᠨᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ﹈ ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠤ ᠵᠠᠡᠭᠵᠦᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠᠯ ᠬᠠᠳᠠᠭᠣ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠯᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠭᠣᠭᠳᠠᠭᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠭᠡᠪᠡᠯ ᠪᠣᠳᠠᠳᠦ ᠭᠦᠴᠦᠨ ᠨᠢ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠣᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢ ᠵᠣᠭᠢᠰᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠦᠪᠡᠯ ᠯᠠᠪᠳᠠᠢ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠰᠢᠭ᠋ ᠶᠤᠮ᠃


︽ ᠭᠠᠷᠠᠬᠠᠯᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠢ ᠶᠠᠳᠠᠷᠡᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠰᠣᠯᠡᠵᠦ ᠣᠷᠭᠢᠭᠠᠣᠨ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠣᠬᠤ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠭᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠡᠭᠠᠳᠦ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠰᠦᠨᠦᠭᠡᠵᠦ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ︽ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ︾ ᠳᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠣᠳᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠡᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠣᠭᠦᠨ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠣᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠ᠂ ᠭᠠᠷᠠᠬᠠᠯᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠴᠦ ᠮᠦᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠃


ᠭᠣᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠣᠳᠣᠯᠳᠠᠬᠤ ᠠᠨᠦ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ


ᠪᠦᠭᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠢᠢᠯᠡᠮᠤᠢ᠃ ᠤᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠤᠨ ᠬᠣᠭᠢᠷᠡᠯ ᠦᠯᠦ ᠠᠮᠰᠠᠬᠤ ᠠᠨᠦ ᠶᠡᠷᠤᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠰᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭᠡ᠃


﹇ ᠣᠣᠨᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ﹈ ᠪᠦᠭᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠢᠢᠴᠢᠯᠡᠨ ᠣᠬᠣᠷᠢᠯᠳᠡ ᠭᠢᠵᠦ ᠭᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠢᠢᠯᠡᠨ ᠬᠤᠭᠢᠷᠡᠯ ᠳᠤ ᠣᠴᠡᠷᠡᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠥᠪ ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠳᠡᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠯᠡᠯ ᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠭᠦ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃


︽ ᠭᠣᠳᠣᠯᠳᠠᠬᠤ ᠠᠨᠦ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ︾  ᠶᠢ ᠶᠡᠷᠣᠳᠡᠭᠡᠨ︽ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠡᠯ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠦᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠢᠢᠯᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠭᠡᠳᠣᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠦ᠂36 ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠮᠤᠰᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠡᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ︽ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ︾ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠳᠠ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠲᠠᠢᠢᠰᠣᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠠᠨ ᠨᠠᠵᠡᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠣᠭᠳᠠᠨ ᠪᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠡᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠦᠯᠤᠪᠯᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠬᠣᠷᠢᠯᠳᠡ ᠭᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠨᠢᠬᠡᠯᠡ ᠶᠠᠪᠣᠮᠠᠭᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠣ ᠳᠤᠷᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠣᠬᠣᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠰᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠭᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠪᠣᠶᠤ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠰᠢᠷᠣᠭᠦᠰᠴᠦ᠂ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠴᠢᠦᠨ ᠰᠢᠭᠣᠢᠢᠷᠡᠨ ᠬᠣᠷᠡᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠲᠦᠮᠡ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠭᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠰᠢᠬᠠᠯᠳᠣᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠤᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠨᠴᠦ ᠬᠣᠭᠣᠰᠤᠨ ᠢ ᠵᠢᠳᠠᠯᠠᠨ ᠵᠠᠢᠢᠯᠠᠵᠦ ᠭᠠᠷᠣᠭᠠᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠤᠬᠣᠷᠢᠯᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠭᠰᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠣ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠦ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠡ᠃


ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠮ᠎ ᠢᠨᠦ ᠣᠯᠠᠷᠢᠭᠣᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠠᠮᠤᠢ᠃ ᠣᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠳᠤᠨ︕

                                          ᠪᠦᠭᠦ ᠵᠣᠭᠢᠶᠠᠯ ᠲᠡᠭᠦᠰᠪᠡ᠃

                                             2019.6.21ᠡᠳᠦᠷ
   ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠪᠣᠢ
  1998ᠣᠨ ᠤ︽ ᠣᠷᠣᠭ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠬᠡᠮ︾ ᠰᠡᠣᠨᠬᠥᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠣᠭᠣᠢ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠳᠤ ᠪᠡᠰᠣᠳᠠᠢ ᠬᠠᠰᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠣᠨ ᠨᠡᠢᠢᠳᠡᠯᠡᠪᠡ᠃
 
0
( 1 ~ 100 )

  



  

      
             
   13684719585   altanhurdu@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15010502000302  