          
     
  49532
   108
   2012-12-13
   2019-03-26
  24
 
  
︽ ᠲᠤᠭᠲᠠᠮ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠪᠢᠯᠢᠭᠳᠡᠨ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠣᠮ ᠡᠴᠠ
  ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠦᠷᠢ
   2019-02-01 11:20
  714 
0
      
︽ ᠲᠤᠭᠲᠠᠮ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠪᠢᠯᠢᠭᠳᠡᠨ︾
                   ----- ᠺᠢᠮᠤᠷᠠ 
                  ------ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠦᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠪᠠ

‍‍※ ᠲᠤᠰ ᠨᠣᠮ ᠨᠢ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠢ ᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠯ᠎ᠠ︕

1. ︽ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ  ᠴᠢᠷᠴᠦ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠮᠠᠯᠯᠠᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠰᠢ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠪᠵᠢᠶᠡᠨ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ︽ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ︾  ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃
2. ᠸᠢᠲᠲᠸ ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠯᠠᠮᠠ ︽ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠢ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠦᠦᠷ  ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃
3. ᠲᠤᠭᠲᠠᠮ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠪᠢᠯᠢᠭᠳᠡᠨ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢᠳᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ ᠡᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃
4. ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢ ᠶᠢᠨ 100 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠢ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ᠎ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ 20 ᠪᠤᠶᠤ 30 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠡᠴᠠ ᠳᠠᠪᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃  ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠪᠡᠯ 60 ᠪᠤᠶᠤ 70 ᠬᠤᠪᠢ᠂ 80 ᠪᠤᠶᠤ 90 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
5. ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠣᠷᠢᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢᠳᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠪᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
6. ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠣᠨ ᠪᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠴᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ  ᠠᠩᠨᠠᠳᠠᠭ ᠦᠳᠡᠬᠦᠰ ᠡᠴᠠ᠄ ︽ ᠰᠡᠬᠦᠯ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠤᠷᠢᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭ᠋  ᠤᠰᠤᠴᠢᠨ᠂ ᠰᠡᠯᠢᠭᠦᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠰᠦ ᠱᠦᠭᠦᠭᠴᠢ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠶᠠᠪᠤᠵᠦ  ᠡᠴᠠ  ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠂  ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠵᠠᠪᠠᠯ 10 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠤᠮ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠲᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠢᠯᠡ᠃
7. ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢᠳᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢ 100 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢᠳᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ ᠲᠠᠢ  ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠷᠬᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠨᠠᠰᠦ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ 80 ᠬᠣᠪᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠨᠠᠰᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ 40 ᠬᠣᠪᠢ ᠯᠡ ᠦᠯᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
8. ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ᠂ ᠡᠨᠡ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ  ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠢᠳᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠦ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠤᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
9. ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠠᠭᠤ ᠰᠤᠷᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢ ᠪᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃
10. ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠪᠴᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠲᠦ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠠᠵᠣ ᠥᠭᠬᠦ ᠡᠴᠠ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠬᠤᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ  ᠦᠭᠡᠢ᠃
11. ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠲᠦ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠯᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠳᠬᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ᠂ ᠨᠢᠳᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠃
12. ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠷᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠴᠢᠰᠤ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠦ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠨᠢ ᠭᠦᠶᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠶᠤᠮ᠃
13. ᠢᠳᠡᠰᠢᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠤᠪᠳᠤᠭᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠦᠳᠡᠬᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠠᠵᠠᠢ᠃
14. ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠦᠯᠦᠰᠦᠭᠡᠳ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠴᠠᠳᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠢᠳᠡᠴᠢᠬᠡᠭᠡᠳ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠵᠠᠩ ᠨᠢ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠲᠦ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠴᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃
15.            
16.                  
17.                             
18.                                            
19.                    
20.                                         
    
 
0
( 1 ~ 100 )

  



  

 
 
ᠠᠯᠳᠠᠠᠠᠣᠳᠣ
      
             
   13684719585   altanhurdu@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15010502000302  