ᠴᠡᠡᠭᠬᠡᠷ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠠᠰᠬᠠᠨ
  ᠰ᠌᠂ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ       
       
  4783
   1
   2019-04-16
   2019-11-05
  1
 
  
ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠬᠤᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠳ
  ᠰ᠂ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ
   2019-04-16 10:51
  4783 
0
                  1᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠨ


ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠦᠨᠦᠰᠦᠯ᠎ᠡ

               ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠮᠢᠨᠢ

ᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠯ ᠰᠢᠭ᠋ ᠦᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠴᠢᠨᠢ

               ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠷᠠᠵᠤ    ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ

ᠰᠤᠭᠳᠤᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠦᠨᠦᠰᠦᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠦᠦ ᠵᠢᠮᠡᠯᠡ

               ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠮᠢᠨᠢ

ᠰᠤᠨᠵᠤ ᠤᠨᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠤᠭᠤᠪᠠᠴᠤ ᠂ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ

               ᠰᠤᠭᠳᠤᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠦᠬᠦᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ             2᠌᠂ ᠤᠷᠢᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ


ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠪᠤᠳ ᠤᠳ ᠢ ᠬᠡᠯᠬᠢᠵᠦ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠤᠢᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠮᠢ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠤᠪᠤᠳ ᠤᠳ

ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠡᠷ᠎ ᠥᠰᠳᠡᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ


ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠯᠠᠷ ᠲᠠᠷᠡ ᠰᠤᠪᠤᠳ ᠤᠳ

ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠡᠡ ᠤᠷᠭᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

ᠠᠯᠠᠭ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠰᠢᠭ᠋ ᠬᠣᠯᠠ ᠪᠠᠢᠢᠯ᠎ᠠ ᠴᠤ

ᠵᠡᠭᠦᠳᠦ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦ  ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ

<< ᠤᠷᠢᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ   ᠪᠠᠢᠢᠵᠦ ᠦᠦ︾ ᠭᠡᠵᠦ

            ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯ᠎ᠠ

ᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠥᠬᠡ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠴᠡᠯᠡᠢᠢᠮ᠎ᠡ ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ

︽ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤᠳᠠᠰᠣ ᠪᠡᠷ᠎ ᠲᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ  ᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠰᠠᠠ ᠶᠤᠮ︾ ᠭᠡᠵᠦ

       ᠤᠶᠠᠷᠠᠡᠭᠬᠨᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠡᠭᠡᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ


      

             3᠂ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ


ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ   ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠥᠲᠡᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠠ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠮᠢᠨᠢ

ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ

       ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠰᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠤᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ


ᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨᠳᠡᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮᠴᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠡᠨᠡ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠡᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠵᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠦ

       ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠠ

ᠥᠷᠦ ᠥᠷᠥ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠠᠭᠤᠰᠴᠦ ᠢᠵᠢᠯᠢᠲᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ

       ᠰᠦᠨ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠦᠰᠦ  ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ᠎ᠡ


ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ   ᠥᠡᠭᠭᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ

       ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠤᠷᠬᠢᠪᠠ ᠳ᠋ᠠ ᠪᠢᠳᠡ

ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠰᠦᠳᠦ  ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠨ ᠴᠠᠭ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠡᠭᠭᠦᠨ ᠱᠠᠭᠱᠣᠣᠷᠭ᠎ᠠ

       ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠡᠨ᠎ᠡ


ᠠᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠳᠠ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠦ

                   ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ

ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤ

ᠠᠷᠠᠢ ᠴᠦ ᠰᠦᠭᠦᠮ ᠬᠢᠷᠢᠲᠠᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ᠂ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ

                   ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠮᠢᠨᠢ


               4᠂ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ


ᠡᠨᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠡᠭᠭᠡᠷ ᠪᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ

          ᠲᠠᠨᠠᠢᠢᠬᠢ ᠵᠤᠰᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ ᠳ᠋ᠠ

ᠡᠪᠬᠡᠷ ᠲᠡᠪᠬᠡᠷ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠢ ᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠤ

          ᠮᠠᠨᠠᠢᠢᠬᠢ ᠠᠷᠤ   ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ ᠳ᠋ᠠ

ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠨᠢ ᠠᠬᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠢ

          ᠬᠠᠰᠬᠢᠷᠳᠠᠭ ᠴᠤᠤᠭᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠯ᠎ᠠ   ᠳ᠋ᠠ

ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠲᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠭᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠡᠨ    ᠳᠠᠪᠠᠨ

ᠢᠰᠢᠭᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠡᠪᠡᠯᠵᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠ ᠦᠦ ᠳ᠋ᠠ

ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠡᠨ ᠲᠦᠰᠢᠨ   ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠵᠢᠯ

          ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ

ᠭᠠᠡᠭᠭᠠᠡᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ

          ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠲᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨ

ᠵᠣᠯ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠰᠦᠡᠭᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠯᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠮᠠᠨ   ᠳ᠋ᠦ

ᠵᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠢᠭ᠋ ᠭᠡᠷ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠠ

ᠡᠪᠦᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ᠂ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ

          ᠦᠰᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ

ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠤᠯᠲᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ

          ᠠᠭᠤᠰᠤᠨ ᠲᠦᠪᠦᠯᠵᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠠ

ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ  ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠠᠭᠠᠭᠯᠠᠨ ᠪᠥᠥᠪᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠡᠡᠭᠬᠡᠷ   ᠠᠭᠤᠯᠠ

ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠠᠡᠭᠡᠭᠠᠨᠠᠷᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠠ᠂᠂


                              ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠌᠌


     


 ·   1971   3                                                1993                         

                                                                                                                     ·               2012                                    2019              

    
 
0
( 1 ~ 100 )

   
ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠬᠤᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠳ
  



 
ᠡᠨᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠣᠮ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠷ ᠣᠳᠠᠰᠣᠨ ‍ᠣ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠷᠠᠢ︕

     2019-04-16 15:47 
  

  
 


  
ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠬᠤᠸᠠᠷ


 
 
  
  
  


 

  
  
 
      
             
   13684719585   altanhurdu@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15010502000302  