ᠠᠰᠬ᠎ᠠ
  ᠠᠰᠬ᠎᠎ᠠ       
       
  1348
   9
   2019-04-05
   2019-07-02
  0
 
 
ᠡᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ
  ᠠᠰᠬ᠎ᠠ
   2019-05-08 21:02
  479 
3

ᠡᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ
ᠠᠯᠭᠠᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ  ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠰᠤᠯᠵᠤ
ᠦᠷ᠎ᠡ  ᠪᠠᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ  ᠳ᠋ᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠳᠠᠭ
ᠠᠯᠭᠠᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠷᠬᠠᠢ  ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ
ᠡᠬᠡ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠭ
ᠬᠦᠦ ᠵᠢᠠ ᠵᠢᠠᠨ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨᠭᠬᠡᠨ ᠵᠤᠯᠠᠢ  ᠨᠢ ᠦᠨᠦᠰᠴᠦ
ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠷᠦᠭᠡᠳᠡᠭ
ᠡᠷᠪᠡᠯᠵᠡᠵᠦ ᠮᠦᠯᠬᠦᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ  ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ
ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠯᠭᠦᠢ
ᠬᠦᠯ  ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠲᠡᠨᠳᠦᠷ ᠮᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠯᠬᠤᠬᠤ  ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ
ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠦ  ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠳᠠᠭ᠃
   
                      ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ
                      ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠡᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ

ᠡᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷ᠎ᠡ  ᠳ᠋ᠤ
ᠦᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ
ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠦᠦ ᠨᠢ ᠪᠢ
ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠦᠨᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ
ᠡᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠯᠠ ᠢᠷᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠯᠠ ᠡᠨᠡᠷᠢᠩᠭᠦᠢ
ᠦᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠵᠠᠮ ᠵᠢᠠᠷ ᠵᠠᠮᠨᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠳ᠋ᠤ
ᠡᠬᠡ  ᠮᠢᠨᠢ   ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ  ᠡᠴᠡ  ᠴᠢᠨᠭᠭᠠᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ
ᠡᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠡᠴᠡ  ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠶᠠᠭᠤ  ᠴᠦ ᠬᠦᠰᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ
ᠦᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠡᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ
ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠠᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ
ᠡᠭᠡᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠷᠤ᠎ᠠ  ᠳ᠋ᠤ ᠡᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃
                     
                      ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ
                      ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠡᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ

ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠬᠦᠦ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠰᠴᠦ
ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠨᠤᠮ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ
ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠰᠤ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ  ᠳᠤᠮᠳᠠ
ᠡᠠᠷᠤ ᠭᠡᠷ ᠳᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ  ᠳ᠋ᠤ ᠬᠣᠨᠤᠭᠰᠢᠨ᠎ᠠ
      ᠰᠤᠭᠤ  ᠳᠦᠰᠢᠵᠤ ᠦᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ
ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ᠂ ᠰᠤᠪᠤᠳ  ᠳᠤᠰᠤᠯ ᠮᠡᠳᠦ ᠠᠰᠬᠠᠷᠳᠠᠭ
ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ  ᠡᠴᠡ  ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ
ᠡᠬᠡ  ᠮᠢᠨᠢ ᠤᠰᠤᠯ ᠡᠨᠳᠡᠯ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ
ᠡᠬᠡ  ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠠᠷᠤ ᠭᠡᠷ ᠳᠦ  ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠬᠤ   ᠳ᠋ᠤ
ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ  ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠦ  ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢᠯᠠ ᠵᠤᠭᠰᠤᠵᠤ
ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ  ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠳᠡᠪᠡᠷᠢᠬᠦ  ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ᠃
                     
                      ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ
                      ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠯ ᠡᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ


    
 
0
( 1 ~ 100 )

   
ᠡᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ
  



  

 
  

      
             
   13684719585   altanhurdu@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15010502000302  