         
 
  2030666
   4597
   2012-12-15
   2019-01-16
  23
 
 
ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ
 
   2018-05-15 16:20
  195 
0

ᠦᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠾᠧᠨᠠᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠᠢ ᠶᠠᠩ ᠬᠤᠳᠠ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠠ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ︽ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠩ — ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ   ᠬᠤᠸᠠᠢ ᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠯᠬᠡ︾᠎ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠯᠬᠡ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠠ 20 ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠨᠢ 60 ᠭᠠᠷᠤᠬᠰᠠᠠ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠠ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠢ 27᠎ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠠ ᠲᠡᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠲᠤᠷᠳᠤᠩ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠷᠦ᠋ᠢᠯᠠᠠ᠂ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠢᠭ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠦᠨᠦᠷ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢ ᠬᠦᠷᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠠᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠡ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠪᠠᠢ ᠬᠤᠸᠠ    

    
  



  

      
             
   13684719585   altanhurdu@163.com
           sorqin@sorqin.com
 ICP   12001629  
    15010502000302  