ᠠᠰᠬ᠎ᠠ
  ᠠᠰᠬ᠎᠎ᠠ       
       
  3336
   10
   2019-04-05
   2020-01-10
  0
 
 
ᠰᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ 
  ᠠᠰᠬ᠎ᠠ
   2019-04-18 22:29
  497 
0ᠬᠤᠤᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ  ᠪᠢ᠂

ᠡᠬᠡ ᠵᠢᠠᠨ ᠵᠤᠪᠠᠭᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠬᠤᠷᠤ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠢ᠂

ᠡᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠯᠠ ᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

      ᠪᠢ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠢᠳᠦᠨ᠂

      ᠪᠢ᠂ ᠡᠵᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠢᠳᠦᠨ᠂

      ᠪᠢ᠂ ᠭᠦᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ     ᠨᠢ ᠰᠢᠳᠦᠨ᠂

      ᠪᠢ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ  ᠨᠢ ᠰᠢᠳᠦᠨ᠃

ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ

ᠰᠠᠷᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠥᠭᠰᠡᠨ ᠡᠵᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃

ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠤᠶᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠮᠢᠨᠢ᠂

ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠳᠡᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃

      ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠬᠤᠷᠤ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂

      ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠵᠢᠠᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠡᠨ ᠡᠵᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃

      ᠠᠭᠤᠷ ᠵᠢᠠᠷ ᠵᠢᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂

      ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠵᠢᠠᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯ ᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠡᠨ ᠡᠵᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃

ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠢᠨᠠᠭ  ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ 

ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠱᠠᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠠᠷᠤ  ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂

ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠡᠷᠭᠦᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ  ᠤᠴᠢᠷᠳᠠᠢ᠃

      ᠬᠤᠷᠤ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ 

      ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠢ ᠰᠢᠳᠦᠨ᠃

      ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠬᠤᠨᠭᠭᠤᠷ ᠵᠢᠠᠨ᠂

      ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠰᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ᠃

    
 
0
( 1 ~ 100 )

  



  

 

ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ
      
             
   13684719585   altanhurdu@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15010502000302  