ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ
  ᠠᠯᠳᠠᠨᠰᠠᠡᠭ       
         
  63269
   39
   2019-01-11
   2019-12-09
  6
 
 
ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠬᠦ
  ᠹᠧᠩ ᠱᠤ᠋ ᠵᠢᠶᠠᠨ
   2019-04-02 20:58
  2643 
0
ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠰᠣᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠨᠢ ᠪᠣᠰᠣᠣᠨ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠢᠢᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠳᠡᠭ ᠬᠡᠭᠦ ᠳᠦ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠣᠳᠠᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠰᠣᠣᠨ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠣᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠨᠢ ᠨᠡᠩ ᠴᠦ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠣᠰᠣᠣᠨ  ᠤᠨ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠢ ᠣᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠮᠠᠨᠵᠢᠨ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠪᠣᠰᠣᠣᠨ ᠢ ᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃︽ ᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠭᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯ ᠴᠢ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠦ ᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠵᠥ ᠪᠣᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠣᠪ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠹᠦᠰᠲᠸ᠋ᠷ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠮᠵᠡᠭ᠂ ᠲᠣᠳᠠᠭᠳᠠᠯ᠂ ᠲᠡᠨᠡᠭ᠂ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ᠂ ᠣᠯᠳᠣᠢ ᠮᠡᠭᠦᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠣ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠦᠷᠡᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠴᠦ ᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠦᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠳᠡ᠃

ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠴᠡᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠯ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯ ᠶᠢ ᠣᠯᠬᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠴᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠣᠰᠣᠣᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠢᠨᠢᠶᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠣᠰᠣᠣᠨ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠭᠦᠨᠳᠣᠣᠬᠡᠯ᠂ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠢ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠣᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠴᠢᠨᠤ ᠡᠨᠡᠭᠥ ᠶᠦᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠪᠣᠰᠣᠣᠨ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠶᠡᠯᠰᠡᠭ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠦ ᠰᠢᠣᠬᠠᠨ ᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠢ︖

ᠮᠠᠭᠣᠬᠠᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤᠪ ᠵᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠣᠰᠣᠣᠨ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠦ ᠮᠠᠭᠣᠬᠠᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠭᠦ ᠳᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠣ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠦᠷᠭᠥ ᠪᠡᠷ ᠠᠨᠠᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠣ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠭᠢᠨ ᠳᠦ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠡᠬᠡᠨ᠄︽ ᠠᠪᠠᠬᠠᠢᠢᠴᠣᠣᠯ᠂ ᠠᠪᠣᠭᠠᠢᠢᠴᠣᠣᠨ ᠡ ᠪᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠢᠣᠬᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ  ᠢ ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠢᠵᠡ ᠳ᠋ᠡ᠂ ᠮᠢᠨᠣ ᠴᠢᠬᠢ ᠦᠨᠠᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠵᠡ᠂ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠦ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ ᠦ ᠴᠢᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ᠃ ᠲᠡᠬᠡᠬᠡᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠦ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠠᠭᠣᠣ ᠭᠦᠮᠣᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠵᠦ ᠪᠢᠯᠡ᠂᠂᠂᠂︾

ᠪᠣᠭᠣᠨᠢᠬᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠪᠣᠰᠣᠣᠨ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠣᠬᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠴᠠᠷᠬᠣ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠡᠳᠡᠭᠡᠣᠨ ᠲᠡᠬᠡᠨ᠄︽ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢᠬᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠣᠯᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠠᠭᠣᠣ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠭᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠴᠢ︽ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢᠬᠠᠨ ᠡᠷᠡᠴᠣᠣᠯ ᠡ᠂ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠠᠨᠣᠰ ᠢ ᠦᠮᠣᠭ᠍ᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠢᠶᠣᠣᠱᠸᠦ ᠠᠴᠠ ᠣᠴᠢᠵᠦ ᠠᠰᠭᠣ ᠳ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠯᠡᠴᠢᠬᠡᠭᠦ ᠳᠦ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠬᠣ᠂ ᠴᠢᠮᠠᠶᠢ ᠬᠣᠰᠣᠩᠨᠠᠨ ᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠬᠣ ᠪᠠᠢᠢᠯᠭᠦᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠦ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤ ᠪᠣᠢ᠂︽ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠡᠷᠣᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠂ ᠪᠢ ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠨᠠᠢᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠡ︾ ᠬᠡᠭᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠠᠢ ᠦᠬᠡᠰ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠣ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠡᠳᠡᠭᠡᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ︽ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠬᠣ︾ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠣᠷ ᠬᠠᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠡᠭ ᠴᠦ ᠲᠤᠭᠢᠯᠢᠭ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢᠦ᠃ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠷᠠᠢ︕ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠰᠦᠰᠣ ᠵᠣᠷᠢᠭ᠂ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠮᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠣᠱᠣᠡᠭ ᠶᠦᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠣᠭᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠦᠬᠡᠣᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠮᠦᠨ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢ ᠡᠢᠨᠢᠶᠡᠭᠦ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠢᠮᠠᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠴᠦ᠂ ᠴᠢ ᠣᠭᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠢᠮᠠᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠳᠣᠷᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠭᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠪᠠ ᠣᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯ ᠵᠦᠩᠳᠡᠬᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢᠦ᠂ ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠣᠳᠠᠮᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠣᠨ ᠪᠠᠢᠢᠵᠦ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠣᠪ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠰᠣᠣᠨ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠣᠴᠠ ᠦᠭᠡᠢ  ᠪᠡᠷ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠣᠯᠬᠤ ᠴᠢᠬᠣᠯᠳᠠᠢ ᠰᠢᠦ᠂ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭᠣᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠷᠤᠤ ᠭᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢ ᠬᠠᠨᠳᠣᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠤᠨ ᠬᠠᠭᠣᠷᠮᠠᠭ ᠵᠠᠩᠴᠢ ᠨᠦᠮᠦᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠨ ᠪᠣᠰᠣᠣᠨ  ᠲᠤ ᠭᠦᠬᠡᠷᠣᠭᠦᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠣᠨ ᠴᠦ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠬᠤᠪ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠴᠢᠨᠦ ᠪᠠᠶᠠᠰᠣᠩᠭᠣᠢ ᠣᠪᠣᠷ᠂ ᠴᠣᠪᠣᠭᠣᠯᠢᠭ ᠲᠠᠷᠢᠭᠢ᠂ ᠶᠦᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠰᠣᠣᠨ ᠲᠤ ᠬᠠᠨᠳᠣᠳᠠᠭ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠮᠰᠣᠭ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠣᠳᠠᠮᠠᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠣᠶᠣ ᠪᠣᠰᠣᠣᠨᠴᠢ ᠲᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠳᠣᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠴᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠦ ᠪᠣᠳᠣᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠴᠦᠨ ᠨᠢᠭᠣᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠣ ᠶᠤᠮ᠂ ᠮᠦᠨᠴᠦ ᠴᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠢᠨᠤ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠵᠣᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠢᠯᠡᠰ ᠦᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠰᠠᠭᠠᠣᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃


ᠱᠣᠭ ᠶᠦᠮᠦᠷ ᠢ ᠰᠣᠷᠬᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ


ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠡ ᠪᠢ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠢᠮᠳᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠡᠭᠵᠡᠯ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠢᠢᠵᠠ ᠨᠠᠳᠠᠳᠦ᠄︽ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠩᠵᠡᠯ ᠢ ᠡᠮᠣᠰᠴᠦ ᠭᠠᠷᠣᠭᠠᠣᠨ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠦ ᠴᠦ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠣᠷ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠢᠯᠡ᠂ ᠬᠠᠰᠢᠯᠠ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠣᠨ ᠰᠠᠨᠳᠠᠯᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠮᠣᠰᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ︖︾ ᠬᠡᠭᠦ ᠳᠦ ᠪᠢ᠄︽ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠣᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠳ᠋ᠠ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠪᠠᠬᠠᠢ ᠨᠠᠳᠠᠳᠦ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠣᠴᠠᠷ ᠶᠠᠷᠢᠵᠦ ᠥᠭᠪᠡ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷᠴᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠤᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠢᠨᠢ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠲᠠᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠠᠭᠠᠯᠵᠢ ᠲᠣᠣᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠣᠨ᠄︽ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠳᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠢ︖︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠠᠰᠠᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠤᠭᠡᠨ ᠨᠢ:︽ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠤᠪ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠯᠵᠦ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠡᠷᠭᠡᠭ ᠴᠣᠪᠣᠭᠣ᠂ ᠱᠣᠭ ᠶᠦᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠬᠠᠳᠦᠯ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠯᠦ ᠪᠠᠷᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠡᠣᠨᠬᠢᠯ ᠢ ᠬᠥᠨᠳᠡᠭᠡᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠬᠣ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃

ᠱᠣᠭ ᠶᠦᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠣᠴᠢᠷ ᠢ ᠱᠣᠭᠳᠠᠢ ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠳᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠬᠣ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠣᠳᠠᠯ ᠴᠦ ᠪᠦᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠡ ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠯᠠᠪᠳᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠱᠣᠭ ᠶᠦᠮᠦᠷ ᠲᠡᠬᠡᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠷᠡᠭᠦ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠠᠯᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠰᠣᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠵᠢᠮᠰᠢᠵᠦ᠂ ᠱᠣᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠣᠮᠲᠠᠢ ᠲᠠᠷᠡᠭᠦ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠭᠢᠷᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠣᠬᠠᠣᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠣᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠦᠢᠯᠡ ᠭᠦᠳᠡᠯᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠰᠣᠣᠨ ᠲᠤ ᠡᠪᠯᠢᠭᠬᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠠᠣᠨ ᠪᠣᠰᠣᠣᠨ ᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠢᠨᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠳᠤᠨ ᠰᠡᠤᠨᠬᠢᠭᠦ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠦ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠪᠠ ᠪᠣᠰᠣᠣᠨ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠲᠤ ᠬᠠᠨᠳᠣᠬᠣ ᠣᠪᠤᠷ᠂ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠦ ᠯᠡ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠠᠷᠡᠨ ᠲᠠᠨᠢᠵᠦ᠂ ᠱᠣᠭ ᠶᠦᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠣᠳᠠᠭᠳᠠᠯ ᠪᠣᠶᠤ ᠪᠣᠷᠤᠭᠣᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠬᠠᠨᠳᠣᠪᠠᠯ᠂ ᠪᠣᠰᠣᠣᠨ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠡᠤᠨᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠣᠴᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠣᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠨᠠᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠣᠷᠣᠭ ᠲᠣᠭᠳᠠᠬᠣ ᠲᠠᠢᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠢᠯᠡᠩᠭᠦᠳᠡ ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠣᠶᠠᠭᠣᠯᠠ ᠶᠡᠭᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠢᠬᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠨ ᠰᠢᠷᠳᠡᠭᠥ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠯᠳᠣᠷᠢᠭᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠣᠳᠣᠬᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠴᠣᠮᠦ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠪᠡᠯ ᠴᠣᠮᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠮᠪᠣᠷᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠭᠦᠯ ᠨᠢ ᠰᠠᠨᠳᠠᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠢᠢᠷᠡᠳᠣᠪᠡᠯ ᠰᠠᠨᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠢᠢᠴᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠠᠣᠨ ᠯᠠ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠢᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠣᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠣᠯ ᠭᠱᠠᠨ ᠵᠠᠭᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠪᠣᠯᠵᠦ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠦ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠬᠢᠨ ᠳᠦ ᠭᠡᠨᠡᠤᠨᠳᠡ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠡᠷᠬᠡᠭ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠵᠦ᠂ ᠶᠡᠬᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠪᠡᠷ᠄︽ ᠲᠤᠩ ᠡᠪ ᠦᠬᠡᠢᠢᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠷ ᠣᠢᠢᠯᠭᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠬᠴᠠᠭᠦ ᠼᠢᠷᠺ ᠲᠦ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠵᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠣᠰᠠᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠲᠣᠬᠯᠠᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠤᠴᠢᠤᠨ  ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠡᠢ ᠳᠦ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠦ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ ᠪᠢᠯᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠱᠣᠭ ᠶᠦᠮᠦᠷ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠣᠮᠣᠬᠯᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠱᠣᠭ ᠶᠦᠮᠦᠷ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠨ ᠵᠣᠭᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠬᠠᠳᠠᠢ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠯᠠ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠣᠭᠢᠬᠣ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠰᠡᠣᠨᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠴᠠ ᠰᠡᠷᠬᠡᠭ ᠪᠠᠢᠢᠬᠣ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠨᠡᠩ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠨᠢ ᠦᠢᠢᠯᠳᠣᠯᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠱᠣᠬᠳᠠᠢ ᠵᠣᠭᠠᠳᠠᠢ ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠤᠨᠬᠢᠯᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠶᠤ ᠪᠣᠰᠣᠣᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ ᠵᠣᠢᠢᠯ ᠳᠤ ᠴᠦ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡᠳᠡᠳᠡᠢ ᠣᠪᠣᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠨᠳᠣᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠠ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠱᠣᠭ ᠶᠦᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠣ ᠶᠤᠮ᠃
    
 
0
( 1 ~ 100 )

  



  

      
             
   13684719585   altanhurdu@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15010502000302  