  
           
         
  10387
   116
   2019-03-28
   2019-07-09
  13
 
 
   
    
   2019-05-10 21:34
  69 
0
ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ


ᠴᠠᠶᠢᠯᠵᠠᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ‍ᠣ 
ᠴᠠᠭᠠᠨᠠᠬᠢ ᠬᠦᠰᠡᠯ  ᠳᠦ ᠨᠢ ᠴᠡᠷᠪᠡᠯᠵᠭᠰᠡᠨ
ᠴᠡᠩᠬᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ‍ᠣ 
ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠮᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ
ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ
ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ‍ᠣ ᠰᠦᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ 

ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠭᠤᠤᠯ  ᠤᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠨᠢ
ᠵᠠᠪᠢ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠵᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ‍ᠣ  ᠰᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ
ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠵᠢᠡᠷ ᠲᠡᠮᠡᠤᠯᠡᠭᠰᠡᠨ
ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ
ᠡᠷᠳᠡᠨ ‍ᠣ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ 

ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠢᠶᠠᠷ ᠢ
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠦᠪᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ
ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠵᠢᠡᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠵᠢ
ᠠᠷᠭᠤᠮᠠᠭ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠤᠶᠢᠪᠢ ᠪᠡᠷ᠎ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ
ᠡᠩᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠵᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ 

ᠬᠠᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢ
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠷᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠶᠠᠰᠬᠠᠵᠤ
ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠭᠢᠶᠠᠨ ᠢ
ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ  ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ
ᠡᠷᠢᠯ ᠬᠦᠰᠡᠯ  ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠯ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ 

ᠠᠭᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠶᠢᠵᠠᠮ ᠢ
ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ‍ᠣ ᠴᠡᠭᠡᠯ ᠳᠦ  ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ  ᠤᠨ ᠴᠤᠪᠤᠭᠤᠯᠢᠭ ᠠᠯᠢᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢ
ᠠᠶᠠᠨ ‍ᠣ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠳᠦ  ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠴᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ
ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ
ᠡᠭᠡᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ‍ᠣ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠃

*ᠡᠬᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ

ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠢ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠯᠮᠡᠢ ᠳᠦ  ᠪᠠᠨ
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠯᠠ ᠮᠢᠨᠢ
ᠬᠠᠨᠠᠭᠠᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦ ᠳᠦ  ᠪᠠᠨ
ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ  ᠤᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠯᠠ ᠮᠢᠨᠢ
ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ  ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ
ᠲᠡᠨᠢᠭᠡᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠶᠢᠮᠤᠷᠢ ᠡᠭᠦᠯᠡ
︵ᠢᠷᠭᠤᠢ ᠨᠢᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠬᠠᠪᠤᠷ  ᠤᠨ
ᠶᠠᠰᠤᠯᠢᠭ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠡᠭᠦᠯᠡ
ᠢᠯᠳᠡᠮᠬᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯ  ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠨ ‍ᠣ
ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠭᠢ ᠡᠭᠦᠯᠡ)

ᠵᠤᠨ  ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠲᠦ  ᠪᠠᠨ
ᠰᠤᠭᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠢᠯᠪᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠯᠠ ᠮᠢᠨᠢ
ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ
ᠵᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠯᠠ ᠮᠢᠨᠢ
ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ  ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠬᠡᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ
ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠡᠭᠦᠯᠡ
︵ ᠡᠷᠪᠡᠬᠡᠢ ᠲᠡᠷᠪᠡᠬᠦ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ
ᠡᠯᠳᠡᠩ ᠦᠩᠭᠡ ᠡᠭᠦᠯᠡ
ᠡᠰᠡᠨᠢᠬᠦ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦᠨ ‍ᠣ ᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢᠨ
ᠠᠰᠬᠠᠷᠠᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠡᠭᠦᠯᠡ︶

ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤ  ᠪᠠᠨ
ᠨᠠᠶᠢᠷ  ᠤᠶᠠᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠰᠢᠭᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠯᠠ ᠮᠢᠨᠢ
ᠨᠠᠰᠤᠨ ‍ᠣ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ  ᠪᠠᠨ
ᠨᠠᠪᠴᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠦᠳᠡᠭᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠯᠠ ᠮᠢᠨᠢ
ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ  ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠡᠭᠦᠯᠡ
ᠲᠠᠩᠬᠢᠯ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ  ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠡᠭᠦᠯᠡ
︵ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ
ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ
ᠠᠬᠢᠬᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ  ᠪᠠᠨ
ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ︶

ᠡᠪᠦᠯ  ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠳᠤ  ᠪᠠᠨ
ᠡᠪᠡᠷᠰᠢᠶᠡᠯ ᠵᠢᠡᠨ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠦᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠯᠠ ᠮᠢᠨᠢ
ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ
ᠭᠤᠶᠢᠪᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠳᠠᠯ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠯᠠ ᠮᠢᠨᠢ
ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ  ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠡᠭᠦᠯᠡ
ᠬᠠᠨᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠡᠭᠦᠯᠡ
︵ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠡᠷ᠎ ᠴᠤ ᠰᠤᠯᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ
ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠡᠭᠦᠯᠡ
ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠨᠡᠨ ‍ᠣ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ  ᠳᠤ  ᠪᠠᠨ
ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯ ᠡᠭᠦᠯᠡ︶   

‍‍* ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠪᠦᠬᠦᠨ ‍ᠣ ᠦᠯᠮᠡᠢ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠮᠦᠷ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ
ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ‍ᠣ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ
  ᠭᠠᠯ ᠮᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠮᠢᠨᠢ
ᠭᠠᠯ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠠ ᠮᠢᠨᠢ 

ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ‍ᠣ ᠰᠤᠷᠮᠤᠤᠰᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ
ᠭᠡᠷᠡᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠡᠯᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ
ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠦᠬᠦᠨ ‍ᠣ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ
ᠨᠠᠷᠠᠨ ‍ᠣ  ᠢᠷᠮᠡᠰᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠮᠢᠨᠢ
ᠭᠠᠯ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠠ ᠮᠢᠨᠢ 

ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ‍ᠣ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ
ᠦᠨᠡᠨ ‍ᠣ ᠦᠷᠦᠴᠡ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠵᠠᠭᠠᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ‍ᠣ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ
ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ   ᠮᠡᠯᠮᠡᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠮᠢᠨᠢ
ᠭᠠᠯ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠠ ᠮᠢᠨᠢ 
    
 
0
( 1 ~ 100 )

  



  

  
      
             
   13684719585   altanhurdu@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15010502000302  