ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ
  ᠠᠯᠳᠠᠨᠰᠠᠡᠭ       
         
  68964
   39
   2019-01-11
   2020-02-19
  6
 
 
ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠣᠨ ᠲᠠᠪᠬᠣᠷᠭ᠎ᠠ
 
   2019-05-01 19:48
  1266 
0
ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠰᠡᠭᠴᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠶᠠᠭᠣ ᠶᠢ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠣᠨ ᠵᠢᠪ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠤᠤ︖ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠦ ᠲᠠᠢᠢᠮᠦ ᠪᠣᠰᠦ ᠃ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠮᠣᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠢᠷᠢ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠢᠣᠨᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠶᠣᠰᠦ ᠰᠣᠷᠳᠠᠬᠣᠨ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠷᠭᠢᠮᠰᠦᠭ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠯᠬᠡ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠭᠦᠮᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠦᠷᠭᠡᠪᠡᠯ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠶᠠᠷᠢᠭᠠᠣᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠣᠨ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠷᠣᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠯᠬᠣ ᠴᠢᠬᠣᠯᠳᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠣᠨ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠣᠯ ᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠵᠣᠭᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠬᠣᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠣᠰᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠬᠣᠷᠭ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢ ᠮᠦᠨ᠃ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠭᠪᠣᠣᠨ  ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠤ ᠵᠠᠩ ᠰᠣᠷᠳᠠᠬᠣᠨ ᠤ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠭᠦᠮᠣᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠶᠣᠰᠦ ᠮᠣᠷᠠᠯ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠬᠳᠠᠭᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠣᠨ ᠡᠮᠣᠨᠡᠭᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ᠂ ᠬᠣᠢᠢᠨᠠᠭᠢ ᠨᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠣᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠴᠢᠭᠠᠳᠣ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠬᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠣᠨᠬᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠷᠡᠯᠴᠠᠬᠣ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠣᠳᠠᠰᠣ ᠮᠦᠨ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠪᠬᠣᠷᠭ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠰᠡᠤᠨᠬᠢᠯᠬᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠵᠣ ᠪᠣᠯᠣᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯᠲᠠ ᠢᠨᠠᠭ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠭᠦᠨ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠣᠯᠵᠢᠭᠦ ᠬᠠᠨᠳᠣᠰᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠡᠣᠨᠬᠢᠯ ᠦᠨᠢᠳᠡ ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠡᠯ ᠭᠦᠨ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠦᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠬᠣ ᠪᠠ ᠭᠦᠨ ᠲᠣᠳᠦᠨᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠣᠶᠣᠨᠴᠢ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠬᠣᠷᠭ᠎ᠠ᠄ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠣᠶᠣᠨᠴᠢ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠦ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠨᠳᠣᠦᠨᠬᠡᠨ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠦ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠣᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠬᠢᠬᠦᠯᠦᠨ ᠣᠷᠣᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠦ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠷᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠦ ᠪᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠰᠢᠨᠡᠤᠨᠬᠡᠵᠦ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠡᠬᠤ ᠭᠦᠴᠣᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠶᠣᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠢᠷᠣᠮᠳᠦ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠬᠣᠷᠭ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠣᠳᠡᠬᠡᠨ ᠶᠣᠰᠦ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢ ᠡᠷᠭᠢᠮᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠵᠣᠪᠠᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣᠣᠨᠬᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠪᠤᠳᠣᠯᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠳᠤ ᠴᠦ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠴᠢᠩ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠᠯ ᠵᠣᠭᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠣᠶᠡᠷᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠬᠣᠷᠭ᠎ᠠ᠄ ᠣᠳᠣᠮᠰᠢᠯᠳᠦ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠦᠨᠢ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠬᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠣᠳᠣᠮᠰᠢᠯᠳᠦ ᠶᠣᠰᠦ ᠰᠣᠷᠳᠠᠬᠣᠨ ᠢ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠯᠡᠪᠡᠯ᠄ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠨᠢ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠵᠡᠨ ᠰᠢᠳᠣᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠡᠢᠢᠮᠣᠷᠡᠭᠦ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠡᠭᠦᠳᠣᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠣ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠨᠢ ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠤᠨᠬᠢᠯᠬᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠶᠣᠰᠦ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠣᠣᠰ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠡᠭᠢᠵᠢᠵᠦ ᠶᠠᠮᠠᠷᠴᠦ ᠭᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠰᠠᠯᠭᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠦᠨᠢ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠡᠤᠨᠬᠢᠯᠬᠡ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠳᠦ ᠰᠡᠤᠨᠬᠢᠯᠬᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠦᠭᠰᠢᠦᠨ ᠨᠢᠯᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃
    
 
0
( 1 ~ 100 )

  



  


  
  
      
             
   13684719585   altanhurdu@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15010502000302  