  
           
         
  54754
   183
   2019-03-28
   2020-05-25
  15
 
 
   
    
   2019-05-10 21:34
  131 
0

ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠴᠠᠶᠢᠯᠵᠠᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ‍ᠣ 

ᠴᠠᠭᠠᠨᠠᠬᠢ ᠬᠦᠰᠡᠯ  ᠳᠦ ᠨᠢ ᠴᠡᠷᠪᠡᠯᠵᠭᠰᠡᠨ

ᠴᠡᠩᠬᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ‍ᠣ 

ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠮᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ‍ᠣ ᠰᠦᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ 


ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠭᠤᠤᠯ  ᠤᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠨᠢ

ᠵᠠᠪᠢ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠵᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ‍ᠣ  ᠰᠤᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ

ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠵᠢᠡᠷ ᠲᠡᠮᠡᠤᠯᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ

ᠡᠷᠳᠡᠨ ‍ᠣ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠷ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ 


ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠢᠶᠠᠷ ᠢ

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠦᠪᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ

ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠵᠢᠡᠨ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠵᠢ

ᠠᠷᠭᠤᠮᠠᠭ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠤᠶᠢᠪᠢ ᠪᠡᠷ᠎ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ

ᠡᠩᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠵᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ 


ᠬᠠᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢ

ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠷᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠶᠠᠰᠬᠠᠵᠤ

ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠭᠢᠶᠠᠨ ᠢ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ  ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ

ᠡᠷᠢᠯ ᠬᠦᠰᠡᠯ  ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠯ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ 


ᠠᠭᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠶᠢᠵᠠᠮ ᠢ

ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ‍ᠣ ᠴᠡᠭᠡᠯ ᠳᠦ  ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ

ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ  ᠤᠨ ᠴᠤᠪᠤᠭᠤᠯᠢᠭ ᠠᠯᠢᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢ

ᠠᠶᠠᠨ ‍ᠣ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠳᠦ  ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠴᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ

ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ

ᠡᠭᠡᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ‍ᠣ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠃


*ᠡᠬᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ


ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠢ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠯᠮᠡᠢ ᠳᠦ  ᠪᠠᠨ

ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠯᠠ ᠮᠢᠨᠢ

ᠬᠠᠨᠠᠭᠠᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦ ᠳᠦ  ᠪᠠᠨ

ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ  ᠤᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠯᠠ ᠮᠢᠨᠢ

ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ  ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ

ᠲᠡᠨᠢᠭᠡᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠶᠢᠮᠤᠷᠢ ᠡᠭᠦᠯᠡ

︵ᠢᠷᠭᠤᠢ ᠨᠢᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠬᠠᠪᠤᠷ  ᠤᠨ

ᠶᠠᠰᠤᠯᠢᠭ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠡᠭᠦᠯᠡ

ᠢᠯᠳᠡᠮᠬᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯ  ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠨ ‍ᠣ

ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠭᠢ ᠡᠭᠦᠯᠡ)


ᠵᠤᠨ  ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠲᠦ  ᠪᠠᠨ

ᠰᠤᠭᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠢᠯᠪᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠯᠠ ᠮᠢᠨᠢ

ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ

ᠵᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠯᠠ ᠮᠢᠨᠢ

ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ  ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠬᠡᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ

ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠡᠭᠦᠯᠡ

︵ ᠡᠷᠪᠡᠬᠡᠢ ᠲᠡᠷᠪᠡᠬᠦ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ

ᠡᠯᠳᠡᠩ ᠦᠩᠭᠡ ᠡᠭᠦᠯᠡ

ᠡᠰᠡᠨᠢᠬᠦ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦᠨ ‍ᠣ ᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢᠨ

ᠠᠰᠬᠠᠷᠠᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠡᠭᠦᠯᠡ︶


ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠤ  ᠪᠠᠨ

ᠨᠠᠶᠢᠷ  ᠤᠶᠠᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠰᠢᠭᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠯᠠ ᠮᠢᠨᠢ

ᠨᠠᠰᠤᠨ ‍ᠣ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ  ᠪᠠᠨ

ᠨᠠᠪᠴᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠦᠳᠡᠭᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠯᠠ ᠮᠢᠨᠢ

ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ  ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠡᠭᠦᠯᠡ

ᠲᠠᠩᠬᠢᠯ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ  ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠡᠭᠦᠯᠡ

︵ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ

ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ

ᠠᠬᠢᠬᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ  ᠪᠠᠨ

ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ︶


ᠡᠪᠦᠯ  ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠳᠤ  ᠪᠠᠨ

ᠡᠪᠡᠷᠰᠢᠶᠡᠯ ᠵᠢᠡᠨ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠦᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠯᠠ ᠮᠢᠨᠢ

ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ

ᠭᠤᠶᠢᠪᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠭᠠᠳᠠᠯ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠯᠠ ᠮᠢᠨᠢ

ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ  ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠡᠭᠦᠯᠡ

ᠬᠠᠨᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠡᠭᠦᠯᠡ

︵ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠡᠷ᠎ ᠴᠤ ᠰᠤᠯᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ

ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠡᠭᠦᠯᠡ

ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠨᠡᠨ ‍ᠣ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ  ᠳᠤ  ᠪᠠᠨ

ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯ ᠡᠭᠦᠯᠡ︶   


‍‍* ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ


ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠪᠦᠬᠦᠨ ‍ᠣ ᠦᠯᠮᠡᠢ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ

ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠮᠦᠷ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ‍ᠣ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ

  ᠭᠠᠯ ᠮᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠭᠠᠯ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠠ ᠮᠢᠨᠢ 


ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ‍ᠣ ᠰᠤᠷᠮᠤᠤᠰᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

ᠭᠡᠷᠡᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠡᠯᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ

ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠦᠬᠦᠨ ‍ᠣ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ

ᠨᠠᠷᠠᠨ ‍ᠣ  ᠢᠷᠮᠡᠰᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠭᠠᠯ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠠ ᠮᠢᠨᠢ 


ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ‍ᠣ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ

ᠦᠨᠡᠨ ‍ᠣ ᠦᠷᠦᠴᠡ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠰᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠵᠠᠭᠠᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ‍ᠣ ᠬᠡᠯᠡᠨ ‍ᠣ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ

ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ   ᠮᠡᠯᠮᠡᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠮᠢᠨᠢ

ᠭᠠᠯ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠠ ᠮᠢᠨᠢ 

    
 
0
( 1 ~ 100 )

  



  

  
      
             
   13684719585   altanhurdu@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15010502000302  