ᠠᠰᠬ᠎ᠠ
  ᠠᠰᠬ᠎᠎ᠠ       
       
  2847
   9
   2019-04-05
   2019-07-30
  0
 
 
ᠡᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ
  ᠠᠰᠬ᠎ᠠ
   2019-05-08 21:02
  682 
3


ᠡᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ

ᠠᠯᠭᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ  ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠰᠤᠯᠵᠤ

ᠦᠷ᠎ᠡ  ᠪᠠᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ  ᠳ᠋ᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠳᠠᠭ

ᠠᠯᠭᠠᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠷᠬᠠᠢ  ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ

ᠡᠬᠡ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠭ

ᠬᠦᠦ ᠵᠢᠠ ᠵᠢᠠᠨ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨᠭᠬᠡᠨ ᠵᠤᠯᠠᠢ  ᠨᠢ ᠦᠨᠦᠰᠴᠦ

ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠷᠦᠭᠡᠳᠡᠭ

ᠡᠷᠪᠡᠯᠵᠡᠵᠦ ᠮᠦᠯᠬᠦᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ  ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ

ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠯᠭᠦᠢ

ᠬᠦᠯ  ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠲᠡᠨᠳᠦᠷ ᠮᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠯᠬᠤᠬᠤ  ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ

ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠦ  ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠳᠠᠭ᠃

   

                      ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ

                      ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠡᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ


ᠡᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷ᠎ᠡ  ᠳ᠋ᠤ

ᠦᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠦᠦ ᠨᠢ ᠪᠢ

ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠦᠨᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠡᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠯᠠ ᠢᠷᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠯᠠ ᠡᠨᠡᠷᠢᠩᠭᠦᠢ

ᠦᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠵᠠᠮ ᠵᠢᠠᠷ ᠵᠠᠮᠨᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠳ᠋ᠤ

ᠡᠬᠡ  ᠮᠢᠨᠢ   ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ  ᠡᠴᠡ  ᠴᠢᠨᠭᠭᠠᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ

ᠡᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠡᠴᠡ  ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠶᠠᠭᠤ  ᠴᠦ ᠬᠦᠰᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ

ᠦᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠡᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ

ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠠᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ

ᠡᠭᠡᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠷᠤ᠎ᠠ  ᠳ᠋ᠤ ᠡᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃

                     

                      ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ

                      ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠡᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ


ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠬᠦᠦ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠰᠴᠦ

ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠨᠤᠮ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ

ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠰᠤ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ  ᠳᠤᠮᠳᠠ

ᠡᠠᠷᠤ ᠭᠡᠷ ᠳᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ  ᠳ᠋ᠤ ᠬᠣᠨᠤᠭᠰᠢᠨ᠎ᠠ

      ᠰᠤᠭᠤ  ᠳᠦᠰᠢᠵᠤ ᠦᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ

ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ᠂ ᠰᠤᠪᠤᠳ  ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠮᠡᠳᠦ ᠠᠰᠬᠠᠷᠳᠠᠭ

ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ  ᠡᠴᠡ  ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ

ᠡᠬᠡ  ᠮᠢᠨᠢ ᠤᠰᠤᠯ ᠡᠨᠳᠡᠯ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ

ᠡᠬᠡ  ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠠᠷᠤ ᠭᠡᠷ ᠳᠦ  ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠬᠤ   ᠳ᠋ᠤ

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ  ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠦ  ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢᠯᠠ ᠵᠤᠭᠰᠤᠵᠤ

ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ  ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠳᠡᠪᠡᠷᠢᠬᠦ  ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ᠃

                     

                      ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ

                      ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠡᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ    
 
0
( 1 ~ 100 )

   
ᠡᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ
  



  

 
  

      
             
   13684719585   altanhurdu@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15010502000302  