ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ
  ᠠᠯᠳᠠᠨᠰᠠᠡᠭ       
         
  27103
   34
   2019-01-11
   2019-09-20
  6
 
 
ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠠᠶᠠᠨᠴᠢᠨ
 
   2019-02-23 19:30
  237 
0
ᠡᠷᠲᠡ ᠤᠷᠢᠳᠦ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠵᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠪᠡᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠣᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠵᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠵᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠵᠠᠬᠤ ᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠪᠡᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠡᠮᠤᠨᠡᠭᠢ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠤᠨ᠂ ᠬᠣᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠡᠮᠤᠨᠡᠬᠢ ᠲᠡᠮᠡᠬᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠮ ᠢ ᠢᠲᠡᠭᠦ ᠭᠡᠤᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠶᠠᠨᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠰᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠠᠶᠠᠨ ᠵᠢᠡᠭ ᠳᠤ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠵᠦ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠵᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠪᠡᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠣᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠦ ᠠᠪᠴᠦ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖
    
 
0
( 1 ~ 100 )

  



  

  
      
             
   13684719585   altanhurdu@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15010502000302  