ᠮᠢᠨᠥ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ
  ᠰᠠᠴᠤᠷᠠ       
         
  67
   1
   2019-05-11
   2019-05-23
  0
 

ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ
  ᠰᠠᠴᠤᠷᠠ
   2019-05-13 23:22
  67 
0
                   ᠦᠴᠦᠭᠡᠳᠦᠷ ᠡᠬᠡᠴᠦᠦᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠭᠡᠳ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠲᠦᠷᠴᠢᠭᠡᠨᠡᠨ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠲᠡᠪᠡᠷᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠴᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠨ ︽ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ︾ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ   ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠭᠦᠷᠴᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠳ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠷᠥᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ  ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠯᠪᠦᠰᠦ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠪᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠳᠡᠬᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠢᠮᠰᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠯᠢᠤ︖ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠢᠮᠰᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠪᠢᠯᠢᠤ︖ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ   ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠤᠮ ᠪᠢᠯᠢᠤ︖ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠤᠳᠤᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ  ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢᠳᠤᠨᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ᠎ᠡ    ᠌                            ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠢ ᠴᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠬᠠᠯᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ᠃    ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠮᠢᠨᠥ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠪᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠬᠡᠨ ᠠᠪᠠᠴᠠᠵᠤ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠵᠤ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠢᠪᠡᠯ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠳᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠬᠦᠷᠬᠦ  ᠳᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠴᠤ ᠤᠢᠢᠷᠠᠳᠴᠤ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠴᠤ ᠠᠮᠵᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠴᠢᠭᠡᠳ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠦᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠲᠦᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠨ︽ ᠮᠢᠨᠥ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠤᠤ ᠯᠠ ᠬᠦᠳᠡᠯ᠂ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠪᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠴᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠳᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠢ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠤᠭᠰᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠭᠡ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠳᠤᠯ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠰᠢ ᠴᠢᠬᠢᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ᠃                                                                            ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢ ᠰᠠᠨᠳᠤᠷᠴᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠤᠰᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ︽ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠦᠭᠡᠢᠢᠰᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ︾ ᠭᠡᠳ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ                                                                                 ᠪᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠯᠡ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠤᠢ︕    ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ   ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ︽ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠠᠮᠠᠷᠠᠴᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠬᠢᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠳ ᠴᠢᠨᠦᠬᠢ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ︾ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ︽ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠦ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠠᠴᠢᠮᠳᠠᠭᠠᠳ ᠲᠡᠰᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ︽ ᠳᠠᠬᠢᠪᠠᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠭ ᠪᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ   ᠡᠷᠲᠡᠬᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠳ ᠪᠤᠤ ᠬᠤᠴᠤᠷ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ   ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠢᠰᠢᠤ   ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠤᠳᠤ    ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ᠋︽ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠳ ᠠᠯᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ    ᠰᠢᠳᠡ︾ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠲᠠᠭ ᠳᠤᠭᠤᠢ  ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠯᠲᠠᠢ︽ ᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠠᠮᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠥ ︾ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃    ᠪᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠤ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠲᠠᠭ ᠳᠤᠭᠤᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃                                                 ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠳᠦ ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠬᠢᠵᠤ ︽ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠂ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ   ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ︾ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃    ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠬᠡᠨ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠢ︖ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠪᠢᠯᠡ︖ ᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠨᠢᠭᠡ   ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠠᠨᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠤᠢᠢᠷᠠᠳᠴᠤ ᠡᠪᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠤᠤᠯ  ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠵᠦ   ᠠᠬᠠᠰ ᠵᠠᠬᠠᠰ  ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ  ᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠬᠦ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠪᠤᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠ ᠃ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠤᠭᠳᠤ ᠵᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠴᠦᠬᠡᠨ ᠴᠦ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ  ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠴᠦᠬᠡᠨ ᠴᠦ  ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠨᠡᠩ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠭᠳᠤᠬᠠᠨ ᠴᠦ ᠬᠠᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ   ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠦᠰᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠨ᠂ ᠦᠪᠡᠷ  ᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠩ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ  ᠢᠶᠠᠨ  ᠰᠢᠭ    ᠯᠡ   ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ ᠃   ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶᠡᠰ ᠡᠴᠡ ᠯᠠ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ   ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭᠯᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠨᠠᠷ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠡᠵᠢ ᠨᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠵᠦᠳᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠡᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠤᠯᠵᠤ ᠲᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠡᠳᠡ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃                                  ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ  ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠨ   ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠨ ᠬᠦᠳᠦᠯᠵᠦ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠠᠲᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠷᠤ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠬᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠯᠠ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠡᠨᠳᠡᠭᠦᠷᠠᠵᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ   ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠶ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ︕ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ᠂ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠨᠢ ᠲᠤᠲᠠᠭᠤ ᠰᠢᠭ᠋ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ   ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ  ᠡᠴᠡ   ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠬᠠᠯᠠ ᠵᠦᠳᠡᠭᠦᠷᠢ  ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠲᠡ ᠲᠤᠮᠤᠭᠠᠵᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠦᠨ ᠴᠤ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠪᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ᠃   ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠯᠠ ᠪᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠯ  ᠳᠤ ᠪᠠᠨ  ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠵᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠯ᠎ᠡ ᠴᠦ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠢᠢᠱᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ   ᠪᠡᠷ ᠡᠷᠳᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠯᠠᠪ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ  ᠤ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠵᠦᠳᠡᠭᠦᠷᠢ  ᠶᠢ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ  ᠳᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠯᠠ ᠪᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ᠂᠃ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠯᠠᠪ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠡ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠡᠢ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ᠃                                                                ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ᠂ ᠨᠠᠰᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠴᠢᠰᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ᠂  ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠮᠵᠢ ᠲᠤᠲᠠᠭᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠡᠩ ᠴᠦ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠴᠢᠷ  ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠪᠤᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ    ᠲᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠵᠢᠮᠳᠠᠵᠤ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ   ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠠᠯ᠎ᠠ ᠃                                                               
    
 
0
( 1 ~ 100 )

   
ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ
  



  

 
  
      
             
   13684719585   altanhurdu@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15010502000302  