 
         
     
  1818
   4
   2018-12-06
   2018-12-30
  1
 

ᠰᠦᠮᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠪᠵᠢᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠦᠯᠦᠰᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠷ
 
   2018-12-09 12:46
  839 
0ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠂
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠡᠨ᠂ ᠪᠥᠬᠡᠴᠦᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦᠮᠦ  ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳᠦ ᠴᠤ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠪ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠷᠭᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠳ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠥᠬᠡ᠂ ᠰᠠᠮᠪᠣ᠂ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠢᠪ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠂ ᠣᠯᠢᠮᠫ ᠤᠨ ᠳᠡᠪᠵᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 1960 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠴᠢᠮᠠᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠨ 1990 ᠍  ᠭᠡᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠰᠦᠮᠦ ᠶᠢᠨ   ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠭᠲᠣ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠣᠳᠣ ᠠᠴᠠ 26 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠲᠡᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠳᠦ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠡᠳ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ  ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠢᠷᠭᠣᠭᠠᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠰᠦᠮᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠢ ᠵᠣᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ᠂ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠳᠣᠨᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠨᠢ ᠯᠠ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠳ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠪᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠦᠮᠣ᠋ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢ ᠳᠣᠩᠰᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠠᠪᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠮ ᠬᠦᠴᠦ  ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠰᠦᠮᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ 10 ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠵᠢᠯ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯᠴᠢ ᠳ ᠱᠤᠭᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠰᠦᠮᠣ᠋ ᠍ ᠳᠤ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠦᠯᠦᠰᠦ ᠨᠣᠮᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ᠄ 1995 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠷ ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠵᠢᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠹᠠᠺᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠮᠠᠺᠦᠰᠢᠲ᠋ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠰᠦᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠣᠯ᠂ ᠥᠴᠥᠬᠡᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠳᠡᠪᠵᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠪ ᠬᠠᠪᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠦᠯᠬᠢᠯᠴᠡᠳᠡᠭ ᠯᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠥᠰᠥᠭᠡᠯᠡᠯᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠡᠨ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠯᠠ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠲᠥᠰᠥᠭᠡᠯᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠴᠢ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠯᠠ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠭᠠᠳᠠᠷᠯᠠᠳᠠᠭ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠦᠮᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠣᠰᠢᠮᠠ ᠳᠡᠪᠵᠢᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠣᠣᠰᠢᠮᠠ ᠣᠢᠺᠠᠲ᠋ᠠ 1992 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ 6 ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ 1992 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠍ ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠪ ᠡᠩᠬᠡᠪᠠᠲᠤ᠂ ᠳ ᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠨ ᠴᠡᠪᠢᠭᠢᠨᠢᠮ᠎ᠠ᠂ ᠼ ᠪᠠᠲᠤᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠱ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠣᠯᠤᠳ᠂ ᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨᠳᠡᠮᠪᠡᠷᠢᠯ ᠨᠠᠷ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠲᠣᠺᠢᠣ᠋ ᠬᠣᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠥᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠯᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠦᠮᠣᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠥᠰᠥ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠨ /ᠳᠡᠪᠵᠢᠶ᠎ᠡ/ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠰᠤᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠰᠦᠮᠣᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠬᠥᠭᠰᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ  ᠨᠢᠳᠦᠯᠡᠵᠦ ᠲᠠᠨᠢᠭᠠᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠦᠮᠣᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠯᠠ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠨ ᠰᠢᠮᠡᠳᠦᠨ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠰᠦᠮᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠡᠨᠡ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣ ᠵᠠᠶ᠋ᠢᠭ᠂ ᠳᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠣᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠳᠠᠭ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠩ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠭᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠦᠮᠣᠴᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢᠯᠲᠠ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠂ ᠮᠥᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠥᠪ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠴᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ 25 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠰᠢᠮᠡᠳᠦᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦ ᠪᠥᠬᠡᠴᠦᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠰᠦᠮᠣ᠋ ᠍ ᠠᠴᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠦᠮᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠡᠴᠡ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠶᠣᠰᠣ᠂ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠢᠯᠡ ᠲᠣᠳᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠦᠨᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠢᠩ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠦᠮᠦ ᠶᠢᠨ  ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠦᠮᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠮ ᠠᠨᠠᠨᠳᠠ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠣᠳᠣ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠦᠮᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ 71 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠺᠠᠺᠥᠷᠶᠦ ᠮ ᠠᠨᠠᠨᠳᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳᠦ ᠲᠠᠨᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠮᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ 25 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ 20 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠳ ᠲᠦ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠦᠮᠦ ᠪᠡᠷ  ᠬᠦᠴᠦ᠂ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠣᠷᠢᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠠᠷᠤ ᠭᠡᠷ᠂ ᠠᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠦᠰ ᠦᠨ ᠬᠢᠨᠢ  ᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠡᠮ ᠲᠤᠰᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠳ ᠡᠴᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠦᠮᠣ᠋ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ᠂ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠦᠮᠦᠴᠢᠳ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠦᠨᠡᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠦ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠭᠤᠰᠢᠲᠠᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠦᠮᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠲᠠᠨᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠳ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠳ  ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠮᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠍  ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ 25 ᠵᠢᠯ ᠳᠦ ᠤᠯᠠᠮ ᠥᠷᠭᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ 1992 ᠣᠨ ᠰᠦᠮᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳ᠋ᠣ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠪᠠᠯ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠦᠮᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠡᠨᠡ ᠣᠨ ᠤ 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠦᠮᠣ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ 25 ᠣᠷᠣᠨ ᠤ 73 ᠪᠥᠬᠡ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠨ ᠰᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠶᠠᠫᠣᠨ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠦ ᠭᠣᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠃

ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠦᠮᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠡᠯ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 1993 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠮᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠍ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 9 ᠰᠦᠮᠣᠴᠢ 14 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ 1994 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪ ᠪᠠᠲᠤᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂ ᠪ ᠭᠠᠩᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠨᠠᠷ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ 1995᠂ 1997 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠ᠊ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠲᠤ᠂ 2006᠂ 2007 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠤ᠊ ᠪᠢᠮᠪᠠᠵᠠᠪ᠂ 2008᠂ 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠭ ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠠᠲᠦ᠂ 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠷ ᠭᠠᠩᠲᠡᠭᠦᠰ᠂ 2014᠂ 2016 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪ ᠲᠦᠷᠦᠪᠥᠯᠥᠳ ᠨᠠᠷ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠰᠦᠮᠦ ᠶᠢᠨ  ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠳᠦ 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠶᠠ᠊ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠂ 2015᠂ 2016 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬ ᠰᠦᠨᠵᠢᠳᠮ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠮᠥᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠮᠥᠩᠭᠥ᠂ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯᠢᠲᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠵᠦ ᠡᠨᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠳᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠤ ᠡᠷᠢᠮᠪᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ  ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠴᠢ᠂ ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ  ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ 2016 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠣᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠴᠢ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ 36 ᠣᠷᠣᠨ ᠤ 380 ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ 100 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ ᠬᠤᠸᠠ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠰ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ 5000 ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠮᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠴᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ 1998 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠭᠠᠨᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫ  ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠪᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠳᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 2000 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ  ᠤᠨ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠦ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠵᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠨᠢᠭᠣᠷᠯᠠᠬᠣ  ᠳᠦ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠤ 800 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠮᠠ.ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠩ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠮ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠮᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 15 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠦᠮᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠪᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠦᠮᠦ  ᠶᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠮᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠳ ᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ᠃ ᠮᠡᠬᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠦᠮᠣᠴᠢᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠠᠩᠬᠠᠯᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨᠲᠦ ᠺᠶᠣᠺᠦᠰᠶᠦᠵᠠᠨ ᠳ ᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠷ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ  ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠲᠤ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠥᠭᠴᠦ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠲᠡᠮᠡᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠰᠦᠮᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳᠦ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠶᠢ ᠢᠮᠠᠭᠲᠠ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠦ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠬᠤ  ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠬᠣ ᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠣᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠦᠮᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ 68 ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠠᠰᠠᠰᠶᠠᠷᠶᠦ ᠳ ᠳᠠᠭᠪᠠᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠠᠮ ᠮᠥᠷ ᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠦᠮᠦ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠥᠨᠥ  ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠭᠧᠨᠲᠯᠢᠭ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠴᠤᠬᠤᠰ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

2017 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15  ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ 69 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠬᠠᠺᠥᠬᠠ ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠸᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠣᠵᠡᠺᠢ ᠭᠣᠢᠳᠦ  ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠦᠵᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ 14 ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠺᠶᠦᠰᠶᠦ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠹᠦᠺᠥᠣᠺᠠ ᠬᠣᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 2017 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠺᠥᠬᠠ ᠮ ᠳᠠᠸᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠡᠢᠨᠬᠦ 14 ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠴᠢᠳ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠠ ᠲᠠᠰᠤᠷᠬᠠᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠣᠣᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ 40 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢ 40 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠮ ᠳᠠᠸᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠬᠦᠷᠢᠲᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠲᠠ  ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ᠄ ᠪᠢ 2020 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠺᠢᠣ᠋ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠮᠥᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠠᠺᠦᠴᠢᠳ 1000 ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠺᠥᠬᠠ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠺᠦᠴᠢᠳ 970 ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠬᠠᠺᠥᠬᠠ ᠮ ᠳᠠᠸᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ ᠴᠣᠯᠠ ᠲᠠᠢ 62 ᠪᠠᠰᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠦᠮᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ 1062 ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠺᠥᠬᠠ ᠮ ᠳᠠᠸᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠯ 2018 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠺᠢ ᠪᠠᠰᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ 14 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠣᠵᠡᠺᠢ ᠭᠣᠢᠳᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠮᠠᠺᠦᠴᠢᠳ 1000 ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠣᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠰᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠨᠬᠦᠦ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠮᠠᠺᠦᠴᠢᠳ 41 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠪᠡᠨ᠂ ᠮᠥᠨ ᠶᠣᠺᠣᠽᠦᠨᠠ ᠴᠣᠯᠠ ᠲᠠᠢ 800 ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠣᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠦᠮᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ 70 ᠳᠠᠬᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠬᠠᠷᠤᠮᠠᠹᠦᠵᠢ ᠳ ᠪᠢᠮᠪᠠᠳᠣᠷᠵᠢ 2015 ᠣᠨ ᠤ ᠺᠶᠦᠰᠶᠦ ᠪᠠᠰᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ 11 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ 13 ᠲᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ 2 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠡᠶᠢᠨᠬᠦᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠦᠮᠦᠴᠢᠳ  ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠦᠮᠣ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠠᠺᠦᠴᠢ ᠵᠢᠩᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ 10 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠶᠢ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠣᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠳ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠳᠠᠰᠢᠷᠠᠮ ᠳᠤ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ᠂ 2016 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠴᠦ ᠪᠠᠰᠶ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠣᠵᠡᠺᠢ ᠺᠣᠲ᠋ᠣᠰᠶᠣᠭᠢᠭᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ 10 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠰᠦᠮᠦᠴᠢᠳ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠰᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠬᠡᠴᠦᠳ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠦ 10 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠪᠤᠶᠤ 2006 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠠᠴᠢᠵᠦᠮᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 2018 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠴᠦ ᠪᠠᠰᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ 71 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠺᠠᠺᠥᠷᠶᠦ ᠮ ᠠᠨᠠᠨᠳᠠ 14 ᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢ 5 ᠳᠠᠬᠢ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠰᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠦᠮᠣᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠦ  ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

    
 
0
( 1 ~ 100 )

  



  



      
             
   13684719585   altanhurdu@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15010502000302  