    
         
      
  2237
   13
   2019-01-04
   2019-05-18
  1
 
 
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠣᠨ
  ᠰᠠᠢᠢᠨᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ
   2019-01-12 12:24
  263 
0
                ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠣᠨ

ᠠᠵᠠ ᠬᠡᠢᠮᠣᠷᠢ 
ᠠᠰᠢᠭᠦᠢ  ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠣᠨ
ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠳᠡᠯ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠡᠭᠡᠨᠡᠭᠰᠢᠵᠦ
ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠣᠨ

ᠠᠯᠲᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ  ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠤ
ᠠᠮᠠᠷ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠣᠨ
ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠮᠠᠨᠳᠤᠵᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠤ
ᠠᠯᠭᠤᠷ ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠣᠨ

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠣᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢ
ᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠬᠠᠮᠳᠤ  ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠤ
ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ
ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠶ᠎ᠠ

    
 
0
( 1 ~ 100 )

  



  

  
      
             
   13684719585   altanhurdu@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15010502000302  