         
 
  2030672
   4597
   2012-12-15
   2019-01-16
  23
 
 
︽ᠦᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ — ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ︾ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠡᠪᠡ
 
   2018-05-15 17:11
  236 
0

6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26᠎ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ︽ᠦᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 70 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ︽ᠦᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ — ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ︾ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠲᠤᠮ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃
      ᠲᠤᠰ ᠨᠠᠭᠠᠲᠤᠮ ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠭᠠᠨᠰᠦ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠤᠵᠢ ᠬᠤᠲᠠ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ 165 ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ 191 ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ᠂ 25 ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠳ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠴᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ᠂ ︽ᠦᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ︾ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠰᠤ · ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠲ᠊ · ᠰᠤᠶᠤᠯᠲᠦ ᠨᠠᠷ ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠦ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠲᠠᠳ ᠪᠠ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
       http://www.mgyxw.net/Portals/_MenkCms/images/default/2017-06-28-07cc3d9f00-e56b-445d-ac8d-e93675cb60d6.jpg
      ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ᠄ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ᠄ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ︽ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ︾ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠤ᠊ · ᠨᠠᠷᠭᠢᠯ ︵ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ︶
      ᠳᠡᠳ᠋ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ᠄ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ᠄ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ︽ᠨᠠᠷᠠ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ︾ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠵᠢ᠊ · ᠴᠡᠩᠬᠡᠯ ︵ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠩᠨᠢᠭᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ︶ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ᠄ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ︽ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ︾   ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠱᠢᠷᠦᠨᠴᠢᠮᠡᠭ ︵ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ︶ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ᠄ ᠰᠢᠯᠦᠭ ︽ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠭᠠᠷ︾ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠰ᠊ · ᠡᠷᠬᠢᠮᠪᠠᠶᠠᠷ ︵ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ︶
      ᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠳ᠄ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠩᠭᠤᠷᠵᠤᠯᠠ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡᠰᠢᠯᠢ᠂   ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠪᠠᠲᠤᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠪᠰᠢᠭᠤᠳ ᠨᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠳ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ
      ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠳ᠄ ᠴᠧ · ᠫᠦᠷᠪᠠᠢ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠴᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨ᠋ᠧᠴᠢᠷ᠂ ᠢ᠊ · ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯᠮᠠᠨᠳᠠ᠂ ᠪ᠊ · ᠪᠢᠯᠢᠭ᠂ ᠰ᠊ · ᠲᠡᠮᠦᠷ᠂ ᠳ᠋᠊ · ᠲᠦᠮᠡᠨᠰᠠᠩ᠂ ᠡᠷᠬᠢᠮᠲᠤᠭᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠷ᠊ · ᠪᠠᠲᠤᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ᠂ ᠦᠦᠷᠢᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠤ · ᠠᠯᠮᠠᠰ᠂ ᠫ᠊ · ᠤᠶᠤᠨᠭᠡᠷᠡᠯ᠂ ᠨᠠᠮᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠬᠡᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠬᠡᠮᠴᠢᠬᠦᠳ ᠪᠤᠯᠠᠭ ( ᠪᠤᠤ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ )

    
  



  

      
             
   13684719585   altanhurdu@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15010502000302  