         
 
  2099395
   4599
   2012-12-15
   2019-02-26
  24
 
 
ᠪᠠᠶ᠋ᠬᠠᠦ᠋ᠨᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ
 
   2018-06-11 10:53
  281 
0

ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶ᠋ᠬᠠᠦ᠋ᠨᠳᠦᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ 3000 ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠦᠬᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠪᠴᠢᠯ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠳᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠤᠮᠳ᠋ᠬᠤᠰᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠨᠡᠬᠦ ᠰᠦᠷ ᠲᠠᠯᠠᠶᠢᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠴᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ 2014 ᠤᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ︽ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠪ ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡ︾᠎ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃      

    
 
0
( 1 ~ 100 )

  



  

      
             
   13684719585   altanhurdu@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15010502000302  