         
 
  4653363
   5025
   2012-12-15
   2020-05-15
  48
 
 
ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠬᠦᠢᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ 
 
   2019-05-09 15:56
  2472 
0
      ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠢᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠰᠢᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠡᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ᠂ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠤᠮ᠂ ᠡᠮ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠤᠮ᠂ ᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠤᠨᠵᠢ᠂ ᠲᠦᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠡᠵᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠬᠦ ᠡᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ᠂ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠠᠳᠠ᠂ ᠢᠡᠭᠭᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠤ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠳᠡᠭ᠃
      ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ — ᠭᠤᠷᠪᠠᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠤᠢ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠢᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ᠃
      ᠭᠤᠨᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ— ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ᠃
      ᠲᠦᠨᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ — ᠲᠦᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ᠃
      ᠲᠦᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ— ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠬᠦᠷᠤᠭᠡᠳᠤᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ᠃
      ᠪᠤᠤᠷᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ — ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ᠂ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠯᠠᠤᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ᠃
      ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ — ᠠᠳᠠᠯᠠᠭᠠᠳᠤᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠬᠦᠢᠴᠡᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠢᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠠᠳᠡᠭ᠃
      ᠭᠡᠷᠪᠢᠮᠠᠯ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ — ᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠢᠡᠭᠭᠡ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠃
      ᠠᠷᠳᠠᠭ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ — ᠢᠳᠠᠷ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠠᠩ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠃
      ᠬᠠᠩᠭᠠᠯ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ — ᠤᠨᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠭᠡᠳᠤᠢ ᠬᠤᠷ ᠲᠠᠷᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠷ ᠪᠢᠳᠠᠬᠦᠤ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠃
      ᠰᠤᠶᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠢᠴᠡᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ — ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠃
      ᠰᠤᠶᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠨᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ — ᠠᠷᠪᠠ ᠡᠴᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠃
      ᠰᠤᠶᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ — ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠲᠠᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠭᠰᠢᠨ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠃
      ᠠᠷᠬᠢᠯ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ — ᠬᠦᠷᠬᠢᠷᠠᠬᠦ ᠲᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠭᠰᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠃
      ᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ — ᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠪᠰᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠭᠰᠠᠮᠠᠯ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃
      ᠲᠤᠭᠰᠢᠨ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ — ᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠵᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠮᠠᠭᠤ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠃
      ᠠᠳᠠ — ᠲᠠᠪᠤ᠋ ᠡᠴᠠ ᠲᠠᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠢᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ᠃
      ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠳᠠ — ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ᠃
      ᠢᠡᠭᠭᠡ — ᠲᠠᠪᠤ᠋ ᠡᠴᠠ ᠲᠠᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠮ᠎ᠠ ᠬᠦᠢᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ᠃
      ᠰᠤᠪᠠᠢ ᠢᠡᠭᠭᠡ — ᠭᠡᠭᠡᠯ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠡᠭᠭᠡ᠃
      ᠬᠤᠰᠠᠷᠠᠩ ᠢᠡᠭᠭᠡ — ᠰᠣᠪᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠤᠷᠤᠮ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠦᠬᠦᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠣᠪᠠᠶᠢᠷᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠢᠡᠭᠭᠡ᠃
      ᠬᠠᠶᠠᠮᠠᠯ ᠢᠡᠭᠭᠡ — ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠯ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠡᠭᠭᠡ᠃
      ᠬᠠᠶᠢᠮᠠᠯ ᠢᠡᠭᠭᠡ — ᠪᠤᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠣᠶᠢᠷᠠᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠡᠭᠭᠡ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠶᠢᠮᠠᠯ ᠢᠡᠭᠭᠡ ᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠃
      ᠲᠠᠩᠬᠤ ᠢᠡᠭᠭᠡ — ᠪᠤᠤᠷᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠭᠡᠭᠡᠯ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠮᠠᠳᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠡᠭᠭᠡ᠃
      ᠲᠦᠯᠠᠢ ᠢᠡᠭᠭᠡ — ᠪᠠᠷᠤᠠᠠᠳᠠᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠡᠭᠡᠯ ᠲᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠡᠭᠭᠡ᠃
      ᠡᠷᠠᠮᠡᠭ ᠢᠡᠭᠭᠡ — ᠶᠠᠷᠤᠳᠠ ᠭᠡᠭᠡᠯ ᠲᠤᠠᠠᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠯᠭᠡ ᠲᠤᠳᠤ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠡᠭᠭᠡ᠃
      ᠲᠤᠩᠭᠤᠢ ᠢᠡᠭᠭᠡ — ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠢᠡᠭᠭᠡ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠤᠩᠭᠤᠢ ᠭᠤᠨᠵᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃
      ᠬᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢᠡᠭᠭᠡ — ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠦᠬᠦᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠪᠢᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠡᠭᠭᠡ᠃
      ᠠᠰᠮᠠᠨ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ — ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠤᠨ ᠪᠦᠳᠤᠬᠦᠷᠡᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ᠃
      ᠪᠦᠭᠡᠷᠠᠳᠠᠩ — ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠪᠦᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ᠃
      ᠮᠠᠨᠢᠩ ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ — ᠰᠠᠭᠠᠷᠮᠠᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠯᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠷᠭᠡᠳᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ᠃     
    
 
0
( 1 ~ 100 )

  



  


      
             
   13684719585   altanhurdu@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15010502000302  