ᠤᠪᠤᠭᠯᠠᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠪᠡᠰᠤ
  ᠭᠡᠷᠡᠢᠢᠳ ᠦᠯᠵᠡᠢᠢᠳᠠᠯᠠᠢ       
  ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ     
  588
   1
   2019-04-10
   2019-04-21
  0
 
 
ᠮᠠᠷᠳᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠠᠢᠢ
  ᠭᠡᠷᠡᠢᠢᠳ ᠦᠯᠵᠡᠢᠢᠳᠠᠯᠠᠢ
   2019-04-10 23:02
  588 
0

ᠮᠠᠷᠳᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠠᠢᠢ


ᠣᠷᠭᠣᠬᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠤᠷᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠷᠳᠠᠶ᠎ᠠ

ᠤᠶᠠᠬᠠᠨ ᠰᠢᠷᠳᠡᠬᠦ ᠬᠣᠣᠰ ᠠᠯᠠᠭ ᠨᠢᠳᠦ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠷᠳᠠᠶ᠎ᠠ

ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦᠨᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠮ ᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠮᠠᠷᠳᠠᠶ᠎ᠠ

ᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠣᠳ ᠪᠣᠴᠠᠬᠣ ᠰᠢᠭ ᠡᠷᠭᠢᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠ ᠴᠢᠮᠠᠢᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠤ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠷᠳᠠᠶ᠎ᠠ

ᠲᠠᠡᠭᠭᠠᠷᠢᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠ  ᠲᠠᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠷᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠮᠠᠷᠳᠠᠶ᠎ᠠ

ᠤᠭᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠳ  ᠢ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠷᠳᠠᠶ᠎ᠠ

ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠳ ᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠷᠳᠠᠶ᠎ᠠ

ᠲᠤᠭᠤᠨᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠲᠦᠰᠢᠯᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠡ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠮᠠᠷᠳᠠᠶ᠎ᠠ

ᠮᠠᠷᠳᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠠᠢᠢ ᠮᠠᠷᠳᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠠᠢᠢ

ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠨ  ᠢ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠮᠠᠷᠳᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠠᠢᠢ

ᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠵᠤ ᠮᠠᠷᠳᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠠᠢᠢ

ᠮᠠᠷᠳᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠠᠢᠢ ᠮᠠᠷᠳᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠠᠢᠢ


ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠣᠳ ᠰᠢᠭ᠋ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠡᠵᠤ ᠮᠠᠷᠳᠠᠶ᠎ᠠ

ᠦᠥᠷ ᠦᠨ ᠭᠡᠭᠡ ᠰᠢᠭ ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠤ ᠮᠠᠷᠳᠠᠶ᠎ᠠ

ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠬᠠᠢᠯᠠᠰᠤ ᠰᠢᠭ ᠪᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠳᠤ ᠱᠠᠪᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠮᠠᠷᠳᠠᠶ᠎ᠠ

ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠪ ᠵᠢᠪ ᠢ ᠲᠠᠪᠴᠢᠵᠤ ᠮᠠᠷᠳᠠᠶ᠎ᠠ

ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠰᠤ ᠰᠢᠭ ᠠᠭᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠵᠤ ᠮᠠᠷᠳᠠᠶ᠎ᠠ

ᠪᠤᠳᠠᠡᠭ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠰᠢᠭ᠋ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠤᠢᠳᠬᠠᠷ ᠢ ᠠᠷᠴᠢᠵᠤ ᠮᠠᠷᠳᠠᠶ᠎ᠠ

ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠽᠠᠨᠪᠤᠯᠢᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ   ᠦᠭᠡᠢᠯᠡᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠶ᠎ᠠ

ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠠᠭᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠪᠢᠷᠠᠵᠤ ᠮᠠᠷᠳᠠᠶ᠎ᠠ


ᠮᠠᠷᠳᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠠᠢᠢ ᠮᠠᠷᠳᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠠᠢᠢ

ᠨᠢᠭᠦᠯ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠵᠤ ᠮᠠᠷᠳᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠠᠢᠢ

ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠳᠬᠠᠵᠤ ᠮᠠᠷᠳᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠠᠢᠢ

ᠮᠠᠷᠳᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠠᠢᠢ ᠮᠠᠷᠳᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠠᠢᠢ

   
         ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ

   
          ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠭ᠄
ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠭᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ᠃ ᠤᠳᠠᠰᠤ
15384893737

    
 
0
( 1 ~ 100 )

   
ᠮᠠᠷᠳᠠᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠠᠢᠢ
  



  

ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠬᠤᠸᠠᠷ
 
  
 




      
             
   13684719585   altanhurdu@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15010502000302  