ᠨᠣᠮᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ
  ᠪᠠ‍᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ       
         
  8704
   7
   2019-03-27
   2019-10-24
  9
 
  
      
   
   2019-04-10 21:48
  8004 
264

       


               


   

    

     

     

     

    

    

     

    

    

    

   

    

     

     

       

                         2019410     


   

   

   

   

  

   

  

   

  

  

  

  

   

    

   

    

  

   

   

    

                2019 4 9ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠯᠳᠡ


ᠪᠢ

ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠬ ᠤᠨ

ᠲᠤᠨᠤᠯᠵᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ

ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠵᠤᠬᠰᠤᠨ᠎ᠠ

ᠴᠢ

ᠲᠡᠷᠳᠡᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠢ ᠳᠡᠬᠢ

ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠰᠢᠬ ᠦᠨᠳᠡᠯᠵᠡᠨ

ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠵᠢᠷᠪᠢᠯᠵᠡᠨ᠎ᠡ

ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠵᠡᠷᠬᠡᠵᠤ

ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ

ᠴᠤᠭᠤᠷᠠᠨᠭᠠᠳ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠰᠢᠭ

ᠠᠯᠠᠬᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠠᠯᠭᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠲᠤᠩ ᠪᠦᠭᠴᠢᠮᠳᠡᠨ᠎ᠡ

ᠠᠶᠤᠤᠯᠢᠬᠠᠢ ᠴᠡᠬᠡᠵᠢ ᠲᠦᠭᠰᠦᠯᠴᠡᠨ᠎ᠡ

ᠬᠡᠨᠡᠳᠳᠡ ᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠳᠤ

ᠡᠬᠦᠯᠡᠰ ᠠᠠᠶᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠦᠪᠪᠦᠯᠵᠡᠨ᠎ᠠ

ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠠᠬ ᠨᠠᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠡᠯᠡ ᠡᠶᠡᠪᠡᠷᠬᠦᠰᠢᠨ᠎ᠠ

ᠬᠦᠡᠳᠡᠯᠡᠨ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠵᠡᠷᠬᠡᠯᠬᠡᠨ

ᠡᠬᠦᠯᠡᠰ ᠦᠨ ᠰᠡᠵᠢᠬᠦᠷ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠨᠦᠮᠵᠦᠭ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠤᠪᠤᠳ ᠬᠦᠯᠬᠦᠨ

ᠡᠨᠡᠤᠬᠡᠨ ᠬᠤᠷᠤᠮ ᠳᠤ ᠪᠢ

ᠴᠢᠨᠦᠬᠢ ᠪᠡᠨ ᠵᠦᠭ

ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠦᠶᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ

ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠤᠯ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠢᠬ

ᠡᠩᠬᠡᠷ ᠲᠡᠪᠳᠦᠬᠡᠵᠤ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠢᠨ᠎ᠠ

ᠬᠤᠪᠳᠤᠯ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠴᠤᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠠᠮᠰᠠᠵᠤ

ᠭᠤᠮᠤᠷᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠬᠦᠷᠡᠰᠤ ᠬᠠᠩᠬᠢᠨᠠᠨ᠎ᠠ

ᠪᠢ ᠰᠢᠬᠦᠷ ᠪᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡᠢ

ᠴᠤᠪᠠ ᠴᠤ ᠨᠦᠮᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡᠢ

ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠶ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠶ᠎ᠡ ᠯᠡ ᠬᠡᠵᠤ

ᠲᠤᠨᠤᠯᠵᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠨ ᠵᠤᠬᠰᠣᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ

᠁ ᠁ ᠁

ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠦᠬᠦᠷ ᠴᠢᠨᠤ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ

ᠲᠣᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠰᠢᠬ ᠪᠤᠯᠬᠤᠯᠠᠷ

ᠰᠠᠯᠭᠢᠨ ᠨᠠᠮᠳᠠᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠰᠤᠪᠠ

ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠴᠤ ᠵᠤᠬᠰᠤᠴᠢᠬᠠᠬᠰᠠᠨ ᠰᠢᠤᠬᠠᠨ

ᠪᠢ ᠦᠵᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ ᠰᠤᠬᠳᠤᠭᠤᠷᠠᠩᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ

ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠡᠮᠵᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ

ᠰᠠᠷᠬᠣᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠬᠤᠶᠤ

ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠪᠦᠤᠷ ᠲᠦᠷ

ᠠᠯᠠᠷ ᠪᠠᠯᠠᠷ

ᠭᠠᠬᠴᠠᠬᠠᠨ ᠴᠢᠨᠤ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ

ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠁

                2019 · 3 · 12 ᠦᠳᠡᠰᠢ          


                       

                                       

                                                                                

                     

              

   15134737573

    
 
0
( 1 ~ 100 )

   
      
  



 
   2019-05-27 04:48 
ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ   2019-04-18 16:57 
    2019-04-14 23:02 
     2019-04-12 13:16 
    2019-04-12 12:41 
    2019-04-11 13:38 
   2019-04-11 07:53 
  

  

ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ

 
 
  
  
 



gowa
  


 

 
 

  
ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ
ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠬᠤᠸᠠᠷ
 

      
             
   13684719585   altanhurdu@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15010502000302  