ᠠᠰᠬ᠎ᠠ
  ᠠᠰᠬ᠎᠎ᠠ       
       
  1340
   9
   2019-04-05
   2019-07-02
  0
 
 
ᠰᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ 
  ᠠᠰᠬ᠎ᠠ
   2019-04-18 22:29
  228 
0


ᠬᠤᠤᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ  ᠪᠢ᠂
ᠡᠬᠡ ᠵᠢᠠᠨ ᠵᠤᠪᠠᠭᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠃
ᠬᠤᠷᠤ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ  ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠢ᠂
ᠡᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠯᠠ ᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃
      ᠪᠢ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠢᠳᠦᠨ᠂
      ᠪᠢ᠂ ᠡᠵᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠢᠳᠦᠨ᠂
      ᠪᠢ᠂ ᠭᠦᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ     ᠨᠢ ᠰᠢᠳᠦᠨ᠂
      ᠪᠢ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ  ᠨᠢ ᠰᠢᠳᠦᠨ᠃
ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ
ᠰᠠᠷᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠥᠭᠰᠡᠨ ᠡᠵᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃
ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠤᠶᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠮᠢᠨᠢ᠂
ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠳᠡᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃
      ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠬᠤᠷᠤ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂
      ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠵᠢᠠᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠡᠨ ᠡᠵᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃
      ᠠᠭᠤᠷ ᠵᠢᠠᠷ ᠵᠢᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂
      ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠵᠢᠠᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯ ᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠡᠨ ᠡᠵᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃
ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠢᠨᠠᠭ  ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ 
ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠱᠠᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠨ᠃
ᠠᠷᠤ  ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂
ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠡᠷᠭᠦᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ  ᠤᠴᠢᠷᠳᠠᠢ᠃
      ᠬᠤᠷᠤ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ 
      ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠢ ᠰᠢᠳᠦᠨ᠃
      ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠬᠤᠨᠭᠭᠤᠷ ᠵᠢᠠᠨ᠂
      ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ  ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠰᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ᠃
    
 
0
( 1 ~ 100 )

  



  

 

ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ
      
             
   13684719585   altanhurdu@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15010502000302  