ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ
  ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ       
         
  2102
   1
   2019-04-11
   2019-04-12
  0
 
 
︽ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ︾ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠦ
  ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ
   2019-04-11 23:06
  2102 
142

    ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠵᠡᠭ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠨᠠᠢ

ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠦ

ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠥᠪᠡᠯᠡᠨ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠱᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠨ

ᠬᠠᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠡᠰᠬᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠬᠡᠪᠡᠷᠡᠭ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯ

ᠠᠮᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠪᠡᠨᠡᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠨᠢᠰᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ

ᠭᠠᠩᠭᠠᠨᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠦᠭᠡᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭ

ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪ ᠵᠥᠩᠨᠡᠯ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠳᠤᠨ

ᠵᠦᠰᠤᠷᠡᠵᠤ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠯᠠ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠶᠤᠳᠠᠭ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ

ᠦᠨᠦᠰᠦᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠤᠯᠠᠢᠵᠤ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢ ᠲᠥᠷᠢᠮᠡᠬᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠦᠮᠡᠬᠡᠢ ᠯᠠ

ᠤᠶᠠᠷᠠᠨ ᠬᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠡᠭᠡ

ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠦ

ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠮᠵᠡᠭ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠨᠠᠢ᠃

ᠰᠢᠭᠦᠳᠡᠷᠢ ᠰᠢᠭ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠨᠢᠳᠦ ᠴᠢᠨᠢ

ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠢᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠬᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠳ

ᠳ᠋ᠸᠪᠠᠵᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠨ ᠭᠠᠩᠬᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠦᠬᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠢ

ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠥᠪᠦᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠮᠥᠨ ᠢ

ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠡᠴᠡ

ᠰᠡᠢᠯᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠮᠥᠨ ᠢ

ᠬᠠᠳᠠᠭ  ᠤᠨ ᠰᠡᠮᠡᠳᠡᠰᠤ ᠰᠢᠭ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ

ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠷᠬᠡᠢ

ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠯᠠ ᠪᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠪᠣᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠰᠤᠩᠨᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢ ᠬᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ

ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠭᠢᠭ  ᠤᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠬᠥᠲᠦᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠂

ᠪᠣᠷᠤᠭᠠᠨ ᠰᠢᠪᠡᠷᠡᠨ ᠢᠷᠭᠣᠢ ᠨᠢᠳᠦᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠂

ᠡᠭᠦᠯᠡᠰ ᠲᠡᠷᠯᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠣᠷᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠂

ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠪ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠴᠢᠪ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠵᠡᠭ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠨᠠᠢ

ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠯᠠ ᠦᠯᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠁

   

    ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ᠂ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠣᠳᠤ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

    
 
0
( 1 ~ 100 )

   
︽ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ︾ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠦ
  



  

ᠠᠯᠳᠠᠠᠠᠣᠳᠣ
 
  

  
 
ᠰ᠌᠂ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ


ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ

  
   
  
  



   
ᠪᠦᠪᠡᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ
      
             
   13684719585   altanhurdu@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15010502000302  