         
 
  2785189
   4850
   2012-12-15
   2019-08-15
  41
 
 
ᠬᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ
 
   2018-05-17 14:48
  3805 
0

   

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠰᠢᠶᠠ ᠤᠯᠤᠰ ︵ᠲᠠᠩᠭᠤᠳ︶᠎ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ︽ᠾᠸᠢ ᠱᠠᠨ ᠸᠧᠢ ᠹᠦ᠋ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠰᠧ︾᠎ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠳᠠ ︽ᠢᠵᠢᠨᠠᠢ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ︾᠎ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠢᠩ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠨ ᠤᠷᠬᠢᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠡᠷᠳᠡᠬᠳᠡᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠤᠰ᠂ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠡ᠂ ᠰᠸᠧᠳᠧᠨ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠡᠷᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠲᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ᠂ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠴᠤᠬᠠᠭ ᠲᠡᠤᠬᠡᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠳᠦ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠴᠦᠯᠪᠡᠨ ᠠᠪᠠᠴᠢᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠨᠳᠤ ᠨᠤᠴᠢᠳᠡᠢ ᠡᠪᠳᠡᠯᠡᠭᠡ ᠰᠦᠢᠳᠦᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠡ᠃

1908 ᠤᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19᠎ ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ 1909 ᠤᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22᠎ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ᠂ ᠺᠤᠽᠯᠤᠸ᠋ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠠᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠤᠷᠢᠤᠨ ᠬᠤᠵᠢᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠮᠠᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠺᠤᠽᠯᠤᠸ᠋ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠠᠮᠳᠤᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠦᠨᠥᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ — ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠠᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠳᠤ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠠᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠯ ᠬᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠷᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠡᠭᠬᠢᠵᠤ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠄ ᠪᠠᠷᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠠᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠢ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠬ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠰᠦᠨᠤᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠭᠡᠮᠵᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠮᠠᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠤ ᠨᠠᠰᠢ ᠴᠠᠰᠢ ᠵᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠦᠡᠳᠤᠷ ᠨᠢ 870 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠷᠢᠭ ᠨᠢ 41°45 45"᠂ ᠤᠷᠳᠤᠷᠢᠭ ᠨᠢ 101°558"᠎ ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ 2 — 3 ᠪᠠᠰᠤᠮ᠂ ᠤᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ 1 — 1.5 ᠪᠠᠰᠤᠮ᠂ ᠭᠡᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤᠨᠢ ᠰᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠭᠡᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠮᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠮᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠡᠯᠢ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠡᠯᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠵᠠᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠬᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠤᠳ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠲᠤᠮᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠤᠶᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨᠴᠢᠷ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠷᠤ ᠲᠤᠪᠤᠷᠬᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠮᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠯᠠ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠷᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠮᠠᠯ᠂ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠢᠯᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠠ ᠨᠤᠷᠠᠵᠤ ᠲᠠᠷᠤᠰᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠦᠵᠠᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠠ ᠨᠤᠷᠠᠵᠤ ᠰᠦᠢᠳᠤᠭᠡᠤᠨ ᠡᠯᠠᠰᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠳᠠᠷᠭᠡᠢ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠪᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠴᠤᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠮᠦᠨ ᠲᠠᠮᠤᠷ ᠰᠢᠷᠠᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠪᠠᠷᠡᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠯᠳᠠᠷᠭᠡᠢ ᠡ᠊ᠡᠳᠠ ᠲᠠᠡᠳᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠠᠰ ᠭᠠᠤᠯᠢ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯᠠᠰ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢ᠃ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠯᠠᠰᠤᠨ ᠲᠤᠪᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠲᠦᠷᠰᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠡᠳ᠋ ᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠪᠠ᠂ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠩ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠳᠠᠷᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠵᠤᠭᠤᠰ᠂ ᠰᠤᠪᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠰ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠳᠠᠷᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠠᠭᠡᠷ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠰ ᠢ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃

ᠺᠤᠽᠯᠤᠸ᠋ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠠᠷᠠᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠮ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠥᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯᠠᠰ ᠲᠠᠳᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠳᠡᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠺᠤᠽᠯᠤᠸ᠋ ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠄ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠥᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠨᠤᠮ ᠰᠤᠳᠤᠷ᠂ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠠᠯ ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 17 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠭᠡᠯᠳᠠᠷᠭᠡᠢ᠂ 34 ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠠᠯ ᠲᠠᠪᠳᠠᠷ ᠨᠤᠮ ︵ 14 × 7.5cm︶᠂ ᠪᠤᠰᠤᠤᠨ ᠨᠢ 10 — 12 ᠮᠦᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠦ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠠᠷᠠᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠥᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠨᠤᠮ ᠲᠠᠳᠤᠢ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯᠭᠡᠷᠠᠩᠬᠦᠢ᠃ ᠲᠠᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠠᠯ ᠲᠠᠪᠳᠠᠷ ᠪᠤᠯ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠢ ᠲᠠᠷᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠳᠤ ᠤᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠬᠢᠳᠠᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠦᠡᠳᠤᠰᠤᠯᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠪᠡᠭᠡᠯᠳᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠪᠳᠠᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠪᠳᠠᠷ ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠳᠠᠤᠨ ᠭᠡᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠡᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠲᠠᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠢᠳᠠᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠥᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠪᠢᠶᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠠᠯ ᠲᠠᠪᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠬᠢᠳᠠᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠡᠮᠨᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠷ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠨᠢ ᠨᠠᠬᠦᠳᠠᠯᠴᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠢ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠨ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠲᠠᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠠᠤᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠬᠡᠷ ᠪᠤᠯ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠢᠯᠠᠷᠠᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠪᠠᠯᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠦᠷᠢ ᠰᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠭᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠠᠴᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠠᠷᠠᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯᠠᠰ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠤᠢᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠥᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠤᠢᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠡᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠡᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠤᠨ ᠲᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠤᠢᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠥᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠡᠪᠯᠡᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠷᠬᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠰᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ 17 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠭᠡᠪᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠡᠰᠠᠬᠦ ᠶᠢ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ 1907 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠮ᠊ · ᠮᠠᠠᠨᠠᠷᠢᠨ ᠭᠡᠮᠡᠭᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠲᠦᠷᠺᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠫᠠᠭᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠦᠰᠥᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭᠭᠡᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠠᠷᠠᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠤᠳᠤ ᠪᠢᠳᠠᠨᠠᠷ ᠲᠠᠷᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠥᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠪᠯᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠠᠷᠠᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠠᠪᠠᠯ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬ ᠲᠤ ᠤᠢᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠥᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠫᠠᠭᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠦᠰᠥᠭ ᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ︾ ᠭᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠺᠤᠽᠯᠤᠸ᠋ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠠᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠷᠢ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠭᠠᠤᠨ 1909 ᠤᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16᠎ ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠵᠤ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠡᠳ᠋ ᠠᠭᠤᠷᠰᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠴᠢᠭᠠᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠳ᠋ᠠ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠲᠦᠷ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠠᠮᠤᠰᠬᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠨ᠃  ᠮᠠᠦ ᠲᠦᠮᠠᠨ 

    
 
0
( 1 ~ 100 )

  



  

      
             
   13684719585   altanhurdu@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15010502000302  